Господарсько-правове регулювання театрально-концертної діяльності

Show simple item record

dc.contributor.author Костюкова, Анна Олександрівна
dc.contributor.author Костюкова, Анна Александровна
dc.contributor.author Kostiukova, Anna O.
dc.contributor.author Костюкова, А. О.
dc.date.accessioned 2020-11-29T17:02:31Z
dc.date.available 2020-11-29T17:02:31Z
dc.date.issued 2020-11-22
dc.identifier.citation Костюкова А. О. Господарсько-правове регулювання театрально-концертної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. О. Костюкова ; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2020. – 23 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13859
dc.description Костюкова А. О. Господарсько-правове регулювання театрально-концертної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / А. О. Костюкова ; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2020. – 23 с. en_US
dc.description Дисертацією є рукопис. Робота виконана у навчально-науковому Інституті права імені князя Володимира Великого ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2020. Дисертація присвячена дослідженню правовідносин, що виникають у процесі організації театрально-концертної діяльності та надання театрально-концертних послуг, що мають на меті задоволення духовних, інтелектуальних, розважальних та інших культурних потреб суспільства. Досліджено стан правового регулювання відповідних відносин та організаційні особливості матеріальної підтримки сценічних видів мистецтв з державних і недержавних джерел в Україні, а також в деяких інших розвинених країнах. Визначено форми та види (способи) такої підтримки. Основна увага в роботі приділена господарсько-правовій природі театрально-концертної діяльності, з’ясуванню її соціально-економічного змісту. Встановлено, що театрально-концертна діяльність має розглядатись як самостійна галузь економіки, пов’язана з наданням на систематичній та професійній основі послуг у сфері творчості, мистецтва та розваг, які мають вартісний характер і спрямовані на досягнення низки соціально та економічно значущих результатів. Обґрунтовані такі властивості театрально-концертних послуг як невиключеність та неконкурентність, у зв’язку з чим запропоновані механізми владного впливу на гармонійне співіснування процесів з виробництва культурних послуг (культурного продукту) та їх споживання. Проведено комплексне дослідження об’єктно-суб’єктного складу правовідносин, що виникають у сфері театрально-концертної діяльності, здійснена їх ґрунтовна класифікація. Визначені особливості комерційного та некомерційного використання об’єктів театрально-концертної діяльності; виявлені ознаки театрально-концертних послуг як одного з основних об’єктів досліджуваних відносин; виокремлено специфічні риси та запропоновано практичні підходи до розрізнення суб’єктів господарювання, зайнятих у сфері театрально-концертного бізнесу. Виявлено змістовне наповнення та особливості приватно-правових і публічно-правових складових правовідносин, що виникають з приводу здійснення театрально-концертної діяльності. Здійснено аналіз спеціального законодавства щодо забезпечення гастрольної діяльності вітчизняних творчих колективів, а також проведена правова характеристика основних та додаткових видів господарської діяльності, дозволеної до здійснення надавачам театрально-концертних послуг, майнова основа яких різниться за формами власності та правовими режимами по її управлінню. Запропоновані зміни та уточнення до законодавства для вдосконалення нормативно-правового регулювання відносин, які виникають у сфері театрально-концертної діяльності, підвищення її ефективності, стимулювання подальшого розвитку en_US
dc.description.abstract Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесса, 2020. Диссертация посвящена исследованию правоотношений, возникающих в процессе организации театрально-концертной деятельности и предоставления театрально-концертных услуг, имеющих целью удовлетворения духовных, интеллектуальных, развлекательных и других культурных потребностей общества. Исследовано состояние правового регулирования соответствующих отношений и организационные особенности материальной поддержки сценических видов искусств из государственных и негосударственных источников в Украине, а также в некоторых других развитых странах. Определены формы и виды (способы) такой поддержки. Основное внимание в работе уделено хозяйственно-правовой природе театрально-концертной деятельности, выяснению ее социально-экономического содержания. Установлено, что театрально-концертная деятельность должна рассматриваться как самостоятельная отрасль экономики, связанная с предоставлением на систематической и профессиональной основе услуг в сфере творчества, искусства и развлечений, которые имеют стоимостной характер и направлены на достижение ряда социально и экономически значимых результатов. Обоснованы такие свойства театрально-концертных услуг как неисключительность и неконкурентность, в связи с чем предложены механизмы властного воздействия на гармоничное сосуществование процессов по производству культурных услуг (культурного продукта) и их потребления. Проведено комплексное исследование объектно-субъектного состава правоотношений, возникающих в сфере театрально-концертной деятельности, осуществлена их содержательная классификация. Определены особенности коммерческого и некоммерческого использования объектов театрально-концертной деятельности; выявлены признаки театрально-концертных услуг как одного из основных объектов исследуемых отношений; выделены специфические черты и предложены практические подходы к различению субъектов хозяйствования, занятых в сфере театрально-концертного бизнеса. Выявлено содержательное наполнение и особенности частно-правовых и публично-правовых составляющих правоотношений, возникающих по поводу осуществления театрально-концертной деятельности. Осуществлен анализ специального законодательства по обеспечению гастрольной деятельности отечественных творческих коллективов, а также проведена правовая характеристика основных и дополнительных видов хозяйственной деятельности, разрешенной к осуществлению поставщикам театрально-концертных услуг, имущественная основа которых отличается по формам собственности и правовыми режимами по ее управлению. Предложенные изменения и уточнения в законодательство для совершенствования нормативно-правового регулирования отношений, возникающих в сфере театрально-концертной деятельности, повышение ее эффективности, стимулирование дальнейшего развития
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject театрально-концертна діяльність en_US
dc.subject театр en_US
dc.subject концертна організація en_US
dc.subject театрально-концертні послуги en_US
dc.subject культурна галузь en_US
dc.subject благодійництво en_US
dc.subject гастрольні заходи en_US
dc.subject квиткове господарство en_US
dc.subject театрально-концертная деятельность en_US
dc.subject театр en_US
dc.subject концертная организация en_US
dc.subject театрально-концертные услуги en_US
dc.subject культурная отрасль en_US
dc.subject благотворительность en_US
dc.subject гастрольные мероприятия en_US
dc.subject билетное хозяйство en_US
dc.subject theatrical and concert activity en_US
dc.subject theater en_US
dc.subject concert organization en_US
dc.subject theater and concert services en_US
dc.subject cultural branch en_US
dc.subject philanthropy en_US
dc.subject tour events en_US
dc.subject ticket management en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Господарсько-правове регулювання театрально-концертної діяльності en_US
dc.type Thesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04
    Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04 створена Постановою Президії ВАК України від 28 квітня 2009 р. і проводить захист дисертацій зі спеціальностей: 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право; 12.00.11 – міжнародне право; 12.00.12 - філософія права; 12.00.06 - земельне право, аграрне право, екологічне право,природоресурсне право.

Show simple item record