Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники

Show simple item record

dc.contributor.author Фостер, Л. Ф.
dc.contributor.author Foster, L. F.
dc.contributor.author Олійник, О. В.
dc.contributor.author Oliinyk, O. V.
dc.date.accessioned 2019-05-21T13:26:01Z
dc.date.available 2019-05-21T13:26:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Фостер Л. Ф. Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники / Л. Ф. Фостер, О. В. Олійник // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2017. - Вип. 17. - С. 121-123.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11613
dc.description Фостер Л. Ф. Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники / Л. Ф. Фостер, О. В. Олійник // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2017. - Вип. 17. - С. 121-123. en_US
dc.description.abstract У статті запропоновано різноманітні концептуальні моделі та актуальні показники соціологічного виміру розвитку громадянського суспільства. Визначені групи показників, що описують громадянське суспільство, які активно використовуються українськими дослідниками, а також зазначено брак емпіричної розробленості інших груп показників. Проаналізовано прес-релізи трьох відомих українських дослідницьких центрів (Центр Разумкова, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інституту соціології) на предмет висвітлення всіх зазначених у теоретичних концепціях аспектів та проявів громадянського суспільства. Домінуючою практикою сучасних дослідженнь в Україні є ототожнення громадянського суспільства з неурядовими організаціями, емпіричні показники потребують доповнення, систематизації, обґрунтування і побудови інтегральних показників рівня розвитку громадянського суспільства. en_US
dc.description.abstract В статье предложены разнообразные концептуальные модели и актуальные показатели социологического измерения развития гражданского общества. Определены группы показателей, описывающих гражданское общество, активно используемые украинскими исследователями, а также недостаток эмпирической разработки других групп показателей. Проанализированы пресс-релизы трех известных украинских исследовательских центров (Центр Разумкова, Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии) на предмет освещения всех указанных в теоретических концепциях аспектов и проявлений гражданского общества. Доминирующей практикой современных исследований в Украине является отождествление гражданского общества с неправительственными организациями, эмпирические показатели требуют дополнения, систематизации, а также обоснования и построения интегральных показателей уровня развития гражданского общества.
dc.description.abstract Thіs article is devoted to the concept of various models and actual performance of sociological features of civil society. The identified groups of indicators describing civil society are actively used by Ukrainian researchers, and the lack of empirical elaboration of other groups of indicators. Press Releases analyzed three well-known Ukrainian research centers (Razumkov Centre, Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, Kiev International Institute of Sociology) in terms of coverage specified in the theoretical concepts, aspects and manifestations of civil society. Prevailing practice of modern research in Ukraine is limited to conceptual approaches for structural civil society, the identification of civil society NGOs that are interested citizens. Most empirical indicators used to study researched phenomenon, requiring additions, organizing and justification, and building integrated indicators of civil society.
dc.language.iso other en_US
dc.subject громадянське суспільство en_US
dc.subject структурні компоненти громадянського суспільства en_US
dc.subject громадянські практики en_US
dc.subject громадські організації en_US
dc.subject громадянське партнерство en_US
dc.subject гражданское общество en_US
dc.subject структурные компоненты гражданского общества en_US
dc.subject гражданские практики en_US
dc.subject общественные организации en_US
dc.subject гражданское партнерство en_US
dc.subject civil society en_US
dc.subject the structural components of civil society en_US
dc.subject civil practice en_US
dc.subject NGOs en_US
dc.subject civil partnership en_US
dc.title Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record