Принцип комплементарності у міжнародному кримінальному праві

Show simple item record

dc.contributor.author Попко, В. В.
dc.contributor.author Попко, В. В.
dc.contributor.author Popko, V. V.
dc.date.accessioned 2020-02-13T21:46:59Z
dc.date.available 2020-02-13T21:46:59Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Попко В. В. Принцип комплементарності у міжнародному кримінальному праві / В. В. Попко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 82 / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 164-174. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12310
dc.description Попко В. В. Принцип комплементарності у міжнародному кримінальному праві / В. В. Попко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 82 / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 164-174. en_US
dc.description.abstract У статті досліджується принцип комплементарності юрисдикцій у міжнародному кримінальному праві, зокрема співвідношення юрисдикцій національних і міжнародних кримінальних судових органів, що останнім часом активно обговорюється у доктрині міжнародного кримінального права. Увагу автора привертає формування принципу комплементарності, його моделі, концепція, втілення у міжнародно-правових актах та діяльності органів міжнародної юстиції у зв’язку зі зростанням транснаціональної злочинності. Автор розглядає моделі співвідношення міжнародної та національної юрисдикцій, що складись у міжнародних відносинах у зв’язку із діяльністю органів міжнародної кримінальної юстиції. Автор розглядає концепції «горизонтальної», «вертикальної» та «паралельної» комплементарності стосовно взаємодії національних судів держав і Міжнародного кримінального суду. Особлива увага приділяється моделі, що базується на принципі комплементарності, який закріплений у Римському статуті Міжнародного кримінального суду, що обумовило детальний аналіз норм Римського Статуту, які стосуються даних відносин. en_US
dc.description.abstract Принцип комплементарности в международном уголовном праве. В статье исследуется принцип комплементарности юрисдикций в международном уголовном праве, в частности соотношение юрисдикций национальных и международных уголовных судебных органов, что в последнее время активно обсуждается в доктрине международного уголовного права. Внимание автора привлекает формирование принципа комплементарности, его модели, концепция, воплощение в международно-правовых актах та деятельности органов международной юстиции в связи с ростом транснациональной преступности. Автор рассматривает модели соотношения международной и национальной юрисдикций, что сложились в международных отношениях в связи с деятельностью органов международной уголовной юстиции. Автор рассматривает концепции «горизонтальной», «вертикальной» и «параллельной» комплементарности относительно взаимодействия национальных судов государств и Международного уголовного суда. Особенное внимание уделяется модели, которая базируется на принципе комплементарности, закрепленном в Римском Уставе Международного уголовного суда, что обусловило детальный анализ норм Римского Устава, которые касаются данных отношений.
dc.description.abstract Complementarity principle in international criminal law. The article examines the principle of complementarity of jurisdictions in international criminal law, in particular the relationship between the jurisdictions of national and international criminal justice, which has recently been actively discussed in the doctrine of international criminal law. The author pays attention to the formation of the principle of complementarity, its model, concept, implementation in international legal acts and the activities of international justice bodies in connection with the growth of transnational crime. The author examines the model of correlation of international and national jurisdictions in international relations in connection with the activities of the bodies of international criminal justice. The author considers the concept of "horizontal", "vertical" and "parallel" complementarity with regard to the interaction of national courts of States and the International Criminal Court. Particular attention is paid to the model based on the principle of complementarity, which is enshrined in the Rome Statute of the International Criminal Court, which led to a detailed analysis of the rules of the Rome Statute, which relate to these relations.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject принцип комплементарності en_US
dc.subject міжнародна юрисдикція en_US
dc.subject національна юрисдикція en_US
dc.subject кримінальна юстиція en_US
dc.subject принцип комплементарности en_US
dc.subject международная юрисдикция en_US
dc.subject национальная юрисдикция en_US
dc.subject уголовная юстиция en_US
dc.subject principle of complementarity en_US
dc.subject international jurisdiction en_US
dc.subject national jurisdiction en_US
dc.subject criminal justice en_US
dc.title Принцип комплементарності у міжнародному кримінальному праві en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record