Грігор`янц Галина Ігорівна

Грігор`янц Галина Ігорівна

 

Recent Submissions

 • Грігор’янц, Галина Ігорівна; Грігор’янц, Г. І.; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I. (Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 2017)
  Стаття присвячена пошуку варіантів вирішення проблеми досягнення компромісу інтересів суспільства з вільного доступу до культурних цінностей та інтересів авторів (правоволодільців) із отримання за це матеріальної та моральної ...
 • Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Грігор`янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I. (2017)
 • Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen Olehovych; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulyanova, Halyna Oleksiyivna; Бааджи, Наталя Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliya Pylypivna; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena Mykhaylivna; Гейко, Мирослава Олегівна; Гейко, Мирослава Олеговна; Heyko, Myroslava Olehivna; Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoryants, Halyna Ihorivna; Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna Vitaliyivna; Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyrylyuk, Alla Volodymyrivna; Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhaylyuk, Halyna Olehivna; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr Serhiyovych; Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova Dina Dmytrivna; Суха, Юлія Сергіївна; Сухая, Юлия Сергеевна; Sukha, Yuliya Serhiyivna; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn Andriyovych; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna Ivanivna; Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasiy, Bohdan Volodymyrovych; Подсядло, Роксолана Петрівна; Подсядло, Роксолана Петровна; Podsyadlo, Roksolana Petrivna; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliya Olehivna (Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017)
  The categories “IT Law", “Information Security” are examined in the monograph, relations and interaction between these categories are researched. The theoretical basis of determination of the relationship between information ...
 • Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I. (2015)
  Стаття присвячена аналізу сучасного стану цивільно-правового регулювання авторського права в мережі Інтернет. Було розглянуто національне законодавство України з даного приводу, приведені певні проблеми, які необхідно ...
 • Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, Halyna I. (2015)
  Стаття присвячена дослідженню причин появи сучасного типу піратства в авторському праві і суміжних правахта наслідків які виникають в результаті піратської діяльності. В статі також були приведені певні приклади ...
 • Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoriants, H. I. (Одеса : Фенікс, 2016)
 • Грігор'янц, Г. І.; Григорьянц, Г. И.; Grigoryants, G. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Харитонов, Є. О.; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, E. O.; Некіт, К. Г.; Некит, Е. Г.; Nekit, E. G.; Харитонова, О. І.; Харитонова, Е. І.; Kharytonova, O. I.; Голубева, Н. Ю.; Голубєва, Н. Ю.; Golubeva, N. Yu.; Гринько, С. Д.; Гринько, С. Д.; Grinko, S. D.; Ульянова, Г. О.; Ульянова, Г. А.; Ul'janova, G. O.; Резніченко, С. В.; Резниченко, С. В.; Reznichenko, S. V.; Акіменко, Ю. Ю.; Акименко, Ю. Ю.; Akimenko, Yu. Yu.; Булеца, С. Б.; Булеца, С. Б.; Buletsa, S. B.; Давидова, I. В.; Давыдова, И. В.; Davydova, I. V.; Дрішлюк, А. І.; Дришлюк, А. И.; Drishlyuk, A. I.; Орзіх, Ю. Г.; Орзих, Ю. Г.; Orzich, Yu. G.; Сафончик, О. І.; Сафончик, О. И.; Safonchik, O. I.; Фомічова, Н. В.; Фомичева, Н. В.; Fomichova, N. V.; Халабуденко, О. А.; Халабуденко, О. А.; Khalabudenko, O. A.; Ха­ритонова, Т. Є.; Харитонова, Т. Е.; Kharytonova, T. Ye.; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, О. Ю.; Tsybulska, O. Yu.; Суха, Ю. С.; Суха, Ю. С.; Sukha, Yu. S.; Григорьянц, Г. I.; Григорянц, Г. И.; Grigoryants, G. I.; Фасій, Б. В.; Фасий, Б. В.; Fasiy, B. V.; Спасова, К. I.; Спасова, Е. И.; Spasova, K. I. (2017)
 • Харитонова, О. І.; Ульянова, Г. О.; Кирилюк, А. В.; Симонян, Ю. Ю.; Бааджи, Н. И.; Позова, Д. Д.; Григор'янц, Г. І.; Бурова, Л. І.; Мартинюк, І. В.; Харитонова, Е. И.; Ульянова, Г. А.; Григорьянц, Г. И.; Бурова, Л. И.; Мартынюк, И. В.; Kharitonova, E.; Ulyanova, G.; Kyrylyuk, A.; Baadzhy, N.; Simonyan, Yu.; Pozova, D.; Grigoryants, G.; Burova, L.; Martynyuk, I. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Сьогодні під впливом науково-технічного прогресу значно розширилось коло суспільних відносин. Виникає така категорія правовідносин, як «правовідносини в мережі Інтернет». Постає питання правового ...
 • Грігор'янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Grigoriants, Galina I. (2016-12-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Грігор'янц, Г. І.; Григорьянц, Г. И.; Grigoryants, G. I. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Грігор’янц, Г. І.; Григорьянц, Г. И.; Grigoryants, G. I. (Одеса : Юрид. л-ра, 2014)
  У статті було розглянуто нормативно-правові акти Російської Федерації та України у сфері захисту авторських і суміжних прав від піратства, зроблено порівняльний аналіз цих актів та вироблено певні пропозиції щодо вдосконалення ...