Авторское право и интернет

Show simple item record

dc.contributor.author Ізбаш, Олеся Олегівна
dc.contributor.author Ізбаш, О. О.
dc.contributor.author Избаш, Олеся Олеговна
dc.contributor.author Izbash, Olesia O.
dc.contributor.author Izbash, Olesya O.
dc.date.accessioned 2020-11-30T09:54:40Z
dc.date.available 2020-11-30T09:54:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Избаш О. О. Авторское право и интернет / О. О. Избаш // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 92-97. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13862
dc.description Избаш О. О. Авторское право и интернет / О. О. Избаш // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 85 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 92-97. en_US
dc.description.abstract Беручи до уваги поліпшення різноманітних форм і способів порушення авторського права в сучасних високотехнологічних умовах розвитку суспільства, що має тенденцію до глобалізації, та враховуючи малоефективну систему протидії цьому негативному процесу в Україні, ця проблема набуває для нашої держави нині набуває додаткової актуальності. Останніми роками в Україні, на жаль, має місце тенденція зростання кількості і різноманітності порушень авторського права, зокрема піратства та плагіату. Також не знижується і залишається одним із найбільш високих у світі рівень порушення майнових авторських прав у мережі Інтернет. Відповідно до останнього звіту Міжнародного альянсу інтелектуальної власності Україна продовжує «експортувати піратство, особливо цифрове, до країн ЄС, а також інших сусідніх країн у регіоні». Стаття присвячена вивченню проблем при здійсненні захисту авторських прав в мережі Інтернет. Автор висвітлив зміни в чинному законодавстві України з цього питання, а також коротко охарактеризував недоліки в процедурі розгляду спорів і скарг автора, чиї права були порушені, в системі учасників надання інтернет-ресурсів і в судовому порядку. Відповідно до законодавства України за порушення авторського права передбачена поряд із цивільно-правовою та адміністративною також кримінальна відповідальність. Встановлено, що урядом і відповідними інститутами робляться певні кроки щодо поліпшення роботи в цьому напрямі які, на жаль, залишаються малоефективними. Так, законодавець чомусь не скористався наданою можливістю для усунення інших похибок у формулюванні ст. 176 КК, які розглядає А.М. Коваль у своїй роботі про кримінальну відповідальність за порушення авторських та суміжних з ним прав. Хоча при цьому в статті КК, ЦПК, ГПК внесені суттєві доповнення та зміни, які позитивно впливають на захист авторських прав. При цьому слід розуміти, що підвищення ефективності вирішення складної проблеми порушень авторських прав в Україні залежить від розробки та впровадження єдиної державної стратегії, в рамках якої має відбутися об’єднання системних і скоординованих зусиль фахівців законодавчої, науково-інтелектуальної, правоохоронної та державно-управлінської сфер. en_US
dc.description.abstract Принимая во внимание улучшение разнообразных форм и способов нарушения авторского права в современных высокотехнологических условиях развития общества, что имеет тенденцию к глобализации, и учитывая малоэффективную систему противодействия этому негативному процессу в Украине, рассматриваемая проблема сегодня приобретает для нашего государства дополнительную актуальность. В Украине в последние годы, к сожалению, имеет место тенденция роста количества и разнообразия нарушений авторского права, в частности пиратство и плагиат. Также не снижается уже на протяжении многих лет и остается одним из наиболее высоких в мире уровень нарушения имущественных авторских прав в сети Интернет. В соответствии с последним отчетом Международного альянса интеллектуальной собственности Украина продолжает «экспортировать пиратство, особенно цифровое, в страны ЕС, а также другие соседние страны в регионе». Статья посвящена изучению проблем при осуществлении защиты авторских прав в сети Интернет. Автор осветил изменения в действующем законодательстве Украины по этому вопросу, а также кратко охарактеризовал недостатки в процедуре рассмотрения споров и жалоб автора, чьи права были нарушены, в системе участников предоставления интернет-ресурсов и в судебном порядке. В соответствии с законодательством Украины за нарушение авторского права предусмотрена наряду с гражданско-правовой и административной также уголовная ответственность. Установлено, что правительством и соответствующими институтами предпринимаются определённые шаги по улучшению работы в этом направлении, которые, к сожалению, остаются малоэффективными. Так, законодатель почему-то не воспользовался представившейся возможностью для устранения других погрешностей в формулировке ст. 176 УК, которые рассматривает А.М. Коваль в своей работе об уголовной ответственности за нарушения авторских и смежных с ним прав. Хотя при этом в статьи УК, ГПК, ХПК внесены существенные дополнения и изменения, которые позитивно влияют на защиту авторских прав. При этом следует понимать, что повышение эффективности разрешения сложной проблемы нарушений авторских прав в Украине зависит от разработки и внедрения единой государственной стратегии, в рамках которой должно произойти объединение системных и скоординированных усилий специалистов законодательной, научно-интеллектуальной, правоохранительной и государственно-управленческой сферы.
dc.description.abstract Taking into account the improvement of various forms and methods of copyright infringement in modern high-tech conditions of the development of society, which tends to globalize and taking into account the ineffective system of counteracting this negative process in Ukraine, the problem under consideration today acquires additional relevance for our state. In Ukraine, in recent years, unfortunately, there has been a tendency toward an increase in the number and variety of copyright violations, in particular piracy and plagiarism. Also, it has not been declining for many years and remains one of the highest in the world the level of copyright infringement in the Internet. In accordance with the latest report of the International Intellectual Property Alliance, Ukraine continues to “export piracy, especially digital, to EU countries, as well as other neighboring countries in the region”. The article is devoted to the study of problems in the implementation of copyright protection in the Internet. The author highlighted the changes in the current legislation of Ukraine on this issue, and also briefly described the shortcomings in the procedure for resolving disputes and complaints of the author, whose rights were violated, in the system of participants providing Internet resources and in court. In accordance with the legislation of Ukraine, for copyright infringement, criminal liability is provided along with civil and administrative. It was established that the government and relevant institutions are taking certain steps to improve work in this direction, which, unfortunately, remain ineffective. For example, the legislator for some reason did not seize the opportunity to eliminate other errors in the wording of Art. 176 of the Criminal Code, which Koval A.M. is considering in his work on criminal lia- bility for violations of copyright and related rights. Although, at the same time, the articles of the Criminal Code, Code of Civil Procedure, Code of Сommercial Procedure made significant amendments and additions that positively affect copyright protection. It should be understood that increasing the efficiency of resolv- ing the complex problem of copyright infringement in Ukraine depends on the development and implemen- tation of a unified state strategy, within the framework of which a combination of systemic and coordinated efforts of specialists in the legislative, scientific, intellectual, law enforcement and public administration spheres should occur.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject інтернет en_US
dc.subject вебсайт en_US
dc.subject захист en_US
dc.subject авторське право en_US
dc.subject законодавство en_US
dc.subject интернет en_US
dc.subject вебсайт en_US
dc.subject защита en_US
dc.subject авторское право en_US
dc.subject законодательство en_US
dc.subject internet en_US
dc.subject website en_US
dc.subject protection en_US
dc.subject copyright law en_US
dc.subject legislation en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Авторское право и интернет en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record