Peculiarities of a transposition of “an acquis” of the EU in the legal system of Ukraine: energy and customs sectors

Show simple item record

dc.contributor.author Petrov, Roman
dc.contributor.author Петров, Р. А.
dc.date.accessioned 2020-06-09T13:16:42Z
dc.date.available 2020-06-09T13:16:42Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Petrov R. Peculiarities of a transposition of “an acquis” of the EU in the legal system of Ukraine: energy and customs sectors / R. Petrov // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. - № 2. – C. 42 – 57 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12604
dc.description Petrov R. Peculiarities of a transposition of “an acquis” of the EU in the legal system of Ukraine: energy and customs sectors / R. Petrov // Lex Portus : юрид. наук. журн. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред. ради), Б. А. Кормич (голов. ред.), Т. В. Аверочкіна (наук. ред., відп. секр.) [та ін.] ; НУ "ОЮА", ГО "МА Святий Миколай". – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. - № 2. – C. 42 – 57 en_US
dc.description.abstract The article is focused on the process of transposition “an acquis” of the EU in the legal system of Ukraine, provided by the Association Agreement and other international instruments. The author notes that the “acquis” of the EU transposition in the legal system of Ukraine is a difficul t proces s whic h happens thanks to the participation of our state in foreign policies of the EU, the conclusion of bilateral agreements and sectoral cooperation with the EU. The first part of the article provides an overview of the place of association agreements in the EU legal system. The second part of the article analyses the process of transposition of the EU acquis into the legal system of Ukraine in the Association Agreement. The third part of the article reviews the transposition of the EU’s “sectoral acquis” into the legal system of Ukraine in the fields of energy and trade in goods. The possible effects of the transposition of the EU “acquis” on the legal system of Ukraine with respect of its Europeanisation are analyzed. Статтю сфокусовано на процесі перенесення “acquis” ЄС у правову систему України, що передбачено Угодою про асоціацію та іншими міжнародними документами. Автор зазначає, що транспозиція “acquis” ЄС у правову систему України є складним процесом, який відбувається завдяки участі нашої держави у зовнішній політиці Європейського Союзу, укладанню двосторонніх угод та галузевому співробітництву з ЄС. У першій частині статті подано огляд місця угод про асоціацію у правовій системі ЄС. У другій частині статті проаналізовано процес перенесення законодавства ЄС у правову систему України відповідно до Угоди про асоціацію. У третій частині статті розглядається перенесення “секторального acquis” у правову систему України у сфері енергетики та торгівлі товарами. Проаналізовано можливий вплив транспозиції “acquis” Європейського Союзу на правову систему України щодо її європеїзації. Автор підсумовує, що приєднання України до Енергетичного співтовариства та укладення Угоди про асоціацію з ЄС мають суттєвий вплив на процес європеїзації правової системи України. По-перше, успіх європеїзації української правової системи та досягнення цілей Угоди про асоціацію залежить не лише від перенесення регламентів ЄС, а й від застосування загальних демократичних цінностей, основоположних принципів права ЄС та “динаміки acquis” судовими і адміністративними органами, а також громадянами України. По-друге, “змістовні” та “процедурні” засоби транспонування “секторального acquis” через Угоду про асоціацію та інші міжнародні інструменти сприяють інтеграції України в окрему галузеву політику Європейського Союзу. Питання прямої дії положень установчих договорів таких громад, процедур врегулювання спорів та застосування “динамічного секторального acquis” наблизить Україну до повної участі в європейському правовому просторі. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Association agreement en_US
dc.subject EU legislation en_US
dc.subject EU “acquis” en_US
dc.subject a legal system of Ukraine en_US
dc.subject sectoral transposition en_US
dc.subject Europeanization en_US
dc.subject Угода про асоціацію en_US
dc.subject законодавство ЄС en_US
dc.subject “acquis” ЄС en_US
dc.subject галузеве транспонування en_US
dc.subject європеїзація en_US
dc.subject Соглашение об ассоциации en_US
dc.subject законодательство ЕС en_US
dc.subject “acquis” ЕС en_US
dc.subject отраслевое транспонирование en_US
dc.title Peculiarities of a transposition of “an acquis” of the EU in the legal system of Ukraine: energy and customs sectors en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record