Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 17 by Issue Date

Browsing Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 17 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Фостер, Л. Ф.; Foster, L. F.; Олійник, О. В.; Oliinyk, O. V. (2017)
  У статті запропоновано різноманітні концептуальні моделі та актуальні показники соціологічного виміру розвитку громадянського суспільства. Визначені групи показників, що описують громадянське суспільство, які ...
 • Ярош, О. М.; Ярош, А. Н.; Yarosh, O. M. (2017)
  У статті розглядаються філософські й соціально-політичні аспекти понять «політичний ідеал» і «національна ідея», які впливають на світоглядну орієнтацію у вирішенні протиріч у системі «людина – суспільство – ...
 • Хамар, У. В.; Khamar, U. V. (2017)
  У статті досліджено історію розвитку дискусії щодо вічності світу. Унаслідок дослідження обґрунтовано, що як значущі (тобто такі, які можуть стати підставою для узагальнення) можуть бути виокремлені такі періоди щодо ...
 • Іщук, Н. В.; Ищук, Н. В.; Ishchuk, N. V. (2017)
  Стаття присвячена розгляду феномена спілкування в контексті компліментарності богослов’я спілкування та релігійної філософії. Доводиться спільність ключових положень цих двох парадигм, що походить із розуміння ...
 • Бичков’як, О. В.; Бычковьяк, Е. В.; Bychkovyak, O. V. (2017)
  У статті проаналізовані основні значення поняття «символ»: від його первісного значення до сучасних. Зроблено спробу показати генезу поняття символу, специфіку його трактування в культурологічному аспекті. ...
 • Терещенко, В. В.; Tereshchenko, V. V. (2017)
  У статті розглянуто основні ідеї, що обґрунтовують перехід до нового розуміння мислення і розуму, яке виникає у процесі критики онтологічного подвоєння світу в сучасному матеріалізмі. Основними визначеннями матерії ...
 • Шаравара, О. О.; Шаравара, Е. А.; Sharavara, O. O. (2017)
  У статті аналізується проблема зміни світоглядних настанов людини під впливом технологізації її життя. Автор вважає, що концепт «технологізація суспільства» можна тлумачити як процес наповнення соціального буття ...
 • Рогова, О. Г.; Rogova, О. G. (2017)
  У статті розглядається проблематика становлення мирності як внутрішньої духовної якості сучасної зростаючої особистості, наслідком якої є дієва миротворчість. Запропоновано визначення поняття «тапейнофросинес» ...
 • Діденко, Л. В.; Диденко, Л. В.; Didenko, L. V.; Кондрашова-Діденко, В. І.; Кондрашова-Диденко, В. И.; Kondrashova-Didenko, V. I. (2017)
  У статті розглянуті природа і зміст феномена «відповідальність». Відповідальність охарактеризована через різні візії (філософські та економічні). Обґрунтовано, що відповідальність є завжди соціальною, оскільки ...
 • Тургенева, О. Ю.; Тургенєва, О. Ю.; Turgenieva, O. Yu.; Богуславская, Е. С.; Богуславська, О. С.; Boguslavska, O. S. (2017)
  В статье рассматривается феномен любви к ближнему в условиях дегуманизации на примере романа Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен». Особое внимание авторы уделяют «двойственности» дегуманизации, ...
 • Кваша, О. П.; Кваша, А. П.; Kvasha, A. P. (2017)
  У контексті філософії всеєдності у статті аналізуються вчення С. Франка про природу, людину і суспільство. Вони оцінюються як соціальний проект, спрямований на гармонійний розвиток людства до майбутнього усеєдиного ...
 • Авер’янова, Н. М.; Аверьянова, Н. Н.; Averianova, N. N. (2017)
  Історичний досвід переконливо демонструє, що за допомогою впливу на суспільну свідомість можна досягти значних результатів у напрямі формування певних ідеалів, цінностей, духовних потреб, стереотипів і ...
 • Лазарева, М. Л.; Lazareva, M. L. (2017)
  У статті проаналізовані проблеми, з якими зустрілось людське суспільство на сучасному етапі свого розвитку, а також описано перспективи видозміни наявного ладу у напрямі ідеалів екотопії. Зазначено, що для побудови ...
 • Богун, М. О.; Богун, Н. А.; Bohun, М. О. (2017)
  У статті робиться спроба розширити список архетипів, сформульованих К.Г. Юнгом, завдяки тим, що визначають колективне підсвідоме людей у площині потестарних відносин, зокрема взаємовідносинам рівня «влада – ...
 • Іванова, Т. В.; Иванова, Т. В.; Ivanova, T. V. (2017)
  У статті представлена конструктивістська парадигма у соціології. Соціальний конструктивізм описується як процес вбудовування об’єкта у систему культурних означень та соціальних закономірностей. Об’єкт розглядається як ...
 • Ивакин, А. А.; Івакін, О. А.; Ivakin, A. A.; Ожерельев, В. П.; Ozherelyev, V. P. (2017)
  На каждом очередном витке собирания, накопления и осмысливания знаний о Человеке, Земле и Вселенной, древние мыслители и современные учёные, независимо друг от друга, закономерно и неизбежно приходят к унитарной ...
 • Муратова, І. А.; Муратова, И. А.; Muratova, I. A. (2017)
  Коли технологія стає предметом соціальної філософії, тоді вузькоспеціалізований, прагматично-утилітарний розгляд технології з точки зору виробництва, корисності, використання засобів створення умов для існування ...
 • Ель Гуессаб, Карім; Эль Гуэссаб, Карим; El Guessab, Karim (2017)
  Стаття присвячена питанню багаторівневості і багатомірності людини арабського світу. З’ясовано значення священних книг (Корану, Сунни) і шаріату в житті арабів. Детально проаналізовано явища і чинники, якими зумовлені ...