Бааджи Наталія Пилипівна

Бааджи Наталія Пилипівна

 

Recent Submissions

 • Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliia P. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen Olehovych; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulyanova, Halyna Oleksiyivna; Бааджи, Наталя Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliya Pylypivna; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena Mykhaylivna; Гейко, Мирослава Олегівна; Гейко, Мирослава Олеговна; Heyko, Myroslava Olehivna; Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoryants, Halyna Ihorivna; Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna Vitaliyivna; Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyrylyuk, Alla Volodymyrivna; Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhaylyuk, Halyna Olehivna; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr Serhiyovych; Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova Dina Dmytrivna; Суха, Юлія Сергіївна; Сухая, Юлия Сергеевна; Sukha, Yuliya Serhiyivna; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn Andriyovych; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna Ivanivna; Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasiy, Bohdan Volodymyrovych; Подсядло, Роксолана Петрівна; Подсядло, Роксолана Петровна; Podsyadlo, Roksolana Petrivna; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliya Olehivna (Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017)
  The categories “IT Law", “Information Security” are examined in the monograph, relations and interaction between these categories are researched. The theoretical basis of determination of the relationship between information ...
 • Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Наталия Филипповна; Baadzhy, Nataliya P. (2017)
  Сьогодні під впливом науково­технічного прогресу значно розширилось коло суспільних відносин. Виникає така категорія правовідносин, як „правовідносини в мережі Інтернет”. Питання про правову природу відносин, що виникають, ...
 • Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliya P. (2014)
  Окреслено коло основних проблем у сфері судового захисту права інтелектуальної власності та можливих шляхів їх вирішення. Зазначено, що питання правового захисту відіграють основоположну роль у дослідженні ...
 • Харитонова, О. І.; Ульянова, Г. О.; Кирилюк, А. В.; Симонян, Ю. Ю.; Бааджи, Н. И.; Позова, Д. Д.; Григор'янц, Г. І.; Бурова, Л. І.; Мартинюк, І. В.; Харитонова, Е. И.; Ульянова, Г. А.; Григорьянц, Г. И.; Бурова, Л. И.; Мартынюк, И. В.; Kharitonova, E.; Ulyanova, G.; Kyrylyuk, A.; Baadzhy, N.; Simonyan, Yu.; Pozova, D.; Grigoryants, G.; Burova, L.; Martynyuk, I. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Сьогодні під впливом науково-технічного прогресу значно розширилось коло суспільних відносин. Виникає така категорія правовідносин, як «правовідносини в мережі Інтернет». Постає питання правового ...
 • Бааджи, Н. П.; Бааджі, Н. П.; Baadzhi, N. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Бааджи, Наталя Пилипівна; Бааджи, Наталья Филиповна; Baadzhi, Nataliya P. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Бааджи, Н. П.; Бааджі, Н. П.; Balaji, N. P. (Одеса: Фенікс, 2015)
  Вказано на необхідність реформування механізмів регулювання авторських та суміжних прав в сучасній Україні за умов швидкого розвитку цифрового середовища. Зазначено, що передача інформації у «кіберпросторі» ...
 • Бааджи, Наталя Пилипівна; Бааджи, Наталья Филиповна; Baadzhi, Natal'ja (2014)
 • Бааджи, Наталія Пилипівна; Baadzhy, Natalia F.; Бааджи, Наталья Филипповна (2009)
  Questions about the decision of civil liability for infliction of harm to the rights for authors are examined in the article. The domestic and foreign legislation in the field of responsibility for violation of copyrights ...
 • Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhi, Nataliya P. (2010)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, ...