Кризис как категория экзистенциальной социологии

Show simple item record

dc.contributor.author Мельніков, Андрій Сергійович
dc.contributor.author Мельніков, А. С.
dc.contributor.author Мельников, Андрей Сергеевич
dc.contributor.author Melnikov, Andrii S.
dc.date.accessioned 2020-10-16T12:33:07Z
dc.date.available 2020-10-16T12:33:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Мельников А. С. Кризис как категория экзистенциальной социологии / А. С. Мельников // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. - Вип. 19. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - С. 84-89. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13365
dc.description Мельников А. С. Кризис как категория экзистенциальной социологии / А. С. Мельников // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. - Вип. 19. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - С. 84-89. en_US
dc.description.abstract У статті розглядається криза як категорія і предмет досліджень екзистенціальної соціології. Представлена загальна характеристика екзистенціальної соціології, з позиції якої криза визначається як негативний перехідний стан свідомості індивідуального або колективного суб'єкта. Виділяються два основних рівня та відповідних види кризи — онтичний і онтологічний. Онтологічна криза визначається за допомогою характеристик якості, інтенсивності, надсистемності, суб'єктивності, сакральності й екзистенціальності. Онтична криза охарактеризована через поняття кількісного, екстенсивного, внутрісистемного, об'єктивного, профанного і сутнісного (есенціального). На підставі діалектичного співвідношення онтологічного та онтичного рівнів кризи відзначаються дві основні тенденції соцієтальних змін сучасного суспільства — онтологізація і аутентифікація. Розглядаються деякі перспективи розвитку кризової проблематики і cстверджується необхідність формування загальної теорії кризи на підставі екзистенціальної соціології. en_US
dc.description.abstract В статье рассматривается кризис как категория и предмет исследований экзистенциальной социологии. Представлена общая характеристика экзистенциальной социологии, с позиции которой кризис определяется как негативное переходное состояние сознания индивидуального или коллективного субъекта. Выделяются два основных уровня и соответствующих вида кризиса — онтический и онтологический. Онтологический кризис определяется посредством характеристик качества, интенсивности, сверхсистемности, субъективности, сакральности и экзистенциальности. Онтический кризис охарактеризован через понятия количественного, экстенсивного, внутрисистемного, объективного, профанного и сущностного (эссенциального). На основании диалектического соотношения онтологического и онтического уровней кризиса отмечаются две основные тенденции социетальных изменений современного общества — онтологизация и аутентификация. Рассматриваются некоторые перспективы развития кризисной проблематики и утверждается необходимость формирования общей теории кризиса на основании экзистенциальной социологии.
dc.description.abstract The paper considers the crisis as a category and the subject of research for existential sociology. From the standpoint of the general theory of existential sociology crisis is defined as a negative transition state of consciousness of the individual or collective subject. There are two main levels and the relevant types of crisis – ontic and ontological. Ontological crisis is determined by the characteristics of the quality, intensity, extrasystematic, subjectivity, sacredness and existential. Ontical crisis characterized by the concepts of quantitative extensivity, insystematic, objective, profane and essential. Based on the dialectical relationship between the ontological and the ontic levels of the crisis there author marked two main tendencies of societal changes in contemporary society – ontologisation and authentication. There is also affected some prospects of a crisis issues and need for a general theory of the crisis on the basis of existential sociology.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна en_US
dc.subject екзистенціальна соціологія en_US
dc.subject криза en_US
dc.subject досвід en_US
dc.subject стан свідомості en_US
dc.subject онтологізація en_US
dc.subject аутентифікація en_US
dc.subject экзистенциальная социология en_US
dc.subject кризис en_US
dc.subject опыт en_US
dc.subject состояние сознания en_US
dc.subject онтологизация en_US
dc.subject аутентификация en_US
dc.subject existential sociology en_US
dc.subject crisis en_US
dc.subject experience en_US
dc.subject state of mind en_US
dc.subject ontologisation en_US
dc.subject authentication en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.title Кризис как категория экзистенциальной социологии en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record