Шляхи вдосконалення кримінально-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України

Show simple item record

dc.contributor.author Гриньків, Олександра Олексіївна
dc.contributor.author Гринькив, Александра Алексеевна
dc.contributor.author Hrynkiv, Oleksandra O.
dc.date.accessioned 2020-06-22T21:54:17Z
dc.date.available 2020-06-22T21:54:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Гриньків О. О. Шляхи вдосконалення кримінально-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України / О. О. Гриньків // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 34-42. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/12620
dc.description Гриньків О. О. Шляхи вдосконалення кримінально-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України / О. О. Гриньків // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 34-42. en_US
dc.description.abstract Шляхи вдосконалення кримінально-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України. У статті обговорюються шляхи вдосконалення кримінально-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України. Пропонуються конкретні зміни до Кримінального кодексу України, що враховують випадки заподіяння шкоди під час здійснення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України. Робиться висновок, що належним чином буде врегульовано вимушене заподіяння шкоди інтересам, що охороняються законом, під час проведення, відповідно до законодавства, оперативно-розшукових, контррозвідувальних заходів або негласних слідчих (розшукових) дій співробітником уповноваженого державного органу або за дорученням такого органу іншою особою, яка співпрацює із цим органом, якщо дане заподіяння здійснено з метою запобігання, виявлення, розкриття або розслідування кримінальних правопорушень, попередження, розкриття і припинення розвідувальних та/або підривних акцій, якщо вказана мета не могла бути досягнута іншим способом. Звертається увага, що в національній кримінально-правовій теорії та правовому регулюванні оперативно-розшукової діяльності існує проблема кримінально-правових засад проведення усього комплексу оперативно-розшукових заходів. Відсутній належний правовий механізм проведення більшості оперативно-розшукових заходів. Розглядаються умови правомірності заподіяння шкоди під час проведення оперативно-розшукових заходів і відповідних негласних слідчих (розшукових) дій, які доцільно було б розкрити в постанові Пленуму Верховного Суду, а також доповнити перелік обставин, що пом’якшують покарання, передбачений у Кримінальному кодексі України (ст. 66). Зазначається про факт існування оперативно-розшукового виду звільнення від кримінальної відповідальності, який вказує на існування потреби в кримінально-правовому врегулюванні такої ситуації. Акцентується, що ефективна діяльність Державної прикордонної служби України передбачає застосування оперативними підрозділами комплексу оперативно-розшукових заходів, які можливі лише в разі внесення відповідних змін та доповнень до нормативно-правових актів держави. en_US
dc.description.abstract Пути совершенствования уголовно-правового обеспечения оперативно-розыскной деятельности Государственной пограничной службы Украины. В статье обсуждаются пути совершенствования уголовно-правового обеспечения оперативно-розыскной деятельности Государственной пограничной службы Украины. Предлагаются конкретные изменения в Уголовный кодекс Украины, учитывающие случаи причинения вреда при осуществлении оперативно-розыскной деятельности Государственной пограничной службы Украины. Делается вывод, что должным образом будет урегулирован вынужденное причинение вреда интересам, охраняемым законом, при проведении в соответствии с законодательством, оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или негласных следственных (розыскных) действий сотрудником уполномоченного государственного органа или по поручению такого органа иным лицом, которая сотрудничает с этим органом, если данное причинение осуществлено с целью предотвращения, выявления, раскрытия и расследования уголовных правонарушений, предупреждения, раскрытия и пресечения разведывательных и / или подрывных акций, если указанная цель не могла быть достигнута другим способом. Обращается внимание, что в национальной уголовно-правовой теории и правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности существует проблема уголовно-правовых основ проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Отсутствует надлежащий правовой механизм проведения большинства оперативно-розыскных мероприятий. Рассматриваются условия правомерности причинения вреда при проведении оперативно-розыскных мероприятий и соответствующих негласных следственных (розыскных) действий, которые целесообразно было бы раскрыть в постановлении Пленума Верховного Суда, а также дополнить перечень обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренное в Уголовном кодексе Украины ( ст. 66). Отмечается о факте существования оперативно-розыскного вида освобождения от уголовной ответственности, который указывает на существование потребности в уголовно-правовом урегулировании сложившейся ситуации. Акцентируется, что эффективная деятельность Государственной пограничной службы Украины предусматривает применение оперативными подразделениями комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые возможны только в случае внесения соответствующих изменений и дополнений в нормативно-правовых актов государства.
dc.description.abstract Ways to improve criminal-legal support of the operative and search activities of the State Border Guard Service of Ukraine. The ways to improve the criminal legal support of the operative and search activities of the State Border Guard Service of Ukraine are discussed in the article. We propose specific amendments to the Criminal Code of Ukraine, which take into account the cases of harm during the operative and search activities of the State Border Guard Service of Ukraine. It is concluded that compulsory harm to the interests protected by the law will be duly regulated during the conduct, in accordance with the law, of operative and search, counter-intelligence measures or not public investigative (search) actions by an employee of an authorized state body, or on behalf of such person, cooperating with that authority, if the cause of action is to prevent, detect, detect or investigate criminal offenses, to prevent, to disclose and to suspend criminal proceedings identification and / or subversive actions if the stated objective could not be otherwise achieved. It is emphasized that there is a problem in the national criminal law theory and legal regulation of operative-search activity of criminal-legal foundations of carrying out the whole complex of operative-search measures. There is no proper legal mechanism for carrying out most of the operative-search measures. The conditions for the lawfulness of causing harm are considered during the conduct of operative and search measures and the corresponding not public investigative (search) actions, which would be expedient to be disclosed in the resolution of the Plenum of the Supreme Court, as well as to supplement the list of mitigating circumstances stipulated in the Criminal Code of Ukraine (Art. 66). It is noted about the fact that there is an operative-search type of exemption from criminal responsibility, which indicates the need for a criminal-legal settlement of such a situation. It is emphasized that the effective activity of the State Border Service of Ukraine provides for the application by operational units of a set of operative and search measures, which are possible only in case of making appropriate changes and additions to the normative legal acts of the state.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject оперативно-розшукова діяльність en_US
dc.subject кримінально-правове забезпечення en_US
dc.subject заподіяння шкоди en_US
dc.subject вимушене заподіяння шкоди en_US
dc.subject обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння en_US
dc.subject оперативно-розыскная деятельность en_US
dc.subject уголовно-правовое обеспечение en_US
dc.subject причинение вреда en_US
dc.subject вынужденное причинение вреда en_US
dc.subject обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния en_US
dc.subject operative and search activity en_US
dc.subject criminal legal support en_US
dc.subject causing harm en_US
dc.subject forced harm en_US
dc.subject circumstances excluding criminal wrongdoing en_US
dc.title Шляхи вдосконалення кримінально-правового забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record