Актуальні проблеми держави і права. – 2019. – Випуск 84

Актуальні проблеми держави і права. – 2019. – Випуск 84

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 84 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2019. – 72 с. Укр. та рос. мовами.

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Гельветика, 2019)
  Черговий випуск збірника наукових праць містить матеріали, у яких подано науково обґрунтовані шляхи вирішення загальнотеоретичних проблем сучасної юридичної науки, сучасних питань адміністративного та фінансового права, ...
 • Андрусів, Людмила Михайлівна; Андрусів, Л. М.; Андрусив, Людмила Михайловна; Andrusiv, Liudmyla M. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Метою статті є характеристика порядку, встановлення особливостей та проблемних аспектів оприлюднення нормативно-правових актів Кабінетом Міністрів України. Наголошено на тому, що найбільш деталізованим, забезпеченим правовим ...
 • Бабінська, Аліса Володимирівна; Бабінська, А. В.; Бабинская, Алиса Владимировна; Babinska, Alisa V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті з урахуванням реформ окремих елементів системи правоохоронних органів проведено правовий аналіз процедури зайняття посади прокурора за законодавством України. Прокуратура України є єдиною системою, яка здійснює ...
 • Войтович, Євген Михайлович; Войтович, Є. М.; Войтович, Евгений Михайлович; Voitovych, Yevhen M. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті розкрито генезис правового регулювання захисту людини від насильницьких зникнень. Надано характеристику головним нормативно-правовим прогалинам у питаннях захисту людини від насильницького зникнення, зокрема в ...
 • Голуб, Микола Володимирович; Голуб, М. В.; Голуб, Николай Владимирович; Holub, Mykola V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Ефективна діяльність правоохоронної системи сучасної України неможлива без усвідомлення необхідності залучення громадськості для охорони публічного порядку, розроблення та впровадження різних форм взаємодії населення і ...
 • Крилов, Денис Валерійович; Крилов, Д. В.; Крылов, Денис Валерьевич; Krylov, Denys V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених, норм чинного законодавства України визначено та охарактеризовано концептуальні засади вдосконалення адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної діяльності ...
 • Мандзюк, Олег Андрійович; Мандзюк, О. А.; Мандзюк, Олег Андреевич; Mandziuk, Oleh A. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті викладено доктринальні підходи до розуміння поняття «аналітика» із подальшою авторською класифікацією цих підходів. Визначено взаємний зв’язок широкого спектру видів аналітики із можливостями їх галузевого правового ...
 • Однолько, Інна Валентинівна; Однолько, І. В.; Однолько, Инна Валентиновна; Odnolko, Inna V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена розгляду запобігання та протидії корупційним злочинам у різних державах світу. У статті встановлено важливість запозичення успішного світового досвіду протидії корупційній злочинності, проаналізовані ...
 • Равлюк, Андрій Григорович; Равлюк, А. Г.; Равлюк, Андрей Григорьевич; Ravliuk, Andrii H. (Одеса : Гельветика, 2019)
  На цей час як у вітчизняній, так і в зарубіжній юридичній літературі немає єдиного підходу до визначення органу державної влади, а також єдиного розуміння його сутності та характерних рис, тому для національної конституційної ...
 • Шепель, Марина Анатоліївна; Шепель, М. А.; Шепель, Марина Анатольевна; Shepel, Maryna A. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті висловлюється авторська позиція щодо встановлення статусу прокурора як суб’єкта захисту права на безпечне довкілля в порядку адміністративного судочинства. Автором встановлено, що, попри анонсовану концептуальну ...