Ідеал у колі розуміння філософської рефлексії

Show simple item record

dc.contributor.author Чорна, Л. В.
dc.contributor.author Черная, Л. В.
dc.contributor.author Chorna, L. V.
dc.date.accessioned 2019-09-02T12:20:11Z
dc.date.available 2019-09-02T12:20:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Чорна Л. В. Ідеал у колі розуміння філософської рефлексії / Л. В. Чорна // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2016. - Вип. 10. - С. 171-173. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/11994
dc.description Чорна Л. В. Ідеал у колі розуміння філософської рефлексії / Л. В. Чорна // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". - Одеса, 2016. - Вип. 10. - С. 171-173. en_US
dc.description.abstract У статті аналізується ідеал крізь призму розуміння філософської рефлексії. Проблема ідеалу залишається на межі тисячоліть не менш актуальною для дослідження, ніж у попередні століття. Інтерпретація ідеалу й сьогодні є злободенною темою дискусій у сучасній філософії, культурології, політології, теорії державного управління. Мета статті – перейти від всезагального бачення ідеалу до його інтерпретації в межах філософської рефлексії. Тому основним методом дослідження є метод герменевтики. Сучасне полісистемне бачення проблеми ідеалу дає можливість розкрити ідеал крізь призму інтерпретації рефлектуючого суб’єкта. На цьому базується визначення типів рефлексії, які існують у реаліях культурних практик та впливають на формування ідеалу. en_US
dc.description.abstract В статье анализируется идеал сквозь призму понимания философской рефлексии. Проблема идеала остается на рубеже тысячелетий не менее актуальной для исследования, чем в предыдущие столетия. Интерпретация идеала и сегодня является злободневной темой для дискуссий в современной философии, культурологии, политологии, теории государственного управления. Цель статьи – перейти от всеобщего видения идеала к интерпретации его в рамках философской рефлексии. Поэтому основным методом данного исследования является метод герменевтики. Современное полисистемное видение проблемы идеала дает возможность рассмотреть идеал сквозь призму интерпретации рефлексирующего субъекта. На этом базируется определение типов рефлексии, которые существуют в реалии культурных практик и влияют на формирование идеала.
dc.description.abstract The article analyzes the ideal in the light of philosophical reflection understanding. The problem of ideal at the turn of the millennium is no less important for research than it was in previous time. Ideal interpretation is still a topical subject of debate in modern philosophy, cultural studies, political science, public administration theory. The purpose is to move from general ideal comprehension to interpretation within the philosophical reflection. Therefore, the main method of research is a method of hermeneutics. Modern multisystem vision allows to explore the ideal in the light of interpretation of subject that is reflecting. So, this is the base for determination of reflection types that exist in reality of cultural practices and affect the creation of the ideal.
dc.language.iso other en_US
dc.subject ідеал en_US
dc.subject культурна практика en_US
dc.subject рефлексія en_US
dc.subject типи рефлексій en_US
dc.subject суб’єкт en_US
dc.subject «Я» en_US
dc.subject идеал en_US
dc.subject культурная практика en_US
dc.subject рефлексия en_US
dc.subject типы рефлексий en_US
dc.subject субъект en_US
dc.subject «Я» en_US
dc.subject ideal en_US
dc.subject cultural practices en_US
dc.subject reflection en_US
dc.subject reflection types en_US
dc.subject subject en_US
dc.subject “I” en_US
dc.title Ідеал у колі розуміння філософської рефлексії en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record