Актуальні проблеми політики. - 2009. - Випуск 38: Recent submissions

 • Желдыбина, Татьяна Анатольевна; Желдибіна, Тетяна Анатоліївна; Zheldibyna, Tat'yana A. (2009)
  Данна стаття присвячена поглядам дореволюційного російського юриста П.П.Цитовича на правову природу грошей та пов,язанних з ними грошових зобов'язок. Автором робляться висновки про те, що міркування вченого, які сформувалися ...
 • Гачкевич, Андрій Олександрович; Гачкевич, Андрей Александрович; Gachkevich, Andriy O. (2009)
  У статті розкривається інтерпретація Людвиком Ерліхом теорії «протилежних течій» Дайсі. Автор аналізує основні проблеми, що виникають у зв'язку з логічними протиріччями в міжнародному праві. Відзначено причини, що негативно ...
 • Фріс, Павло Львович; Фрис, Павел Львович; Fris, Pavlo L. (2009)
  Автор присвятив статтю надзвичайно важливого аспекту політики Української держави в сфері боротьби зі злочинністю - інформаційному забезпеченню. У контексті цього питання розкривається зміст новел чинного законодавства і ...
 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Viktoriia V. (2009)
  Стаття присвячена окремим питанням локального нормотворчості. У статті розкриваються основні відмінні ознаки локального нормотворчості для всіх соціальних регуляторів. Автор обґрунтовує своє бачення ієрархії локального ...
 • Фоміч, Ганна Вікторівна; Фомич, Анна Викторовна; Fomich, Hanna V. (2009)
  Дослідження присвячене визначенню поняття публічної служби та характеристики аспектів її розуміння. Дане визначення розглянуто в широкому і вузькому розумінні. Сформульовано висновок, що публічна служба являє собою професійну ...
 • Глущенко, Світлана Володимирівна; Глущенко, Светлана Владимировна; Gluschenko, Svitlana V. (2009)
  Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу касаційного провадження в системах правосуддя України та Іспанії. Автором звернено увагу на окремі концептуальні проблеми касації, а саме: законодавче регулювання; основні ...
 • Грицаєнко, Леонід Романович; Грицаенко, Леонид Романович; Gricaenko, Leonid R. (2009)
  Автором проаналізовано сутність принципу поділу влади. Науково обґрунтовано місце прокуратури у державному механізмі.
 • Гулій, Андрій Миронович; Гулий, Андрей Миронович; Guliy, Andrew M. (2009)
  Досліджується питання впливу канонічного права Католицької Церкви ХIII століття на формування романо-германського права і його місце в романо-германської правової сім'ї. Необхідність наукового дослідження впливу канонічного ...
 • Ханстантинов, Віталій Олександрович; Ханстантинов, Виталий Александрович; Hanstantinov, Vitaly O. (2009)
  Проаналізовано феномен толерантності як цінності права. Окреслена законодавча база її реалізації в Україні. Вказані невирішені проблеми і опеределить найважливіші передумови для їх вирішення.
 • Хараджа, Наталя Вікторівна; Хараджа, Наталья Викторовна; Haradja, Natalia V. (2009)
  Представлена наукова стаття присвячена проблемам співвідношення сімейних і цивільних зобов'язань через призму визначення самостійності предмета сімейного права як галузі. У висновку зроблено власний висновок про те, що ...
 • Хаваджи, Дінара Ремзіївна; Хаваджи, Динара Ремзиивна; Havadjy, Dinara R. (2009)
  Статтю присвячено проблемі правових підстав репатріації осіб, депортованих за національною ознакою, в Кримську область УРСР. Автором запропоновано дослідження, на підставі відповідних нормативно-правових актів, діяльності ...
 • Іванченко, Ольга Миколаївна; Иванченко, Ольга Николаевна; Ivanchenko, Olha M. (2009)
  Тема впливу зарубіжних правових доктрин на національне і міжнародне право є актуальною, оскільки дані питання додають особливої актуальності дослідженням концепцій взаємодії правових систем. У статті здійснена спроба ...
 • Избаш, Олеся Олеговна; Ізбаш, Олеся Олегівна; Izbash, Olesia O. (2009)
  В данной научной статье проводится анализ проблемных вопросов правового регулирования, возникающих при заключении трудовых договоров с моряками, и разработка концепции дальнейшего развития законодательства об их труде.
 • Жадько, Вікторія Леонідівна; Жадько, Виктория Леонидовна; Jadyko, Victoria L. (2009)
  У представленій науковій статті досліджено окремі аспекти податкової діяльності сучасної держави на прикладі основних постулатів, викладених у праці американського філософа Френсіса Фукуями «Сильна держава. Управління та ...
 • Житарєв, Євген Володимирович; Житарев, Евгений Владимирович; Jytarev, Yevhen V. (2009)
  У статті розглядаються питання ефективності модельного законодавства, як засобу уніфікації правового поля. Досліджуються причини неефективності модельного законодавства в країнах з різними правовими системами, перспективи ...
 • Качан, Василь Васильович; Качан, Василий Васильевич; Kachan, Vasily V. (2009)
  У даній роботі автор розглядає транскордонне співробітництво, як фактор розвитку прикордонних регіонів. Зазначає і обґрунтовує важливість даних суспільних відносин, для економічного зростання окремих регіонів так і всієї ...
 • Капліна, Галина Анатоліївна; Каплина, Галина Анатольевна; Kaplina, Halyna A. (2009)
  Обґрунтовано підходи до класифікації способів правового регулювання в сфері оплати найманої праці, яка є необхідним етапом в процесі систематизації знань про предмет дослідження, з урахуванням ринкових перетворень. Проведено ...
 • Каплій, Олена Володимирівна; Каплий, Елена Владимировна; Kapliy, Olena V. (2009)
  Розглянуто питання децентралізації влади і розвитку системи місцевого самоврядування в країнах Східної Європи. Акцентовано увагу на більш виважену політику проведення відповідних реформ в цих державах. Безліч проблем ...
 • Кельман, Михайло Степанович; Кельман, Михаил Степанович; Kelman, Mykhailo S. (2009)
  Розглядається стан та значення юридичних конструкцій в праві і правознавстві, а також перегляд з значення в контексті методу правознавства та предмета юридичної науки, власного змісту права.
 • Киріченко, Ірина Анатоліївна; Кириченко, Ирина Анатольевна; Kіrichenko, Iryna A. (2009)
  У статті відображені концептуальні відмінності осмислення феномена аномії. Розкрито мікросоціальний характер аномії, викликаний особливим типом взаємодії індивідуума і суспільства в конкретно-історичних умовах.