Окремі проблеми визначення ефективності правового регулювання та ефективності його механізму з урахуванням їх проявів у сфері прикордонної безпеки України

Show simple item record

dc.contributor.author Ганьба, О. Б.
dc.contributor.author Ганьба, О. Б.
dc.contributor.author Hanba, O. B.
dc.date.accessioned 2020-06-22T21:36:52Z
dc.date.available 2020-06-22T21:36:52Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Ганьба О. Б. Окремі проблеми визначення ефективності правового регулювання та ефективності його механізму з урахуванням їх проявів у сфері прикордонної безпеки України / О. Б. Ганьба // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 24 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 27-33. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12619
dc.description Ганьба О. Б. Окремі проблеми визначення ефективності правового регулювання та ефективності його механізму з урахуванням їх проявів у сфері прикордонної безпеки України / О. Б. Ганьба // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 24 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 27-33. en_US
dc.description.abstract У статті аналізуються підходи різних науковців щодо визначення ефективності правового регулювання та його механізму як загальнотеоретичних категорій і проявів їх ефективності у сфері прикордонної безпеки України. Автором наголошується, що більшість науковців обмежується висвітленням ефективності тільки правового регулювання загалом, оминаючи увагою проблему ефективності його механізму. Акцентується також увага, що окремі дослідники у своїх наукових працях взагалі ігнорують висвітлення як ефективності правового регулювання, так і ефективності його механізму. У роботі пропонуються чинники, з допомогою яких визначається ефективність правового регулювання і його механізму різними науковцями. Одночасно перелічуються фактори, які знижують таку ефективність. Серед них автор, насамперед, називає такі: відставання нормотворчості від нових викликів і загроз, що мають місце у сфері прикордонної безпеки України; складність і багаторівневість застосування норм права в зазначеній сфері; стан правової свідомості та правової культури суб’єктів правореалізаційної діяльності, а також сучасний стан економічного, політичного та правоохоронного розвитку суспільства та держави загалом; якість кадрового забезпечення право-регулятивної діяльності органів публічної влади тощо. Стверджується, що категорії «ефективність правового регулювання» та «ефективність механізму правового регулювання» не є тотожними, а для аргументації зазначеного твердження автором пропонуються п’ять позицій розмежування досліджуваних ефективностей. Насамкінець, у роботі акцентується увага на тому, що доведення відсутності тотожності між ефективністю правового регулювання та ефективністю механізму правового регулювання дасть можливість у подальшому використовувати зазначені оціночні поняття як різнойменні, хоча тісно пов’язані між собою. en_US
dc.description.abstract В статье анализируются подходы различных ученых по определению эффективности правового регулирования и его механизма как общетеоретических категорий и проявлений их эффективности в сфере пограничной безопасности Украины. Автором отмечается, что большинство ученых ограничивается освещением эффективности только правового регулирования в целом, обходя вниманием проблему эффективности его механизма. Акцентируется также внимание, что некоторые исследователи в своих научных трудах вообще игнорируют освещение как эффективности правового регулирования, так и эффективности его механизма. В работе предлагаются факторы, с помощью которых определяется эффективность правового регулирования и его механизма различными учеными. Одновременно перечисляются факторы, которые снижают такую ​​эффективность. Среди них автор, прежде всего, называет следующие: отставание нормотворчества от новых вызовов и угроз, имеющих место в сфере пограничной безопасности Украины; сложность и многоуровневость применения норм права в указанной сфере; состояние правового сознания и правовой культуры субъектов правореализацийнои деятельности, а также современное состояние экономического, политического и правоохранительного развития общества и государства в целом; качество кадрового обеспечения право- регулятивной деятельности органов публичной власти и др. Утверждается, что категории «эффективность правового регулирования» и «эффективность механизма правового регулирования» не являются тождественными, а для аргументации указанного утверждения автором предлагаются пять позиций разграничения исследуемых эффективностей. Наконец, в работе акцентируется внимание на том, что доказательства отсутствия тождества между эффективностью правового регулирования и эффективности механизма правового регулирования позволит в дальнейшем использовать указанные оценочные понятия как разноименные, хотя тесно связаны между собой.
dc.description.abstract Certain problems of determining the effectiveness of legal regulation and the effectiveness of its mechanism taking into account their manifestations in the border security of Ukraine. The article analyzes the approaches of various scholars to determine the effectiveness of legal regulation and its mechanism as general theoretical categories and manifestations of their effectiveness in the field of border security of Ukraine. The author points out that most scientists limit their coverage to the effectiveness of legal regulation as a whole, bypassing the problem of the effectiveness of its mechanism. Attention is also drawn to the fact that some researchers in their scientific works generally ignore the coverage of both the effectiveness of legal regulation and the effectiveness of its mechanism. The paper proposes factors to determine the effectiveness of legal regulation and its mechanism by various scholars. At the same time, the factors that reduce such efficiency are listed. Among them, the author calls, first of all, the following: backlog of rulemaking from new challenges and threats that take place in the field of Ukrainian border security; the complexity and multifaceted application of the rules of law in the field; the state of legal consciousness and legal culture of the subjects of right-wing activity, as well as the current state of economic, political and law-enforcement development of society and the state as a whole; quality of staffing of the legal and regulatory activity of public authorities, etc. It is argued that the categories of “regulatory effectiveness” and “regulatory mechanism effectiveness” are not identical, and the author proposes five positions to delineate the investigated efficiencies. Finally, the paper emphasizes that proving the lack of an identity between the effectiveness of legal regulation and the effectiveness of the regulatory mechanism will allow the further use of these valuation concepts as different, though closely related.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject ефективність правового регулювання en_US
dc.subject ефективність механізму правового регулювання en_US
dc.subject результат правового регулювання en_US
dc.subject сфера прикордонної безпеки України en_US
dc.subject Державна прикордонна служба України en_US
dc.subject эффективность правового регулирования en_US
dc.subject эффективность механизма правового регулирования en_US
dc.subject результат правового регулирования en_US
dc.subject сфера пограничной безопасности Украины en_US
dc.subject Государственная пограничная служба Украины en_US
dc.subject efficiency of legal regulation en_US
dc.subject effectiveness of the mechanism of legal regulation en_US
dc.subject result of legal regulation en_US
dc.subject sphere of border security of Ukraine en_US
dc.subject State Border Guard Service of Ukraine en_US
dc.title Окремі проблеми визначення ефективності правового регулювання та ефективності його механізму з урахуванням їх проявів у сфері прикордонної безпеки України en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record