Стан здоров’я працівника: проблеми розуміння

Show simple item record

dc.contributor.author Пузирна, Наталія Станіславівна
dc.contributor.author Пузирна, Н. С.
dc.contributor.author Пузырная, Наталия Станиславовна
dc.contributor.author Puzyrna, Nataliia S.
dc.date.accessioned 2020-09-25T07:04:27Z
dc.date.available 2020-09-25T07:04:27Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Пузирна Н. С. Стан здоров’я працівника: проблеми розуміння / Н. С. Пузирна // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 215-220. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13173
dc.description Пузирна Н. С. Стан здоров’я працівника: проблеми розуміння / Н. С. Пузирна // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 215-220. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню поняття «стан здоров’я працівника» та його правової природи. Вказано на необхідність теоретичної розробки категорії «стан здоров’я працівника» для визначення напрямів подальшого удосконалення трудового законодавства, а також розробки основних напрямів державної політики в цій сфері. Проаналізовано визначення поняття «стан здоров’я працівника» в юридичній літературі та використання цього терміну в чинному законодавстві України. Зазначено, що стан здоров’я працівника є важливою категорією, що впливає на його трудову діяльність. Нині в Україні спостерігається негативна тенденція збільшення кількості професійних захворювань, а також зростання чисельності працівників, зайнятих в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Погляди на понятійний апарат і правову природу стану здоров’я працівника з урахуванням сучасних тенденцій розвитку трудового законодавства потребують окремої уваги. У статті зауважено, що нормативного визначення поняття «здоров’я працівника» немає. Наука трудового права використовує такі поняття як «стан здоров’я працівника», «фізичний стан особи», «фізична здатність працювати» тощо. Розкрито основні положення Кодексу законів про працю України та інших законів України, які прямо чи побічно використовують термін «здоров’я працівника» в процесі правового регулювання трудових відносин. У статті також зазначено, що стан здоров’я працівника як самостійна категорія є юридичним фактом, який впливає на виникнення, зміну та припинення трудових правовідносин. Зроблено висновок, що під станом здоров’я працівника необхідно розуміти нормальне функціонування його організму, що дозволяє працівнику належним чином виконувати свої трудові обов’язки. Стан здоров’я працівника може обмежувати його трудову дієздатність аж до зведення її до мінімуму за умови визнання особи повністю нездатною до трудової діяльності та встановлення зазначеного ступеня втрати працездатності безстроково. Автор також зазначає, що аналіз нормативних правових актів, присвячених питанням здоров’я працівників у сфері праці, свідчить про те, що в певних випадках стан здоров’я працівника безпосередньо впливає і на ефективність виконання трудової функції. У статті також зроблено висновок, що стан здоров’я працівника належить до його професійно важливих якостей, які характеризують, зокрема, і відповідність особи визначеній роботі чи посаді. en_US
dc.description.abstract The article is devoted to the concept of “employee health” and to its legal nature. The necessity of theoretical development of the category “employee health” to define directions of further improvement of labour legislation, as well as the development of basic directions of state policy in this sphere. Analyzed the definition of “employee health” in the legal literature and the use of this term in the current legislation of Ukraine. Noted that employee health status is an important category that affects his career. Today in our country there is a negative trend of increasing the number of occupational diseases, as well as an increase in the number of employees employed in conditions that do not meet sanitary and hygienic requirements. It is noted that views on the conceptual apparatus and the legal nature of the health of the employee, taking into account current trends in labor legislation need special attention. The article noted that the statutory definition of “employee health” no. The science of labor law use concepts such as “employee health”, “physical health”, “physical ability to job” and the like. The basic provisions of the Labor Code of Ukraine and other laws of Ukraine that directly or indirectly use the term “employee health” in the process of legal regulation of labour relations. The article also stated that the health status of an employee as an independent category is a legal fact that affects the emergence, change and termination of labor relations. It is concluded that under the condition the employee needs to understand the normal functioning of his organism that allows an employee to adequately fulfill their job duties. The health employee may limit employment capacity up to information it to the minimum condition for the recognition of persons fully unable to job and establish the degree of disability indefinitely. The author also notes that the analysis of normative legal acts on the issues of health of employees in employment, suggests that in certain cases, the state of health of an employee directly affects the efficiency of performing job functions. The article also concluded that the health status of an employee relates to his professionally important qualities, which characterize including the compliance person in a particular job or position.
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию понятия «состояние здоровья работника» и его правовой природы. Указано на необходимость теоретической разработки категории «состояние здоровья работника» для определения направлений дальнейшего совершенствования трудового законодательства, а также разработки основных направлений государственной политики в этой сфере. Проанализированы определение понятия «состояние здоровья работника» в юридической литературе и использование этого термина в действующем законодательстве Украины. Отмечено, что состояние здоровья работника является важной категорией, влияет на его трудовую деятельность. Сейчас в Украине наблюдается негативная тенденция увеличения количества профессиональных заболеваний, а также рост численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Взгляды на понятийный аппарат и правовую природу состояния здоровья работника с учетом современных тенденций развития трудового законодательства требуют отдельного внимания. В статье отмечено, что нормативного определения понятия «здоровье работника» нет. Наука трудового права использует такие понятия как «состояние здоровья работника», «физическое состояние человека», «Физическая способность работать» и другие. Раскрыты основные положения Кодекса законов о труде Украины и других законов Украины, которые прямо или косвенно используют термин «здоровье работника» в процессе правового регулирования трудовых отношений. В статье также отмечается, что состояние здоровья работника как самостоятельная категория является юридическим фактом, который влияет на возникновение, изменение и прекращение трудовых правоотношений. Сделан вывод, что под состоянием здоровья работника необходимо понимать нормальное функционирование его организма, позволяющее работнику надлежащим образом выполнять свои трудовые обязанности. Состояние здоровья работника может ограничивать его трудовую дееспособность до сведения ее к минимуму при условии признания лица полностью неспособным к трудовой деятельности и установления указанной степени утраты трудоспособности бессрочно. Автор также отмечает, что анализ нормативных правовых актов, посвященных вопросам здоровья работников в сфере труда, свидетельствует о том, что в определенных случаях состояние здоровье работника непосредственно влияет и на эффективность выполнения трудовой функции. В статье также сделан вывод, что состояние здоровья работника относится к его профессионально важным качествам, характеризующим в том числе и соответствие лица определенной работе или должности....
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject здоров’я en_US
dc.subject працівник en_US
dc.subject законодавство en_US
dc.subject трудова діяльність en_US
dc.subject здоровье en_US
dc.subject работник en_US
dc.subject законодательство en_US
dc.subject трудовая деятельность en_US
dc.subject трудовые обязанности en_US
dc.subject трудові обов’язки en_US
dc.subject health en_US
dc.subject employee en_US
dc.subject law en_US
dc.subject employment activities en_US
dc.subject job duties en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Private law::Labour law en_US
dc.title Стан здоров’я працівника: проблеми розуміння en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record