Типизація особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки)

Show simple item record

dc.contributor.author Самойленко, Олена Анатоліївна
dc.contributor.author Самойленко, Елена Анатольевна
dc.contributor.author Samoilenko, Olena A.
dc.date.accessioned 2019-10-29T13:21:53Z
dc.date.available 2019-10-29T13:21:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Самойленко О. А. Типизація особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки) / О. А. Самойленко // Підприємництво, господарство і право: що міс. наук.-практ. господар.-прав. жур. / Спілка юристів України, Ін-т держави і права НАН України. – Київ, 2018. – № 8. – С. 195-201. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12036
dc.description Самойленко О. А. Типизація особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки) / О. А. Самойленко // Підприємництво, господарство і право: що міс. наук.-практ. господар.-прав. жур. / Спілка юристів України, Ін-т держави і права НАН України. – Київ, 2018. – № 8. – С. 195-201. en_US
dc.description.abstract У статті з позицій криміналістичної науки здійснюється типізація осіб, що скоюють злочини з використанням обстановки кіберпростору. Окрема увага приділяється визначенню стосовно вказаної категорії злочинів закономірних зв’язків у системах «злочинець – організована група», «типові сліди – злочинець» та «злочинець – специфіка злочинної діяльності». Сформульовані автором положення сприятимуть практичній роботі слідчих та оперативних підрозділів у контексті встановлення комплексу взаємопов’язаних злочинів, учинених із використанням обстановки кіберпростору. en_US
dc.description.abstract В статье с позиций криминалистической науки осуществляется типизация лиц, которые совершают преступления с использованием обстановки киберпространства. Отдельное внимание уделено определению закономерных связей в системах «преступник – организованная группа», «типичные следы – преступник» и «преступник – специфика преступной деятельности». Сформулированные автором положения будут способствовать практической работе следователей и оперативних подразделений в контексте установления комплекса взаимоувязанных преступлений, совершенных с использованием обстановки киберпространства.
dc.description.abstract In the article, from the standpoint of criminalistic science, typing of a person who commits a crime using the environment of cyberspace is carried out. Special attention is paid to the identification of regular links in the systems «criminal-organized group», «criminal-typical traces of a criminal» and «criminal-specific criminal activity». The provisions formulated by the author will facilitate the practical work of investigators and operational units in the context of establishing a set of interrelated crimes committed using the cyberspace environment.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Київ en_US
dc.subject кіберпростір en_US
dc.subject мобільність en_US
dc.subject обстановка en_US
dc.subject особа злочинця en_US
dc.subject технології анонімізації en_US
dc.subject фахівець en_US
dc.subject киберпространство en_US
dc.subject мобильность en_US
dc.subject обстановка en_US
dc.subject лицо преступника en_US
dc.subject типизация en_US
dc.subject специалист en_US
dc.subject cyberspace en_US
dc.subject mobility en_US
dc.subject situation en_US
dc.subject face of criminal en_US
dc.subject typification en_US
dc.subject specialist en_US
dc.title Типизація особи, що вчиняє злочин, пов’язаний із використанням обстановки кіберпростору (з позицій криміналістичної науки) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Самойленко Олена Анатоліївна
    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»

Show simple item record