Державний контроль господарської діяльності: адміністративно-правові засади

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ківалов Сергій Васильович
dc.contributor.author Орехова, Ірина Сергіївна
dc.contributor.author Орехова, Ирина Сергеевна
dc.contributor.author Orehova, Irina S.
dc.date.accessioned 2015-07-13T11:31:29Z
dc.date.available 2015-07-13T11:31:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Орехова І. С. Державний контроль господарської діяльності: адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. С. Орехова; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2009. – 21 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/1332
dc.description Орехова І. С. Державний контроль господарської діяльності: адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. С. Орехова; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2009. – 21 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса 2009. Дисертація присвячена вирішенню комплексного завдання вдосконалення адміністративно-правового регулювання відносин щодо державного контролю у сфері господарської діяльності. Уперше доведено наявність широкого та вузького розуміння державного контролю у сфері господарської діяльності за сутністю та об’єктом контролю. У вузькому розумінні об’єктом державного контролю постає організація господарської діяльності, що полягає у поєднанні й комбінуванні чинників виробництва, які призведуть до досягнення мети — отримання високого прибутку. Сформульовано поняття державного контролю у сфері господарської діяльності як сукупності юридично значущих процедур, що здійснюються уповноваженими органами виконавчої влади міжвідомчої компетенції, щодо перевірки відповідності фактичного стану впорядкованості господарських відносин за участю непідпорядкованих господарюючих структур правовим розпорядженням із поєднанням та комбінуванням чинників виробництва, встановлення фактів правопорушень та вжиття адекватних одержаному результату заходів коригування з метою забезпечення балансу між загальнодержавними та приватними інтересами в економічній сфері, економічної безпеки та реалізації конституційного права на підприємництво. Виокремлено та охарактеризовано напрямки державного контролю у сфері господарської діяльності: податковий контроль, контроль дотримання законодавства з питань соціального страхування, ціновий контроль, антимонопольно-конкурентний контроль, контроль за додержанням прав споживачів, санітарно-епідеміологічний контроль, державний пожежний контроль. Здійснено класифікацію юридичних гарантій законності державного контролю у сфері господарської діяльності. Визначено, що систему юридичних гарантій державного контролю у сфері господарської діяльності контрольно-процесуальної діяльності становлять: а) загальні гарантії; б) гарантії контролюючих суб’єктів; в) гарантії підконтрольних суб’єктів; г) гарантії третіх осіб. Пріоритетне місце у системі гарантій законності державного контролю у сфері господарської діяльності посідають гарантії підконтрольних суб’єктів. Їхнім призначенням є захист від зловживань владою з боку посадових осіб органів державного контролю у сфері господарської діяльності. Здійснено класифікацію юридичних гарантій законності підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, внаслідок якої виділено та охарактеризовано чотири групи гарантій: а) превентивні; б) припинювальні; в) відновлювальні; г) каральні. Обґрунтовано науково-теоретичні висновки та практичні пропозиції, спрямовані на удосконалення адміністративного законодавства та правозастосовчої практики. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2009. Диссертация посвящена решению комплексной научной задачи определения содержания государственного контроля хозяйственной деятельности, процедур его осуществления, юридических гарантий законности и на этой основе разрешения спорных вопросов реализации административно-правовых норм, которыми урегулированы отношения в сфере государственного контроля хозяйственной деятельности. Решается задача разработки научно обоснованных рекомендаций и предложений по совершенствованию действующего законодательства для обеспечения баланса общегосударственных интересов и интересов субъектов хозяйствования, деятельность которых контролируется. Определены признаки государственного контроля хозяйственной деятельности и на их основании сформулировано понятие такого контроля. Государственным контролем хозяйственной деятельности названа совокупность юридически значимых процедур, осуществляемых уполномоченными органами исполнительной власти межведомственной компетенции, которые заключаются в проверке соответствия фактического состояния упорядоченности хозяйственных отношений при участии неподчиненных хозяйствующих структур правовым распоряжениям с соединением и комбинированием факторов производства, в установлении фактов правонарушений и принятии адекватных полученному результату мер корректировки с целью обеспечения баланса между общегосударственными и частными интересами в экономической сфере, экономической безопасности и реализации конституционного права на предпринимательство. Впервые сформулированы семь направлений государственного контроля хозяйственной деятельности: 1) налоговый контроль; 2) контроль за соблюдением законодательства по вопросам социального страхования; 3) контроль за ценообразованием; 4) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства; 5) контроль за соблюдением прав потребителей; 6) санитарно-эпидемический контроль; 7) государственный пожарный контроль. На основе осуществления сравнительно-правового анализа нормативно-правовых актов, нормы которых регламентируют отношения в сфере государственного контроля хозяйственной деятельности, сделан вывод о необходимости унификации процедур осуществления внеплановых проверок. Сделан вывод о необходимости размежевания оснований проведения внеплановых проверок на две группы: общие и специальные. Осуществлена систематизация принципов государственного контроля хозяйственной деятельности и выделены такие группы: принципы контроля как социального явления, принципы административного процесса, специальные принципы. Последняя группа принципов конкретизирует содержание предыдущих групп принципов и отражает специфику контрольной деятельности в отношении субъектов хозяйствования. Получили развитие положения об объединении контрольных процедур, осуществляемых уполномоченными государственными органами в сфере хозяйствования в единый процесс контроля с выделением таких стадий процесса контроля: подготовительная, информационно-аналитическая, стадия корректировки. В пределах каждой стадии выделены соответствующие этапы. Сформулирована система юридических гарантий законности государственного контроля хозяйственной деятельности: а) общие гарантии; б) гарантии контролирующих субъектов; в) гарантии подконтрольных субъектов; г) гарантии третьих лиц. Приоритетное место среди перечисленных элементов системы юридических гарантий занимают гарантии подконтрольных субъектов, назначение которых – защита от злоупотребления властью со стороны должностных лиц в процессе государственного контроля хозяйственной деятельности. Юридические гарантии законности подконтрольных субъектов систематизированы в четыре группы: 1) превентивные; 2) гарантии прекращения; 3) правовозобновляющие; 4) карательные. Сформулированы конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования государственного контроля хозяйственной деятельности путем внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Законы Украины «О прокуратуре», «О милиции», «О государственной налоговой службе в Украине», ряд ведомственных актов.
dc.description.abstract Thesis for a candidates degree by specialty 12.00.07 – administrative law and procedure; finance law, informational law. – Odessa National juridical academy, Odessa, 2009 Thesis is devoted to determination of complex tasks to develop administrative – law regulation relationship in sphere of state control of business. It is first proof of presence wide and narrow understanding of state control of business by essence and object of control. In a narrow understanding the object of state control arise the organization of business which lies in combination of factors of production which the best lead to conclusion – to get high income. It is formulated the concept of state control of business like the state control of business, like activity of authorized agencies of executive power of interdepartmental competence which lies in realization legal meaningful action as to checking conformity of actual state of regulation administrative relations with the assistance of non-subordinate administrative structures lawful instructions in combination the factor of production, ascertainment of the facts breaking of the law and taking adequate to received results measures adjusting proper legal-organizing means, which lead to take high income and guarantee following by general social interest of society. Selected and described straights of state control of business: tax control, control by follow laws in social insurance, price control, antimonopoly-competitive control, consumers rights control, sanitary – and – epidemiological control, state fire control. It is substantiate scientific – theoretic conclusions and practice offers, directed to improvement administrative legislation and enforcement practice.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject державний контроль ru_RU
dc.subject господарська діяльність ru_RU
dc.subject процедури державного контролю ru_RU
dc.subject законність ru_RU
dc.subject економічна сфера ru_RU
dc.subject суб’єкт контролю ru_RU
dc.subject государственный контроль ru_RU
dc.subject хозяйственная деятельность ru_RU
dc.subject процедуры государственного контроля ru_RU
dc.subject законность ru_RU
dc.subject экономическая сфера ru_RU
dc.subject субъект контроля ru_RU
dc.subject state control ru_RU
dc.subject business ru_RU
dc.subject proceedings of state control ru_RU
dc.subject legitimacy ru_RU
dc.subject economic issues ru_RU
dc.subject actors control ru_RU
dc.title Державний контроль господарської діяльності: адміністративно-правові засади ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.07
    адміністративне право и процес; фінансове право; інформаційне право

Show simple item record