Підгородинська Анастасія Вікторівна

Підгородинська Анастасія Вікторівна

 

Recent Submissions

 • Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Широбокова, Лілія Олександрівна; Широбокова, Л. О.; Широбокова, Лилия Александровна; Shyrobokova, Liliia O. (Одеса, 2021)
 • Хижняк, Євген Сергійович; Хижняк, Є. С.; Хижняк, Евгений Сергеевич; Khyzhniak, Yevhen S.; Мандриченко, Жанна Василівна; Мандриченко, Ж. В.; Мандриченко, Жанна Васильевна; Mandrychenko, Zhanna V.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Pidgorodynska, Anastasiia; Хильченко, Анастасія Сергіївна; Хильченко, А. С.; Хильченко, Анастасия Сергеевна; Khylchenko, Anastasiia S.; Марєєв, Василь Вікторович; Марєєв, В.В.; Мареев, Василий Викторович; Marieiev, Vasyl V. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  The relevance of the article is in the need to regulate the issue of transplantation of human organs and tissues, protection against illegal transplantation and protection of human reproductive rights. The object of this ...
 • Аркуша, Л. І.; Гуртієва, Л.М.; Д’ячкова, М. О.; Загородній, І. В.; Мурзановська, А. В.; Підгородинська, А. В.; Торбас, О. О. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії». Посібник містить тематичний ...
 • Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Підгородинська, А. В.; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidhorodynska, Anastasiia V. (2017)
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, Ирина Васильевна; Gloviuk, Irina V.; Галаган, В. І; Галаган, В. И.; Halahan, V. I.; Удовенко, Ж. В.; Удовенко, Ж. В.; Udovenko, Zh. V.; Наумова, А. О.; Наумова, А. О.; Naumova, A. O.; Сиза, Наталія Петрівна; Сиза, Наталья Петровна; Syza, Natalia P.; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Дришлюк, Екатерина Владимировна; Drishlyuk, Kateryna V.; Калачова, О. М.; Калачева, О. М.; Kalachova, O. M.; Дідківська, Г. В.; Дидковская, Г. В.; Didkivska, G. V.; Коваль, М. В.; Коваль, М. В.; Koval, M. V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshina, Vladlena K.; Ковальов, А. Г.; Ковальов, А. Г.; Kovaliov, A. G.; Комарницька, О. Б.; Комарницкая, О. Б.; Komarnytska, O. B.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadim G.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Демидова, Є. Є.; Демидова, Е. Е.; Demydova, E. E.; Марченко, Т. Ю.; Марченко, Т. Ю.; Marchenko, T. Yu.; Луцюк, П. С.; Луцюк, П. С.; Lutsyuk, P. S.; Цехан, Дмитро Миколайович; Цехан, Дмитрий Николаевич; Tsekhan, D.; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, С. О.; Kovalchuk, S. O.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andriy S.; Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denis; Андрушко, Олександр Вікторович; Андрушко, Александр Викторович; Andrushko, Oleksandr V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Завертайло, І. О.; Завертайло, И. О.; Zavertaylo, I. O.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, V. A.; Зіньковський, І. П.; Зиньковский, И. П.; Zinkovskyi, I. P.; Соловйов, В. О.; Соловйов, В. О.; Solovyov, V. O.; Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yuriy P.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larisa I.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tatiana V.; Немчинов, Є. С.; Немчинов, Е. С.; Nemchinov, E. S.; Калиновський, О. В.; Калиновский, О. В.; Kalynovskyi, O. V.; Школьніков, В. І.; Школьников, В. И.; Shkolnikov, V. I.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoyanov, Mykola М.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V.; Мисюра, А. М.; Мисюра, А. М.; Mysyura, A. M.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Olexandr O.; Пономаренко, Денис Васильович; Пономаренко, Денис Васильевич; Ponomarenko, Denys V.; Дроздов, О. М.; Дроздов, О. М.; Drozdov, O. M.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Gurtieva, Lyudmila M.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidgorodynska, Anastasia V.; Кавецька, В. С.; Кавецкая, В. С.; Kavetska, V. S.; Маілунц, Б. Е.; Маилунц, Б. Э.; Mailunts, B. E.; Дидич, Олександр Юрійович; Дыдыч, Александр Юрьевич; Dydych, O. Yu.; Неледва, Н. В.; Неледва, Н. В.; Neledva, N. V.; Нестор, Н. В.; Нестор, Н. В.; Nestor, N. V.; Кириченко, В. Л.; Кириченко, В. Л.; Kyrychenko, V. L.; Демидова, Л. М.; Демидова, Л. М.; Demydova, L. M.; Коломиец, Юлия Юрьевна; Коломієць, Юлія Юріївна; Kolomiets, Yuliya Yu.; Навроцька, В. В.; Навроцкая, В. В.; Navrotska, V. V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Підгородинська, А. В.; Подгородинская, A. B.; Pidgorodynska, A. V. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Підгородинська, А. В.; Подгородинская, А. В.; Podgorodinskaya, A. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  Стаття присвячена рогляду процесуальних питань, пов'язаних з діяльністю Міжнародного кримінального суду та перспективами взаємодії України з цим міжнародним кримінальним судовим органом. Взаємодія з цим ...
 • Підгородинська, А. В.; Подгородинская, А. В.; Podgorodinskaya, A. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  Стаття присвячена розгляду інституту визнання та виконання іноземних судових рішень, який може виступати способом міжнародного співробітництва в кримінальному процесі, за допомогою якого відповідний ...
 • Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Podgorodinskaja, Anastasija (2014)
 • Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidgorodynska, Anastasia V. (2012)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національний ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds