10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-07-13T12:40:52Z
dc.date.available 2018-07-13T12:40:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доповідей наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 листопада 2014 р.) / го­лова ред. кол. О. П. Подцерковний. - Одеса : Юридична літе­ратура, 2014. — 400 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/10145
dc.description 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації : зб. доповідей наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 листопада 2014 р.) / го­лова ред. кол. О. П. Подцерковний. - Одеса : Юридична літе­ратура, 2014. — 400 с. ru_RU
dc.description.abstract У збірник включено матеріали доповідей, присвячені аналізу основних здобутків Господарського кодексу України 2003 року у правовій системі України як основного акту господарського законодавства. Обговорюються теоретичні та практичні аспекти десятирічного застосування Господарського кодексу України господарськими судами та державними органами, реалізації його положень у відносинах суб'єктів господарювання, визначені основні проблемні аспекти застосування кодексу та перспективи поглиблення господарської кодифікації у контексті євроінтеграційних процесів та економічних реформ в Україні. Збірник може бути корисним як для науковців у сфері економіки та права, так і для суддів господарських судів, бізнес-адвокатів, юрисконсультів підприємств та інших осіб, що займаються юридичною практикою у сфері правового забезпечення економіки. ru_RU
dc.description.abstract В сборник включены материалы докладов, посвященные анализу основных достижений Хозяйственного кодекса Украины в 2003 году в правовой системе Украины как основного акта законодательства. Обсуждаются теоретические и практические аспекты десятилетнего применения Хозяйственного кодекса Украины хозяйственными судами и государственными органами, реализации его положений в отношениях субъектов хозяйствования, определены основные проблемные аспекты применения кодекса и перспективы углубления хозяйственной кодификации в контексте евроинтеграционных процессов и экономических реформ в Украине. Сборник может быть полезен как для ученых в области экономики и права, так и для судей хозяйственных судов, бизнес-адвокатов, юрисконсультов предприятий и других лиц, занимающихся юридической практикой в ​​сфере правового обеспечения экономики.
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject кодифікація господарського законодавства ru_RU
dc.subject Господарський кодекс України ru_RU
dc.subject господарські суди ru_RU
dc.subject декодифікація ru_RU
dc.subject страхові правовідносини ru_RU
dc.subject примус до укладання договорів ru_RU
dc.subject поняття збитків ru_RU
dc.subject порушення господарського зобов'язання ru_RU
dc.subject зовнішньоекономічна діяльність ru_RU
dc.subject вдосконалення норм про капітальне будівництво ru_RU
dc.subject регулювання переддоговірних відносин ru_RU
dc.subject товарна біржа ru_RU
dc.subject договір комерційної концесії ru_RU
dc.subject інтелектуальна власність ru_RU
dc.subject венчурне інвестування в Господарському кодексі ru_RU
dc.subject використання санкцій ru_RU
dc.subject відшкодування збитків ru_RU
dc.subject визначення поняття факторингу ru_RU
dc.subject похідні позови в корпоративному праві ru_RU
dc.subject джерела господарського права України ru_RU
dc.subject євроінтеграційний процес ru_RU
dc.subject кодификация законодательства ru_RU
dc.subject Хозяйственный кодекс Украины ru_RU
dc.subject хозяйственные суды ru_RU
dc.subject декодификация ru_RU
dc.subject страховые правоотношения ru_RU
dc.subject принуждение к заключению договоров ru_RU
dc.subject понятие убытков ru_RU
dc.subject нарушение хозяйственного обязательства ru_RU
dc.subject внешнеэкономическая деятельность ru_RU
dc.subject совершенствование норм о капитальном строительстве ru_RU
dc.subject регулирования преддоговорных отношений ru_RU
dc.subject товарная биржа ru_RU
dc.subject договор коммерческой концессии ru_RU
dc.subject интеллектуальная собственность ru_RU
dc.subject венчурное инвестирование в Хозяйственном кодексе ru_RU
dc.subject использование санкций ru_RU
dc.subject возмещение убытков ru_RU
dc.subject определение понятия факторинга ru_RU
dc.subject производные иски в корпоративном праве ru_RU
dc.subject источники хозяйственного права Украины ru_RU
dc.subject евроинтеграционный процесс ru_RU
dc.subject codification of legislation ru_RU
dc.subject Economic Code of Ukraine ru_RU
dc.subject economic courts ru_RU
dc.subject decodification ru_RU
dc.subject insurance relations ru_RU
dc.subject coercion to enter into contracts ru_RU
dc.subject loss concept ru_RU
dc.subject breach of business obligation ru_RU
dc.subject foreign economic activity ru_RU
dc.subject perfection of norms on capital construction ru_RU
dc.subject regulation of pre-contractual relations ru_RU
dc.subject commodity exchange ru_RU
dc.subject commercial concession agreement ru_RU
dc.subject intellectual property ru_RU
dc.subject venture investment in the Commercial Code ru_RU
dc.subject use of sanctions ru_RU
dc.subject indemnity ru_RU
dc.subject definition of the concept of factoring ru_RU
dc.subject derivative lawsuits in corporate law ru_RU
dc.subject sources of economic law of Ukraine ru_RU
dc.subject Eurointegration process ru_RU
dc.title 10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record