Право на доступ до публічної інформації: правове забезпечення та проблеми імплементації в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Шинкар, Тетяна Ігорівна
dc.contributor.author Шинкар, Т. І.
dc.contributor.author Шинкар, Татьяна Игоревна
dc.contributor.author Shyncar, Tetiana I.
dc.date.accessioned 2020-09-24T07:47:39Z
dc.date.available 2020-09-24T07:47:39Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Шинкар Т. І. Право на доступ до публічної інформації: правове забезпечення та проблеми імплементації в Україні / Т. І. Шинкар // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 247-254. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13168
dc.description Шинкар Т. І. Право на доступ до публічної інформації: правове забезпечення та проблеми імплементації в Україні / Т. І. Шинкар // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 247-254. en_US
dc.description.abstract Проаналізовано поняття права на доступ до публічної інформації, його нормативно-правове забезпечення в Україні. Зокрема зазначається, що, відповідно до ст. 34 Конституції України, кожен володіє правом на вільний збір, збереження, використання та поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб. Водночас наголошується, що право на доступ до публічної інформації не можна ототожнювати з більш загальним правом на свободу слова та інформації, оскільки мета в цих прав однакова, проте їх функціональне призначення – різне. Також указується, що до актів, котрі здійснюють правове забезпечення доступу до публічної інформації, крім Конституції України, відносять Закон України «Про інформацію», Закон України «Про державну таємницю», Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікативних системах» тощо. Проте правовий механізм реалізації конституційного права на доступ до інформації та порядок одержання інформації від суб’єктів публічної влади визначені в Законі України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. Зазначається, що органи публічної влади, здійснюючи свої повноваження, володіють значним обсягом інформації з відкритим та обмеженим доступом, і лише чітке законодавче регулювання сприятиме отриманню зацікавленими особами потрібної їм інформації. З іншого боку, проблема доступу до публічної інформації може спричинити більш загальну проблему інформаційної відкритості та прозорості суспільних відносин у сфері діяльності владних структур. Крім того, у статті окреслюються проблеми імплементації вітчизняного законодавства про доступ до публічної інформації та шляхи їх вирішення. Зокрема, акцентується увага на недостатньому рівні правової обізнаності громадян, а також на проблемі правового нігілізму, що є однією з головних причин неналежного виконання владними суб’єктами вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Указується на засоби подолання цих негативних явищ, основними серед яких убачається підвищення правової освіти населення, обов’язкове проходження кожним новим нормативно-правовим актом належної правової експертизи, залучення до законотворчої роботи науковців, визнаних спеціалістів у галузі права, забезпечення доступу громадськості до законопроєктної роботи. en_US
dc.description.abstract Проанализировано понятие права на доступ к публичной информации, его нормативно-правовое обеспечение в Украине. В частности отмечается, что, согласно ст. 34 Конституции Украины, каждый обладает правом на свободный сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или другим способом. В то же время отмечается, что право на доступ к публичной информации нельзя отождествлять с более общим правом на свободу слова и информации, поскольку цель в этих правах одинакова, однако их функциональное назначение - разное. Также указывается, что к актам, которые осуществляют правовое обеспечение доступа к публичной информации, кроме Конституции Украины, относят Закон Украины «Об информации», Закон Украины «О государственной тайне», Закон Украины «О защите информации в информационно-коммуникативных системах» и др. Однако правовой механизм реализации конституционного права на доступ к информации и порядок получения информации от субъектов публичной власти определены в Законе Украины «О доступе к публичной информации» от 13 января 2011г. Отмечается, что органы публичной власти, осуществляя свои полномочия, обладают значительным объемом информации с открытым и ограниченным доступом, и только четкое законодательное регулирование будет способствовать получению заинтересованными лицами нужной им информации. С другой стороны, проблема доступа к публичной информации может спровоцировать более общую проблему информационной открытости и прозрачности общественных отношений в сфере деятельности властных структур. Кроме того, в статье определяются проблемы имплементации отечественного законодательства о доступе к публичной информации и пути их решения. В частности, акцентируется внимание на недостаточном уровне правовой осведомленности граждан, а также на проблеме правового нигилизма, что является одной из главных причин ненадлежащего исполнения властными субъектами требований Закона Украины «О доступе к публичной информации». Указывается на способы преодоления этих негативных явлений, основными из которых предусматривается правовое образование населения, обязательное прохождение каждым новым нормативно-правовым актом надлежащей правовой экспертизы, привлечение к законотворческой работы ученых, признанных специалистами в области права, обеспечение доступа общественности к законопроектным работам.
dc.description.abstract The article analyzes the concept of the right to access public information, its legal and regulatory enforcement in Ukraine. In particular, it is defined that according to article 34 of the Constitution of Ukraine everyone has a right to free collection, conservation, use and distribution of information verbally, in writing or in another way. It is emphasized that the right to access public information cannot be equated with more general right to freedom of expression and information since the goal of these rights is the same, yet its functional purpose is different. Moreover, the article identifies the acts, in addition to the Constitution of Ukraine, that exercise legal enforcement of the access to public information such as the Law of Ukraine “On information”, the Law of Ukraine “On state secret”, the Law of Ukraine “On protection of information in information and communication systems” etc. Yet, legal mechanism of implementation of constitutional right to access the information and the procedure for obtaining information from public law authorities is defined in the Law of Ukraine “On access to public information” from January 13, 2011. It is noted that public authorities, in exercising their powers, have a very large amount of information with open and limited access, and only clear legislation will help stakeholders obtain the information they need. On the other hand, the problem of access to public information may lead to a more general problem of information openness and transparency of public relations in the field of government. In addition, the article outlines implementation problems of national legislation on access to public information and the means of its resolution. In particular, it is emphasized that there is insufficient level of legal awareness of citizens as well as there is a problem of legal nihilism which is one of the main reasons of improper execution by governmental authorities of the requirements of the Law of Ukraine “On access to public information”. The means of overcoming these negative phenomena are noted, among which the primary ones are improvement of legal education of the population, mandatory completion of appropriate legal expertise by each new legal act, engagement of scientists and recognized experts in the field of law in lawmaking, enforcement of the access of public to lawmaking.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject публічна інформація en_US
dc.subject доступ до інформації en_US
dc.subject правове забезпечення en_US
dc.subject імплементація en_US
dc.subject зарубіжний досвід en_US
dc.subject публичная информация en_US
dc.subject доступ к информации en_US
dc.subject правовое обеспечение en_US
dc.subject имплементация en_US
dc.subject зарубежный опыт en_US
dc.subject public information en_US
dc.subject access to information en_US
dc.subject legal enforcement en_US
dc.subject implementation en_US
dc.subject foreign experience en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Право на доступ до публічної інформації: правове забезпечення та проблеми імплементації в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record