Новітні кримінально-правові дослідження – 2020

Новітні кримінально-правові дослідження – 2020

 

Recent Submissions

 • Мадай, Катерина Степанівна; Madai, Kateryna S.; Мадай, К. С. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Стаття присвячена питанню розкриття детермінантів корупційної злочинності в Україні, особливостям функціонування та організації органів, що були створені для подолання корупції, а також дослідженню можливостей подолання ...
 • Карабаджак, Катерина Вячеславівна; Карабаджак, К. В.; Karabadzhak, Kateryna V. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  У статті досліджено специфічні причини та умови (детермінанти) рецидивної злочинності. Проаналізовано стан злочинності в цілому та її співвідношення з показниками рецидивної злочинності в Україні. Запропоновано заходи ...
 • Калініна, Марія; Kalinina, Mariia (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  У статті досліджено поняття домашнього насильства, заходи попередження та протидії насильству у сімʼї. Сформульовано висновки й конкретні пропозиції щодо внесення доповнень до законодавства щодо запобігання і протидії ...
 • Загребаленко, Віталій Віталійович; Загребаленко, В. В.; Zahrebalenko, Vitalii V. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Стаття присвячена аналізу системи спеціалізованих субʼєктів запобігання корупційної злочинності. Акцентовано увагу на окремих проблемних питаннях, повʼязаних із законодавчою регламентацією діяльності субʼєктів запобігання ...
 • Горішня, Юлія; Horishnia, Yuliia (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Охарактеризовано ситуацію з домашнім насильством, яка є на сьогодні в Україні. Досліджено основні проблеми, що існують в суспільстві та безпосередньо повʼязані із домашнім насильством. Проаналізовано основні рекомендації ...
 • Білоград, Карина; Bilohrad, Karyna (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  У статті досліджені особливості попередження злочинності нормами приватного права. Встановлено, що істотний антикриміногенний і превентивний потенціал цих заходів обумовлений широтою їх спектру і поєднанням диспозитивності ...
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Шурдук, Ірина; Мусиченко, О. М.; Musychenko, Olha M.; Shurduk, Iryna (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Метою статті є окреслення системи кримінально-правових заходів, які можуть застосовуватися до неповнолітніх, визначення особливостей як каральних, так і тих, які позбавлені мети карати, кримінально-правових заходів в ...
 • Козаченко, Олександр Олександрович; Козаченко, О. О.; Kozachenko, Oleksandr O.; Скоробогата, Юлія Сергіївна; Скоробогата, Ю. С.; Skorobohata, Yuliia S. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  В статті проведено детальний аналіз досліджень щодо застосування відеоконференції у досудовому розслідуванні та під час судового провадження. Проаналізовано переваги та недоліки застосування технічних засобів звʼязку у ...
 • Демчук, Павло Володимирович; Демчук, П. В.; Demchuk, Pavlo V. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  У статті аналізуються підходи до визначення змісту принципу законності в кримінальному праві та переліку вимог, які ставляться цим принципом до діяльності у сфері права. У першій частині досліджуються положення міжнародних ...
 • Гуляков, Костянтин Володимирович; Гуляков, К. В.; Huliakov, Kostiantyn V. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Стаття присвячена дослідженню субʼєктивної сторони злочину, передбаченого статтею 298 КК України. Здійснено огляд сучасних проблем визначення елементів субʼєктивної сторони цього злочину. Внесені пропозиції щодо удосконалення ...
 • Бібленко, Василь Станіславович; Бібленко, В. С.; Biblenko, Vasyl S. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних досліджень, нормативно-правових актів України та інших держав визначені особливості кваліфікації злочинів, повʼязаних з незаконним проведенням медико-біологічних, психологічних ...
 • Березніков, Олександр Володимирович; Bereznikov, Oleksandr V.; Березніков, О. В. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  На основі аналізу вітчизняних досліджень, нормативно-правових актів та іншої літератури визначені особливості застосування статті 436-1 КК України «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда ...
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Musychenko, Olha M. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  У статті досліджується вплив зовнішніх компонентів законодавчої техніки кримінального закону на його зрозумілість. Визначено мовні правила зовнішнього оформлення тексту кримінального закону, доведено, що дотримання ...
 • Козаченко, Олександр Олександрович; Kozachenko, Oleksandr O.; Козаченко, О. О.; Уманська, Олександра; Umanska, Oleksandra (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  У статті, на підставі визначення етимологічного походження терміна «притон» та тих юридичних ознак, які в нього вкладаються практикою протидії злочинності, зроблено висновок, що під притоном, в кримінально-правовому ...
 • Шпіляревич, Вікторія Вікторівна; Шпіляревич, В. В.; Shpiliarevych, Viktoriia V. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння в стані обмеженої вікової осудності. Автор статті, розкриваючи суть обмеженої вікової осудності, ...
 • Ткаля, Олена Вікторівна; Ткаля, О. В.; Tkalia, Olena V.; Ананьєва, Оксана Володимирівна; Ananieva, Oksana V.; Ананьєва, О. В. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Окреслено основні рівні протидії правопорушенням, такі як: загально-соціальний, спеціально-кримінологічний та кримінально-юстиційний. Розкрито поняття превенції кримінального правопорушення, превентивної діяльності поліції ...
 • Тімофєєва, Лілія Юріївна; Timofieieva, Liliia Yu.; Тімофєєва, Л. Ю. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  В цій статті досліджуються проблеми гуманного та нелюдське поводження в кримінальному праві України в умовах кризи та невизначеності. Гуманне та нелюдське поводження необхідно розглядати як щодо особи, яка вчинила злочин, ...
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна; Musychenko, Olha M.; Мусиченко, О. М.; Різун, Аліна; Rizun, Alina (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  У статті звертається увага на проблеми формулювання окремих видів покарань та робиться спроба запропонувати можливі шляхи їх вирішення. Наголошується на важливості суворого дотримання принципів і правил юридичної техніки ...
 • Козаченко, Олександр Олександрович; Козаченко, О. О.; Мелкікян, Марія Гагіківна; Kozachenko, Oleksandr O.; Melkikian, Mariia H.; (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  Мета даної статті полягає в формуванні нового підходу до доктринальної дефініції покарання, як найбільш вживаного заходу кримінально-правового впливу на поведінку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Задля ...
 • Самотієвич, Валерія Олександрівна; Самотієвич, В. О.; Samotiievych, Valeriia O.; Литвиненко, Каріна Володимирівна; Литвиненко, К. В.; Lytvynenko, Karina V. (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020)
  У статті розглянуто дискусійні питання, що стосуються кваліфікації дій замовника умисного вбивства. Проаналізовано види співучасників, які визначені в чинному КК України через призму дій, характерних для замовника умисного ...

View more