Case Law of the International Tribunal for the Law of the Sea

Show simple item record

dc.contributor.author Boyko, Inna
dc.contributor.author Бойко, І. С.
dc.date.accessioned 2020-03-11T14:04:17Z
dc.date.available 2020-03-11T14:04:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Boyko I. Case Law of the International Tribunal for the Law of the Sea / I. Boyko// Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. - № 2. – C. 27 - 40. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12413
dc.description Boyko I. Case Law of the International Tribunal for the Law of the Sea / I. Boyko// Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. - № 2. – C. 27 - 40. en_US
dc.description.sponsorship The author of the paper within the framework of scientific and practical discussions about the essence of law-making of international judicial institutions has proved that the judicial practice of the International Tribunal for the Law of the Sea is based on the case law. It is determined that international bodies of justice consider it necessary to cite and borrowing legal conclusions as their earlier decisions, as well as decisions of other judicial and arbitration bodies. It is noted that absence of a legal confirmation of the lawmaking powers in international judicial bodies does not prevent the recognition that they actually create the international Law, and the result (documents) is manifested by the judgments which reasoning contains universally binding regulations, i.e., judicial precedents. Having analyzed the decision on the case of the “Norstar” vessel in a dispute between Panama and Italy, the author concludes that in accordance with the established practice of applying various pre- trial dispute decisions, that a state is not obligated to continue exchange of opinions if it comes to a conclusion that the possibilities to reach a settlement have been exhausted. Investigated that As regards the case Ghana versus Cȏte D’Ivoire that concerns delimitation of the continental shelf beyond 200 nautical miles boundary, the Special Chamber has applied the same methodology for its delimitation which was proposed by the International Court of Justice and became a logical regulatory addition to the provisions of the UN Convention on the Law of the Sea. Автором статті у межах науково-практичної дискусії щодо сутності правотворчості міжнародних судових інституцій доведено, що судова практика Міжнародного трибуналу з морського права є прецедентною. Визначено, що міжнародні органи правосуддя вважають за необхідне цитувати та запозичувати правові позиції як своїх раніше прийнятих рішень, так й рішень інших судово-арбітражних органів. Зазначено, що відсутність юридичного закріплення правотворчих повноважень у міжнародних судових органів не заважає визнати, що фактично вони творять право, а результатом (актами-документами) є рішення, які у мотивувальній частині містять загальнообов’язкові нормативні положення, тобто судові прецеденти. Проаналізувавши рішення у справі щодо судна “Норстар” у спорі між Панамою та Італією, автор робить висновок, що Міжнародний трибунал з морського права відповідно до усталеної судової практики щодо застосування різних засобів досудового вирішення спірних питань, вказав на те, що держава не зобов’язана продовжувати обмін думками, коли приходить до висновку, що можливості досягнення згоди були вичерпані. Спираючись на власні попередні рішення щодо затримання та арешту суден, Трибунал сформулював правову позицію щодо здійснення дипломатичного захисту державою її громадян, при цьому судно, яке ходить під прапором певної держави, його екіпаж, вантаж на борту, власник та кожна особа, яка бере участь у роботі судна, повинні розглядатись як такі, що пов’язані з державою прапора, незалежно від їх національності. Досліджено, що у справі між Ганою та Кот- Д’Івуаром щодо делімітації континентального шельфу за межами 200 морських миль спеціальна камера МТМП застосувала ту ж методику, що і для його делімі- тації в межах 200 морських миль, яка була запропонована Міжнародним Судом 40 ООН та стала логічним нормативним доповненням положень Конвенції ООН з морського права 1982 р. en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Міжнародний трибунал з морського права en_US
dc.subject правотворча діяльність органів міжнародного правосуддя en_US
dc.subject усталена судова практика en_US
dc.subject затримання та арешт суден en_US
dc.subject методологія делімітації морських просторів en_US
dc.subject Международный трибунал по морскому праву en_US
dc.subject устоявшаяся судебная практика en_US
dc.subject задержание и арест судов en_US
dc.subject методология делимитации морских пространств en_US
dc.subject International Tribunal for the Law of the Sea en_US
dc.subject law-making activity of the bodies of international justice en_US
dc.subject established jurisprudence en_US
dc.subject detainment and arrest of merchant ships en_US
dc.subject the methodology of maritime delimitation en_US
dc.title Case Law of the International Tribunal for the Law of the Sea en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record