Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 23

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 23

 

Recent Submissions

 • Яковенко, Є. О.; Яковенко, Е. А.; Yakovenko, Ye. O. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У публікації автором розглянуто правові аспекти досудового захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина під час звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зокрема його компетенції та порядок ...
 • Третьяков, Дмитро Анатолійович; Третьяков, Дмитрий Анатольевич; Третьяков, Д. А.; Tretiakov, Dmytro A. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Проводиться аналіз змісту вини суб’єктів злочинів, передбачених вищевказаними статями. Пропонуються шляхи вирішення проблемних питань кваліфікації надання неправомірної вигоди та її одержання за ознаками суб’єктивної сторони.
 • Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Сурилова, Е. А.; Surilova, O. O.; Surilova, Olena O. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню особливостей економіко-правового механізму використання та охорони бурштиноносних надр України як запоруки сталого розвитку бурштиноносних регіонів нашої держави з урахуванням асиміляційного ...
 • Словська, Ірина Євгенівна; Словська, І. Є.; Словская, Ирина Евгеньевна; Словская, И. Е.; Slovska, Iryna E.; Slovska, I. E. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Досліджено проблеми діяльності народних депутатів України як членів представницького органу народу. Об'єктом аналізу стають такі негативні чинники, як відсутність на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів, низька ...
 • Сердюк, Павло Павлович; Сердюк, П. П.; Сердюк, Павел Павлович; Serdiuk, P. P. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Психические расстройства и преступность. Статья посвящена вопросу влияния наличия у лица психического расстройства на вероятность совершения ним преступления. На основе измерений и расчётов, а также имеющейся эмпирики ...
 • Самойленко, Олена Анатоліївна; Самойленко, Елена Анатольевна; Самойленко, Е. А.; Samoilenko, Olena A. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті в результаті визначення підстав для типізації слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі, пропонуються типові слідчі ситуації, що характеризуються наявністю персоналізованих ...
 • Рачинський, Руслан Михайлович; Рачинський, Р. М.; Рачинский, Руслан Михайлович; Rachynskyi Ruslan M.; Rachynskyi, R. M. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено сутність поняття інформаційно-аналітичного забезпечення. Розглянуто форми подання інформації контролюючим органам (періодично або за письмовим запитом). Досліджено порядок періодичності подання інформації ...
 • Осауленко, С. В.; Осауленко, Світлана Вікторівна; Осауленко, Светлана Викторовна; Osaulenko, S. V.; Osaulenko, Svitlana V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті автор пропонує для подальшого удосконалення законодавства України про конституційне право на свободу об’єднання у політичні партії враховувати рішення у наступних справах: а) справа «Об’єднана комуністична партія ...
 • Николайченко, Ольга; Николайченко, Ольга Викторовна; Ніколайченко, Ольга Вікторівна; Николайченко, О. В.; Ніколайченко, О. В.; Nikolaichenko, Olha V.; Nikolaichenko, O. V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Известная дилемма между активностью суда в гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах и его процессуальная отстраненность в реализации права на судебную защиту остается теоретически недооцененной, но ...
 • Мішина, Н. В.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Н. В.; Мишина, Наталия Викторовна; Mishyna, Natalya V.; Mishyna, N. V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Статтю присвячено аналізу природи органів самоорганізації населення на основі норм чинного законодавства України, в тому числі розглядаються аргументи на користь того, що органи самоорганізації населення не є органами ...
 • Магновський, І. Й.; Магновський, Ігор Йосифович; Магновский, И. И.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Mahnovskyi, I. Y. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню у загальнотеоретичному контексті таких ціннісних категорій, як право і свобода, що утворюють фундаменталізуюче і сутнісне підґрунтя для розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах ...
 • Золотухіна, Лілія Олександрівна; Золотухіна, Л. О.; Золотухина, Лилия Александровна; Золотухина, Л. А.; Zolotukhina L. O.; Zolotukhina, Liliia O. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено структуру адміністративних та адміністративно-процесуальних правовідносин. Автором зроблено висновок про те, що сутність розуміння публічного інтересу повинна охоплюватися встановленням кола існуючих ...
 • Зайнутдинов, Динар; Зайнутдинов, Динар Рафаилович; Зайнутдинов, Дінар Рафаїлович; Зайнутдинов, Д. Р.; Zainutdynov, Dinar R. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Статья посвящена рассмотрению процесса формирования западного правового пространства в Революционный период 1917 года и Гражданской войны 1917-1920 годов. Также автором анализируется становление государственности и правовой ...
 • Виговський, О. І.; Выговский, А. И.; Vygovskyy, А. I. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню правових питань використання проспекту як засобу забезпечення та розкриття інформації та ринку цінних паперів. У статті аналізується правова природа проспекту цінних паперів, питання ...
 • Бойко, Віктор Дмитрович; Бойко, Віктор; Бойко, Виктор Дмитриевич; Бойко, В. Д.; Boiko, Viktor D.; Василенко, М. Д.; Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, Н. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено реформу ЄС щодо захисту персональних даних через призму кібер-безпеки в умовах цифрового суспільства. Обговорено новації, розбіжності та протиріччя між чинним законодавством та технічним вирішенням ...
 • Аніщук, Н. В.; Аніщук, Ніна Володимирівна; Анищук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.; Anischuk, N. V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації права жінок на носіння хіджабу у Туреччині. Ґендерний аналіз, застосований в процесі дослідження, надає можливість виявити коло гострих проблем, що пов’язані із дотриманням ...
 • Андрушко, Олександр Вікторович; Андрушко, Александр Викторович; Andrushko, Oleksandr V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню питань системи юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, що легалізує її як самостійний правовий інститут кримінального процесу.
 • Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Andreichenko, S.S. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню питання доктринального розвитку концепції міжнародної відповідальності держав у ретроспективному розрізі. Обґрунтовується, що для подальшого теоретико-концептуального розвитку права ...