Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – Випуск 85

Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – Випуск 85

 

Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – 280 с. Укр. та рос. мовами.

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Гельветика, 2020)
  Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і практичних працівників органів державної влади й місцевого самоврядування.
 • Аврамова, Ольга Євгенівна; Аврамова, О. Є.; Аврамова, Ольга Евгеньевна; Avramova, Olha Ye. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена визначенню особливостей правового статусу підприємств житлово-комунальної галузі. Вказується, що в державі сформувався ринковий підхід до підприємств житлово-комунальної галузі, який передбачає визначати ...
 • Басалюк, Наталія Василівна; Басалюк, Н. В.; Басалюк, Наталья Васильевна; Basaliuk, Nataliia V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті приділяється увага тенденціям розвитку вчення про систему покарань у вітчизняній кримінально-правовій доктрині з її розподілом на конкретні етапи. На основі проведеного аналізу зроблено висновок відносно існуючої ...
 • Боровик, Андрій Володимирович; Боровик, А. В.; Боровик, Андрей Владимирович; Borovyk, Andrii V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті з використанням відповідної методології встановлені особливості європейських стандартів щодо кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення (далі – ККП) та їх запобігання, а також визначені ...
 • Будякова, А. Б.; Budiakova, A. B. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Бандитизм є одним із найнебезпечніших злочинів проти громадської безпеки. Враховуючи останні події в Україні, коли на тлі політичної та соціальної кризи у державі все частіше створюють організовані злочинні групи, часто ...
 • Бурда, О. М.; Burda, O. M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті здійснено спробу встановити та проаналізувати питання соціально-демографічної характеристики магазинного крадія. Насамперед до уваги бралися визначення понять «особа злочинця» та «особистість злочинця», значення ...
 • Галабурда, Надія Анатоліївна; Галабурда, Н. А.; Галабурда, Надежда Анатольевна; Halaburda, Nadiia A. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті досліджуються особливості імплементації міжнародних кримінально-процесуальних та кримінально-правових норм як форми впливу міжнародного права на національне право. Аналізуються основні доктринальні підходи ...
 • Гончаренко, Ганна Анатоліївна; Гончаренко, Г. А.; Гончаренко, Анна Анатольевна; Honcharenko, Hanna A. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті аналізуються адміністративно-правові аспекти реалізації компетенції Верховної Ради України в управлінні сектором безпеки. Встановлено, що компетенція Верховної Ради України в управлінні сектором ...
 • Даніліна, М. І.; Danilina, M. I. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених, норм чинного законодавства України досліджено та охарактеризовано конституційні засади становлення та формування України як соціальної держави. Визначено конституційне ...
 • Демченко, Іван Сергійович; Демченко, І. С.; Демченко, Иван Сергеевич; Demchenko, Ivan S. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті аналізуються положення міжнародних документів в сфері захисту прав людини під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я. Досліджуються положення Міжнародних медико-санітарних правил щодо забезпечення прав ...
 • Деркач, Елла Михайлівна; Деркач, Е. М.; Деркач, Элла Михайловна; Derkach, Ella M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті висвітлюються основні проблеми правового регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту, визначено напрями розвитку законодавства відповідно до законодавства Європейського Союзу. У статті зазначається, ...
 • Дмитрук, Ірина Миколаївна; Дмитрук, І. М.; Дмитрук, Ирина Николаевна; Dmytruk, Iryna M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Досліджується впровадження та посилення таких правових інститутів, як місцевий референдум та адміністративний договір на теперішньому етапі децентралізації в Україні. Проводиться аналіз нормативно-правової бази, в результаті ...
 • Іванов, О. Ю.; Иванов, А. Ю.; Ivanov, O. Yu. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті розглядаються різні аспекти історико-правової реальності середини XV – початку XVIII ст., пов’язані з формуванням політичного курсу Московської держави щодо Казахського ханства. Простежується динаміка формування ...
 • Ізбаш, Олеся Олегівна; Ізбаш, О. О.; Избаш, Олеся Олеговна; Izbash, Olesia O.; Izbash, Olesya O. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Беручи до уваги поліпшення різноманітних форм і способів порушення авторського права в сучасних високотехнологічних умовах розвитку суспільства, що має тенденцію до глобалізації, та враховуючи малоефективну систему ...
 • Корнієнко, Ганна Сергіївна; Корнієнко, Г. С.; Корниенко, Анна Сергеевна; Korniienko, Hanna S. (Одеса : Гельветика, 2020)
  визначення ознак агробізнесу є актуальною і такою, що потребує розв’язання. Окреслено, що сільськогосподарський товаровиробник – це основний суб’єкт у правовідносинах агробізнесу. Крім нього, у правовідносини в сфері ...
 • Костенко, Ірина Валентинівна; Костенко, І. В.; Костенко, Ирина Валентиновна; Kostenko, Iryna V.; Огієвич, С. М.; Ohiievych, S. M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Дослідження ґрунтується на історичних фактах про виникнення та розвиток системи органів прокуратури. Шляхом аналізу наукових джерел визначено зміст поняття «прокуратура», з’ясовано особливості та знайдено причини ...
 • Крегул, Яна Миколаївна; Крегул, Я. М.; Крегул, Яна Николаевна; Krehul, Yana M . (Одеса : Гельветика, 2020)
  Статтю присвячено дослідженню явища публічного контролю, визначенню його ролі в якості основного елементу взаємодії держави та суспільства, що створює підґрунтя для соціального спрямування політики держави. Так, серед ...
 • Лесик, О. В.; Lesyk, O. V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Сучасні умови реформування правового регулювання земельних відносин спрямовані на забезпечення раціонального й ефективного використання земельних ресурсів, як важливого чинника побудови сильної та незалежної держави. ...
 • Лозовицький, Андрій Володимирович; Лозовицький, А. В.; Лозовицкий, Андрей Владимирович; Lozovytskyi, Andrii V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті аналізується особливості діяльності небанківських електронних платіжних систем з використанням віртуальної валюти – приватних платіжних систем і платіжних систем децентралізованої довіри, діяльність яких не ...
 • Мельник, Вадим Іванович; Мельник, В. І.; Мельник, Вадим Иванович; Melnyk, Vadym I. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена питанню загальної правової характеристики суб’єктів із забезпечення організації та функціонування системи економічної безпеки України. Акцентується увага та робиться спроба довести, що економічна безпека ...

View more