Захист персональних даних працівників у Європейському Союзі

Show simple item record

dc.contributor.author Рим, Олена Михайлівна
dc.contributor.author Рим, О. М.
dc.contributor.author Рим, Елена Михайловна
dc.contributor.author Rym, Olena M.
dc.date.accessioned 2020-09-24T13:44:36Z
dc.date.available 2020-09-24T13:44:36Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Рим О. М. Захист персональних даних працівників у Європейському Союзі / О. М. Рим // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 221-227. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13172
dc.description Рим О. М. Захист персональних даних працівників у Європейському Союзі / О. М. Рим // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 221-227. en_US
dc.description.abstract У статті аналізуються правові засади системи захисту персональних даних працівників у Європейському Союзі. Проаналізовано права працівників у зв’язку з обробкою їхніх персональних даних роботодавцями, визначено поняття таких даних. Зазначається, що, незважаючи на широкий перелік потенційно потрібних роботодавцю відомостей про працівника, збір відповідної інформації повинен обмежуватись даними, котрі є необхідними та доречними з огляду на обсяг трудових прав та обов’язків особи. Автор акцентує увагу на тому, що обробку персональних даних працівників як складника їх приватності роботодавець може здійснювати лише в разі фактичної необхідності та за наявності достатніх правових підстав. Зокрема, юридичною основою для обробки персональних даних працівників може бути необхідність виконання умов трудового договору чи підготовка до його укладення, дотримання юридичного зобов’язання, захист життєвих інтересів працівника чи іншої фізичної особи, виконання завдання в інтересах суспільства або для здійснення публічних повноважень, а також законний інтерес роботодавця. З’ясовуються питання захисту персональних даних дистанційних працівників та правила використання інформації, яка отримана завдяки автоматизованим системам спостереження на робочому місці. Наголошується, що обробка персональних даних повинна бути чесною та прозорою щодо працівників, а також пропорційною меті збору інформації. Роботодавець повинен гарантувати, що будь-які результати моніторингу працівників використовуються лише для тієї мети, для якої вони отримані. Аналізується допустимий порядок збирання персональних даних та їх обробки. У цьому контексті важливе значення відводиться процедурі надання згоди працівника на обробку його персональних даних. Оцінюючи дійсність згоди в контексті працевлаштування, потрібно уважно аналізувати умови, за яких запитується така згода. Пояснюються способи реалізації зобов’язання роботодавця інформувати працівників про те, яку інформацію про них він може обробляти, як буде здійснюватись ця обробка та якими правами працівники володіють щодо захисту власної приватності. Підсумовується, що правомірною вважатиметься обробка персональних даних працівників, котра буде адекватною, доречною та обмежуватиметься досягненням необхідної мети, а також якщо використання, мета та спосіб обробки будуть зрозумілі працівникам. en_US
dc.description.abstract В статье анализируются правовые основы системы защиты персональных данных работников в Европейском Союзе. Проанализированы права работников в связи с обработкой их персональных данных работодателями, определено понятие таких данных. Отмечается, что, несмотря на широкий перечень потенциально нужных работодателю сведений о работнике, сбор соответствующей информации должен ограничиваться данными, необходимыми и уместными, с учетом объема трудовых прав и обязанностей человека. Автор акцентирует внимание на том, что обработку персональных данных работников как составляющей их приватности работодатель может осуществлять только в случае фактической необходимости и при наличии достаточных правовых оснований. В частности, юридической основой для обработки персональных данных работников может быть необходимость выполнения условий трудового договора или подготовка к его заключения, соблюдение юридического обязательства, защита жизненных интересов работника или другого физического лица, выполнение задания в интересах общества или для осуществления публичных полномочий, а также законный интерес работодателя. Выясняются вопросы защиты персональных данных дистанционных работников и правила использования информации, полученной благодаря автоматизированным системам наблюдения на рабочем месте. Отмечается, что обработка персональных данных должна быть честной и прозрачной в отношении работников, а также пропорциональной цели сбора информации. Работодатель должен гарантировать, что любые результаты мониторинга работников используются только для той цели, для которой они получены. Анализируется допустимый порядок сбора персональных данных и их обработки. В этом контексте важное значение отводится процедуре предоставления согласия работника на обработку его персональных данных. Оценивая реальность согласия в контексте трудоустройства, нужно внимательно анализировать условия, при которых запрашивается такое согласие. Объясняются способы реализации обязательства работодателя информировать работников о том, какую информацию о них он может обрабатывать, как будет осуществляться эта обработка и какими правами работники обладают по защите собственной приватности. Подытоживается, что правомерным будет считаться обработка персональных данных работников, которая будет адекватной, уместной и ограничиваться достижением необходимой цели, а также если использование, цель и способ обработки будут понятны работникам.
dc.description.abstract The article outlines the system of personal data protection of employees in the European Union. The rights of employees in connection with the processing of their personal data by employers are analyzed, the concept of such data is defined. It is pointed out that despite the wide range of potentially necessary information about the employee, the collection of relevant information by employer should be limited to data that are necessary and relevant to the scope of labour rights and duties of the employee. The author emphasizes that the processing of personal data of employees as part of his privacy can be conducted by employer only if necessary and if there are sufficient legal grounds. In particular, the legal basis for the processing of personal data of employees may be the need to perform the employment contract or preparation for its fulfillment, compliance with legal obligations, protection of vital interests of the employee, or another individual, public interest or legitimate interest of employer. The issues of protection of personal data of remote workers and the rules of use of information obtained through automated surveillance systems in the workplace are outlined. It is emphasized that the processing of employees’ personal data must be fair and transparent as well as proportionate to the purpose of collecting information. Employer must ensure that any results of employee monitoring are used exclusively for the purpose for which they were obtained. The admissible order of personal data collection and their processing is analyzed. In this context, the procedure of obtaining the employee’s consent to the processing of his data is of great importance. In assessing the validity of consent in the context of employment, the conditions under which such consent is requested should be carefully analyzed. It is explained how to fulfill employer’s obligation to inform employees of the types of information he can process about them, how this processing will be performed, and what rights employees have to protect their privacy. It is summarized that the processing of personal data of employees will be considered lawful if it is adequate and limited to achieving the necessary objectives, as well as if the use, purpose, and method of processing will be understood by employees.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject трудові відносини en_US
dc.subject конфіденційність en_US
dc.subject роботодавець en_US
dc.subject моніторинг на робочому місці en_US
dc.subject право бути забутим en_US
dc.subject трудовые отношения en_US
dc.subject конфиденциальность en_US
dc.subject работодатель en_US
dc.subject мониторинг на рабочем месте en_US
dc.subject право быть забытым en_US
dc.subject labour relations en_US
dc.subject employer en_US
dc.subject monitoring at the workplace en_US
dc.subject the right to be forgotten en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Захист персональних даних працівників у Європейському Союзі en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record