Позова Діна Дмитрівна

Позова Діна Дмитрівна

 

Recent Submissions

 • Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen Olehovych; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulyanova, Halyna Oleksiyivna; Бааджи, Наталя Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliya Pylypivna; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena Mykhaylivna; Гейко, Мирослава Олегівна; Гейко, Мирослава Олеговна; Heyko, Myroslava Olehivna; Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoryants, Halyna Ihorivna; Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna Vitaliyivna; Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyrylyuk, Alla Volodymyrivna; Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhaylyuk, Halyna Olehivna; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr Serhiyovych; Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova Dina Dmytrivna; Суха, Юлія Сергіївна; Сухая, Юлия Сергеевна; Sukha, Yuliya Serhiyivna; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn Andriyovych; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna Ivanivna; Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasiy, Bohdan Volodymyrovych; Подсядло, Роксолана Петрівна; Подсядло, Роксолана Петровна; Podsyadlo, Roksolana Petrivna; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliya Olehivna (Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017)
  The categories “IT Law", “Information Security” are examined in the monograph, relations and interaction between these categories are researched. The theoretical basis of determination of the relationship between information ...
 • Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D. (2017)
  Стаття присвячена дослідженню системи джерел правового регулювання відносин, які виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із застосуванням інформаційних технологій. Надано характеристику окремим видам джерел ...
 • Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D. (2016)
  Стаття присвячена дослідженню правовідносин, які виникають у зв’язку з використанням мережі Інтернет. Проаналізовано положення юридичної доктрини щодо визначення правової природи відносин, які виникають, змінюються та ...
 • Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D. (2016)
  The article is devoted to the research on the Internet as a legal category. The legal nature of the Internet is determined as an object of legal impact. The main characteristics of the ...
 • Позова, Д. Д.; Pozova, D. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, D. D. (Одеса : Фенікс, 2016)
 • Харитонова, О. І.; Ульянова, Г. О.; Кирилюк, А. В.; Симонян, Ю. Ю.; Бааджи, Н. И.; Позова, Д. Д.; Григор'янц, Г. І.; Бурова, Л. І.; Мартинюк, І. В.; Харитонова, Е. И.; Ульянова, Г. А.; Григорьянц, Г. И.; Бурова, Л. И.; Мартынюк, И. В.; Kharitonova, E.; Ulyanova, G.; Kyrylyuk, A.; Baadzhy, N.; Simonyan, Yu.; Pozova, D.; Grigoryants, G.; Burova, L.; Martynyuk, I. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Сьогодні під впливом науково-технічного прогресу значно розширилось коло суспільних відносин. Виникає така категорія правовідносин, як «правовідносини в мережі Інтернет». Постає питання правового ...
 • Позова, Д. Д.; Pozova, D. D. (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  Стаття присвячена визначенню співвідношення понять «контрафактні товари» та «фальсифіковані товари». На підставі аналізу норм чинного законодавства і положень юридичної доктрини автором обґрунтовується теза про ...
 • Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D. (2012)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія» ...