Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Collections in this community

 • доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права
 • доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
 • заступник директора Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного ...
 • кандидат наук з державного управління, доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права
 • доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
 • доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»
 • доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права
 • викладач кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
 • доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
 • державний службовець 7 рангу, кандидат юридичних наук, доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, проректор Київського інституту інтелектуальної власності та права
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права
 • кандидат історичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права
 • професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, директор Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри адмінісративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, завідувач кафедри аспірантури та докторантури Київського інституту інтелектуальної власності та права
 • професор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, ...

Recent Submissions

 • Шишка, Роман Богданович; Добош, Юрій Олександрович (Одеса : Фенікс, 2022)
 • Дяченко, Наталія Павлівна; Дяченко, Н. П.; Diachenko, Nataliia P. (Одеса, 2022)
 • Мельник, Володимир Петрович; Мельник, В. П.; Melnyk, Volodymyr P. (Одеса, 2022)
 • Мельник, Петро Васильович; Мельник, П. В.; Мельник, Петр Васильевич; Melnyk, Petro V.; Дика, Євгенія Олександрівна; Дика, Є. О.; Дикая, Евгения Александровна; Dyka, Yevheniia O. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Мельник, Володимир Петрович; Мельник, В. П.; Мельник, Владимир Петрович; Melnyk, Volodymyr P. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R. (ВД «Гельветика», 2019)
 • Голосніченко, Іван Пантелійович; Голосніченко, І. П.; Голосниченко, Иван Пантелеевич; Holosnichenko, Ivan P.; Голосніченко, Дмитро Іванович; Голосніченко, Д. І.; Holosnichenko, Dmytro I. (ВД «Гельветика», 2019)
 • Заболотна, Людмила Володимирівна; Заболотна, Л. В.; Заболотная, Людмила Владимировна; Zabolotna, Liudmyla V. (ВД «Гельветика», 2019)
 • Шишка, Роман Богданович; Шишка, Р. Б.; Shyshka, Roman B. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Василенко, Юлія Василівна; Василенко, Ю. В.; Василенко, Юлия Васильевна; Vasylenko, Yuliia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, О. В.; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Крусян, А. Р.; Krusian, A. R.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна (Чернівці, 2021)
 • Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Біленець, Дарія Анатоліївна; Біленець, Д. А.; Биленец, Дария Анатольевна; Bilenets, Dariia A.; Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, О. В.; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V. (Чернівці, 2022)
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти другого ...
 • Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V.; Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Возняковська, Крістіна Анатоліївна; Возняковська, К. А.; Возняковская, Кристина Анатольевна; Vozniakovska, Kristina A.; Лещенко, Олександр Вікторович; Лещенко, О. В.; Лещенко, Александр Викторович; Leshchenko, Oleksandr V. (Чернівці, 2022)
  Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до робочої програми курсу «Кримінальне право». Видання адресовано здобувачам денної та заочної форм навчання ...
 • Панчишин, Руслан Ігорович; Панчишин, Р. І.; Панчишин, Руслан Игоревич; Panchyshyn, Ruslan I.; Боровицький, Олександр Андрійович; Боровицький, О. А.; Боровицкий, Александр Андреевич; Borovytskyi, Oleksandr A.; Рогач, Олександр Янович; Рогач, О. Я.; Рогач, Александр Янович; Rohach, Oleksandr Ya.; Rogach, Oleksandr; Піфко, Олександр Олександрович; Піфко, О. О.; Пифко, Александр Александрович; Pifko, Oleksandr O.; Степанова, Тетяна Валеріївна; Степанова, Т. В.; Степанова, Татьяна Валерьевна; Stepanova, Tetiana V. (Editorial Primmate S. A. S., 2022)
  Constitutionalism is a multidimensional phenomenon of state and socio-political life, which acquired different meanings and was filled with variable content in different periods of statehood development in connection with ...
 • Панчишин, Руслан Ігорович; Панчишин, Р. І.; Панчишин, Руслан Игоревич; Panchyshyn, Ruslan I.; Федоренко, Владислав Леонідович; Федоренко, В. Л.; Федоренко, Владислав Леонидович; Fedorenko, Vladyslav L.; Fedorenko, Vladislav L.; Дніпров, Олексій Сергійович; Дніпров, О. С.; Днепров, Алексей Сергеевич; Dniprov, Oleksii S.; Музичук, Олександр Миколайович; Музичук, О. М.; Музычук, Александр Николаевич; Muzychuk, Oleksandr M. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2021)
  The notion of governance is fundamental in the management of every given society, and for this to be realized, there is that need in placing powers in the hands of it's community for the proper enhancement of the community. ...
 • Боровик, Андрій Володимирович; Боровик, А. В.; Боровик, Андрей Владимирович; Borovyk, Andrii V.; Вартилецька, Інна Анатолієвна; Вартилецька, І. А.; Вартилецкая, Инна Анатольевна; Vartyletska, Inna A.; Василенко, Юлія Василівна; Василенко, Ю. В.; Василенко, Юлия Васильевна; Vasylenko, Yuliia V.; Vasylenko, Yulia; Патик, Андрій Анатолійович; Патик А. А.; Patyk, Andrii A.; Patyk, Andriy; Почанська, Олена Сергіївна; Почанська, О. С.; Почанская, Елена Сергеевна; Pochanska, Olena S. (University of Zulia, 2021)
  The aim of the article is to conduct a comparative legal study of Ukrainian and international standards of criminal liability for corruption offenses and their prevention. The research methodology includes the following ...
 • Трофанчук, Григорій Іванович; Трофанчук, Г. І.; Трофанчук, Григорий Иванович; Trofanchuk, Hryhorii I.; Trofanchuk, Hryhoriy I.; Попович, Тетяна Григорівна; Попович, Т. Г.; Попович, Татьяна Григорьевна; Popovych, Tetiana H.; Popovych, Tetiana G.; Безух, Олександр Васильович; Безух, О. В.; Безух, Александр Васильевич; Bezukh, Oleksandr V.; Пожоджук, Тетяна Богданівна; Пожоджук, Т. Б.; Пожоджук, Татьяна Богдановна; Pozhodzhuk, Tetiana B. (Lifescience Global, 2021)
  Currently, in Ukraine, there is a system of technical regulation as part of the general system of standardization. Technical regulation is defined as a means of state regulation, ...
 • Мельник, Петро Васильович; Мельник, П. В.; Мельник, Петр Васильевич; Melnyk, Petro V.; Костенко, Олексій Володимирович; Костенко, О. В.; Костенко, Алексей Владимирович; Kostenko, Oleksii V.; Блінова, Ганна Олександрівна; Блінова, Г. О.; Блинова, Анна Александровна; Blinova, Hanna O.; Шинкаренко, Ірина Ігорівна; Шинкаренко, І. І.; Шинкаренко, Ирина Игоревна; Shynkarenko, Iryna I. (Los Hemisferios University, 2021)
  The purpose of this article is to find the most successful ways, forms and methods of personal data protection on the Internet among foreign countries for domestic political and legal realities. The following methods were ...
 • Мельник, Петро Васильович; Мельник, П. В.; Мельник, Петр Васильевич; Melnyk, Petro V.; Юхно, Олександр Олександрович; Юхно, О. О.; Юхно, Александр Александрович; Yukhno, Oleksandr O.; Yukhno, Aleksandr; Мартовицька, Олена Василівна; Мартовицька, О. В.; Мартовицкая, Елена Васильевна; Martovytska, Olena V.; Строк, Інна Анатоліївна; Строк, І. А.; Строк, Инна Анатольевна; Strok, Inna A. (Universidad Simón Bolívar, 2021)
  The aim of the article is in examining the characteristics of the relevant samples of successfulexperience of the developed countries in the sphere of combating bioterrorism. Method: The followingmethods were used by the ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds