Концептуальні основи прав і свобод людини в іудейському праві та їх сутнісні риси в Конституції України

Show simple item record

dc.contributor.author Тарановська, Альона Олегівна
dc.contributor.author Тарановська, А. О.
dc.contributor.author Тарановская, Алена Олеговна
dc.contributor.author Taranovska, Alona O.
dc.date.accessioned 2020-09-24T11:48:45Z
dc.date.available 2020-09-24T11:48:45Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Тарановська А. О. Концептуальні основи прав і свобод людини в іудейському праві та їх сутнісні риси в Конституції України / А. О. Тарановська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 235-240. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13170
dc.description Тарановська А. О. Концептуальні основи прав і свобод людини в іудейському праві та їх сутнісні риси в Конституції України / А. О. Тарановська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 235-240. en_US
dc.description.abstract Висвітлене питання щодо актуальності теоретичного визначення категорії «права і свободи людини», зауважений самобутній характер єврейського права, що, можливо, здійснило історичний та цивілізаційний вплив на правові системи інших держав. Також досліджується процес формування концепції теорії прав і свобод людини в аспекті релігійної доктрини іудаїзму. Крім того, порівнюється та аналізується можливий вплив іудейської релігійно-правової системи на визнання категорії прав і свобод людини на офіційному рівні серед міжнародної спільноти та в національному законодавстві. Особлива увага приділяється дослідженню щодо закріплення фундаментальних прав і свобод людини, котрі беруть початок із релігійної традиції іудаїзму, в Основному Законі України. Автором визначено основні культурно-правові закономірності функціонування категорії «права людини» в контексті їх універсальності для суспільства. Розглядаються основні аспекти релігійної традиції іудаїзму як стародавньої монотеїстичної релігії, яка зародилась на території Близького Сходу та об’єднує прихильників за етнічною ознакою. У статті подана думка, що іудаїзм можна розглядати як першу релігію, котра закріпила універсальні норми моралі, яка змогла сформувати поведінку людини на буденному рівні, поєднуючи загальні та індивідуальні принципи впливу на суспільство. Іудейська релігійна доктрина розглядається як потужна система принципів, норм та приписів, котрі виступають універсальними суспільними регуляторами та мають чітку ієрархію. Автор зазначає важливість релігійних норм як соціальних важелів, які регулюють суспільні відносини, об’єктивно функціонують та впливають на життя суспільства. Проаналізовано сутність основних культурно-правових закономірностей функціонування концепції теорії прав і свобод людини в контексті релігійної правової системи й до сьогодення. Надано загальну порівняльну характеристику (у вигляді таблиці) норм Конституції України, котрі закріплюють визначені права та свободи людини, з релігійними текстами іудаїзму. Підсумовано, що є певний зв’язок між змістом іудейських релігійних норм та конституційними нормами Основного Закону України. en_US
dc.description.abstract Освещен вопрос об актуальности теоретического определения категории «права и свободы человека», подмечен самобытный характер еврейского права, что, возможно, осуществило историческое и цивилизационное влияние на правовые системы других государств. Также исследуется процесс формирования концепции теории прав и свобод человека в аспекте религиозной доктрины иудаизма. Кроме того, сравнивается и анализируется возможное влияние иудейской религиозно-правовой системы на признание категории прав и свобод человека на официальном уровне в международном сообществе и в национальном законодательстве. Особое внимание уделяется исследованию по закреплению фундаментальных прав и свобод человека, которые берут начало с религиозной традиции иудаизма, в Основном Законе Украины. Автором определены основные культурно-правовые закономерности функционирования категории «права человека» в контексте их универсальности для общества. Рассматриваются основные аспекты религиозной традиции иудаизма как древней монотеистической религии, которая зародилась на территории Ближнего Востока и объединяет сторонников по этническому признаку. В статье представлено ​​мнение, что иудаизм можно рассматривать как первую религию, которая закрепила универсальные нормы морали, которая смогла сформировать поведение человека на обыденном уровне, сочетая общие и индивидуальные принципы воздействия на общество. Иудейская религиозная доктрина рассматривается как мощная система принципов, норм и предписаний, которые выступают универсальными общественными регуляторами и имеют четкую иерархию. Автор отмечает важность религиозных норм как социальных рычагов, регулирующих общественные отношения, которые объективно работают и влияют на жизнь общества. Проанализированы сущность основных культурно-правовых закономерностей функционирования концепции теории прав и свобод человека в контексте религиозной правовой системы и до сегодняшнего дня. Представлено общую сравнительную характеристику (в виде таблицы) норм Конституции Украины, которые закрепляют определенные права и свободы человека, с религиозными текстами иудаизма. Подытожено, что есть определенная связь между содержанием иудейских религиозных норм и конституционными нормами Основного Закона Украины.
dc.description.abstract This article discusses the relevance of the theoretical definition of the category of “human rights and freedoms”, the distinctive nature of Jewish law, which may have exerted a historical and civilizational influence on the legal systems of other states. The process of forming the concept of the theory of human rights and freedoms in the aspect of religious doctrine of Judaism is also explored. In addition, the possible impact of the Jewish religious and legal system on the recognition of the category of human rights and freedoms at the official level among the international community and in national law is compared and analyzed. Particular attention is paid to the study on the consolidation of fundamental rights and freedoms of man, originating from the religious tradition of Judaism, in the Basic Law of Ukraine. The author defines the basic cultural and legal patterns of functioning of the category of “human rights” in the context of their universality for society. The main aspects of religious traditions of Judaism are considered as ancient monotheistic religion, which originated in the Middle East and unites supporters on ethnic grounds. The article shows that Judaism can be regarded as the first religion that consolidated universal norms of morality, which was able to form human behavior at the ordinary level, combining general and individual principles of influence on society. The Jewish religious doctrine is regarded as a powerful system of principles, norms and prescriptions that act as universal social regulators and have a clear hierarchy. The author notes the importance of religious norms as social levers regulating social relations, objectively functioning and influencing society. The essence of main cultural and legal patterns functioning of conception of human rights and freedoms in context of religious legal system and to the present is analyzed. The general comparative characteristic (in the form of a table) of norms of the Constitution of Ukraine, fixing the determined rights and freedoms of the person, with religious texts of Judaism is provided. It is concluded that there is a certain connection between the content of the Jewish religious norms and the constitutional norms of the Basic Law of Ukraine.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject права людини en_US
dc.subject іудаїзм en_US
dc.subject релігійно-правова система en_US
dc.subject конституційні права en_US
dc.subject права человека en_US
dc.subject иудаизм en_US
dc.subject религиозно-правовая система en_US
dc.subject конституционные права en_US
dc.subject human rights en_US
dc.subject Judaism en_US
dc.subject religious-legal system en_US
dc.subject constitutional rights en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Концептуальні основи прав і свобод людини в іудейському праві та їх сутнісні риси в Конституції України en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record