Проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації

Show simple item record

dc.contributor.author Кириченко, М. О.
dc.contributor.author Кириченко, Н. А.
dc.contributor.author Kyrychenko, M. A.
dc.date.accessioned 2019-05-15T14:29:55Z
dc.date.available 2019-05-15T14:29:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Кириченко М. О. Проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації / М. О. Кириченко // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2017. - Вип. 18. - С. 55-58. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11564
dc.description Кириченко М. О. Проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації / М. О. Кириченко // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2017. - Вип. 18. - С. 55-58. en_US
dc.description.abstract Мета статті – виявити проблеми нерівномірності сталого розвитку інформаційного суспільства, які у значній мірі знижують конкурентоспроможність країни на міжнародній арені, оскільки не відповідають добі Інтернету. Актуальність теми у тому, що стаття акумулює наукові засади сталого розвитку інформаційної цивілізації, яка є головною тенденцією розвитку сучасного світу. Великої актуальності набуває формування інформаційно-комунікативного соціуму, в основі якого спілкування і комунікація як головні проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства. Розкрито, що ключова економічна, політична, культурна діяльність структурована навколо Інтернету та упровадження «знаннєвої» економіки. Методологія – метод інформаціоналізму, що допомагає глибоко проаналізувати проблеми інформаційного суспільства та Інтернет-економіки та проникнути у складні проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства, вирішення яких необхідно для того, щоб підвищити конкурентоспроможність країни на міжнародній арені. Наукова новизна дослідження у тому, що сталий розвиток інформаційного суспільства майже недосліджений, тому що проблема сталості розглядається в основному відносно економіки сучасного українського суспільства, а не відносно інформаційного суспільства. Тому цей напрямок майже не досліджений у вітчизняній філософській літературі. Результати дослідження – сформовано концепцію сталого розвитку інформаційного суспільства за доби глобалізації, її поняттєво-категоріальний апарат та напрями оптимізації сталого розвитку інформаційного суспільства. en_US
dc.description.abstract Цель статьи – выявить проблемы неравномерности устойчивого развития информационного общества, которые в значительной мере снижают конкурентоспособность страны на международной арене и не отвечают эпохе Интернета. Актуальность темы в том, что статья аккумулирует научные основания устойчивого развития информационной цивилизации, которая является главной тенденцией развития современного мира. Большую актуальность приобретает формирование информационно-коммуникационного социума, в основе которого общение и коммуникация как главные проблемы устойчивого развития информационного общества. Раскрыты причины того, что ключевая экономическая, политическая, культурная деятельность структурирована вокруг Интернета и внедрения «экономики знаний». Методология – метод информационализма, который помогает глубоко проанализировать проблемы информационного общества и Интернет-экономики и проникнуть в трудности устойчивого развития информационного общества, решение которых необходимо для того, чтобы повысить конкурентоспособность страны на международной арене. Научная новизна исследования в том, что устойчивое развитие информационного общества почти не исследовано, поэтому проблема устойчивости рассматривалась в основном относительно экономики современного украинского общества, а не относительно информационного общества. Поэтому это направление почти не исследовано в отечественной философской литературе. Результаты исследования – сформирована концепция устойчивого развития информационного общества в период глобализации, ее понятийно-категориальный аппарат и направления оптимизации устойчивого развития информационного общества.
dc.description.abstract The article aims at identifying the problems of the sustainable development of the information society, which greatly reduce the country’s competitiveness on the international scene because they don’t meet the requirements of the Internet age. The article covers the scientific foundations of sustainable development of the information civilization being the main trend in the development of the modern world. The formation of an information and communication society, which is based on communication as the main aspect of sustainable development of the information society, is gaining great importance. It has been shown that the key economic, political, and cultural activities are based on the Internet and the „knowledgeable” economy. Methodology is a method of informationalism that helps to analyze the problems of the information society and the Internet economy as well as to solve the complex problems of the sustainable development of the information society to increase the competitiveness of the country on the international scene. Due to the fact that the sustainable development of the information society has been poorly reflected in the Ukrainian philosophical literature and wrongly considered in the context of the economy of modern Ukrainian society rather than in the context of the information society, the author takes a novel approach to studying the sustainable development of the information society. The results of the study include the formulation of the concept, categories and ways of optimization of the sustainable development of the information society in the age of globalization.
dc.language.iso other en_US
dc.subject інформаційне суспільство en_US
dc.subject сталий розвиток en_US
dc.subject проблеми сталого розвитку en_US
dc.subject інформаційно-комунікативний соціум en_US
dc.subject глобалізація en_US
dc.subject нерівномірний розвиток en_US
dc.subject кіберзлочинність en_US
dc.subject информационное общество en_US
dc.subject устойчивое развитие en_US
dc.subject проблемы устойчивого развития en_US
dc.subject информационно-коммуникационный социум en_US
dc.subject глобализация en_US
dc.subject неравномерное развитие en_US
dc.subject киберпреступность en_US
dc.subject information society en_US
dc.subject sustainable development en_US
dc.subject problems of sustainable development en_US
dc.subject information and communication society en_US
dc.subject globalization en_US
dc.subject uneven development en_US
dc.subject cybercrime en_US
dc.title Проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record