Віртуальна культура як феномен глобалізації: філософсько-культурологічне осмислення

Show simple item record

dc.contributor.author Ісакова, О. І.
dc.contributor.author Исакова, Е. И.
dc.contributor.author Isakovа, E. I.
dc.date.accessioned 2019-05-23T08:30:42Z
dc.date.available 2019-05-23T08:30:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Ісакова О. І. Віртуальна культура як феномен глобалізації: філософсько-культурологічне осмислення / О. І. Ісакова // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2017. - Вип. 17. - С. 41-43. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/11620
dc.description Ісакова О. І. Віртуальна культура як феномен глобалізації: філософсько-культурологічне осмислення / О. І. Ісакова // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2017. - Вип. 17. - С. 41-43. en_US
dc.description.abstract Зазначена стаття присвячена аналізу віртуальної культури як феномена глобалізації. Віртуальність, яка є властивістю людської свідомості, завдяки інформаційним технологіям стає новою формою культурного вираження. Помітною ознакою віртуальної культури стало моделювання можливої реальності буття за допомогою комп’ютерних технологій. В умовах глобалізації завдяки інформаційним технологіям відбувається формування нового віртуального простору, що є сферою реалізації віртуальної культури. Глобалізація має неоднозначний, суперечливий характер, являє собою відмінну тенденцію сьогоднішнього дня, пов’язану з сучасними досягненнями науково-технічного прогресу, новітніми технологіями, яка має сприйматись як причина для розвитку або зміни культури. en_US
dc.description.abstract Указанная статья посвящена анализу виртуальной культуры как феномена глобализации. Виртуальность, которая является свойством человеческого сознания, благодаря информационным технологиям становится новой формой культурного выражения. Отличительной чертой виртуальной культуры стало моделирование возможной реальности бытия с помощью компьютерных технологий. В условиях глобализации благодаря информационным технологиям происходит формирование нового виртуального пространства, что является сферой реализации виртуальной культуры. Глобализация имеет неоднозначный, противоречивый характер, представляет собой отличную тенденцию сегодняшнего дня, связанную с современными достижениями научно-технического прогресса, новейшими технологиями, которая должна восприниматься как причина для развития или изменения культуры.
dc.description.abstract This article is devoted to the analysis of the virtual culture as a phenomenon of globalization. Virtuality, which is a property of human consciousness, thanks to information technology becomes a new form of cultural expression. The hallmark of virtual culture is the possible simulation of the reality of life with the help of computer technology. In the context of globalization through information technologies is the formation of a new virtual space, which is the implementation of a virtual culture. Globalization has an ambiguous, contradictory character, is a great trend today associated with the modern achievements of scientific and technical progress, the latest technology, which should be seen as a reason for development or changing the culture.
dc.language.iso other en_US
dc.subject культура en_US
dc.subject цивілізація en_US
dc.subject глобалізація en_US
dc.subject віртуальність en_US
dc.subject віртуальна реальність en_US
dc.subject віртуальний простір en_US
dc.subject культура en_US
dc.subject цивилизация en_US
dc.subject глобализация en_US
dc.subject виртуальность en_US
dc.subject виртуальная реальность en_US
dc.subject виртуальное пространство en_US
dc.subject culture en_US
dc.subject civilization en_US
dc.subject globalization en_US
dc.subject virtuality en_US
dc.subject virtual reality en_US
dc.subject virtual space en_US
dc.title Віртуальна культура як феномен глобалізації: філософсько-культурологічне осмислення en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record