Особливості організації нотаріату у Сполучених Штатах Америки

Show simple item record

dc.contributor.author Денисяк, Наталя Миколаївна
dc.contributor.author Денисяк, Н. М.
dc.contributor.author Денисяк, Наталья Николаевна
dc.contributor.author Denysiak, Natalia M.
dc.date.accessioned 2020-12-02T21:20:37Z
dc.date.available 2020-12-02T21:20:37Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Денисяк Н. М. Особливості організації нотаріату у Сполучених Штатах Америки / Н. М. Денисяк // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 86 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 77-82. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13890
dc.description Денисяк Н. М. Особливості організації нотаріату у Сполучених Штатах Америки / Н. М. Денисяк // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 86 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 77-82. en_US
dc.description.abstract Нотаріат є однією із засадничих інституцій контролю за авторизацією юридичних фактів у правовій системі. Виконуючи функції аутентифікації й авторизації зазначених фактів, суб’єкти здійснення цієї діяльності – нотаріуси – мають відповідати певним професійно-кваліфікаційним вимогам. Саме тому будь-яка держава потребує створення спеціальних органів контролю якості професійної підготовки нотаріусів, їхньої відповідності вимогам чинного законодавства і професійної етики. У Сполучених Штатах Америки чинний так званий Закон про нотаріальні акти (RULONA), згідно з яким державні департаменти з нотаріату окремих штатів можуть призначати державних нотаріусів терміном на чотири роки з дати призначення. Кандидати на посаду нотаріуса мають відповідати таким вимогам/цензам, як: 1) віковий ценз. Бути не молодшими 18 років; 2) ценз осідлості. Мати громадянство або перебувати в іншому законному режимі перебування і мешкання на території Сполучених Штатів Америки; 3) ценз зайнятості. Бути резидентом або мати місце роботи або практики в одному зі штатів; 4) мовний ценз. Уміти читати і писати англійською; 5) кримінально-правовий і адміністративно-правовий ценз. Не бути дискваліфікованими через скоєння кримінальних злочинів або адміністративних правопорушень; 6) освітній ценз. Усі кандидати на первинне та повторне призначення нотаріусом повинні пройти як мінімум три години затвердженого нотаріального навчання протягом шести місяців, що безпосередньо передують заяві про призначення або повторне призначення; 7) кваліфікаційно-дисциплінарний ценз. Усі претенденти на посаду нотаріуса повинні скласти іспит, що проводиться представником Департаменту відповідного штату; 8) подання заяви встановленої форми та сплата мита у відповідному розмірі (розмір мита може коливатися від 50 до 400 доларів, залежно від штату); 9) ценз щодо підтвердження моральності і доброчесності; 10) ценз щодо доброчесності інформування; 11) ценз щодо підтвердження завершеного тригодинного попередньо затвердженого нотаріального курсу протягом шести місяців до подання заяви; 12) ценз щодо відсутності судимостей за тяжкі злочини або злочини, пов’язані із шахрайством або обманом; 13) ценз щодо дисциплінарної доброчесності; 14) ценз щодо професійної доброчесності авторитетних органів щодо виконання обов’язків нотаріуса, покладених на особу відповідно до постанови департаменту, федерального закону або законодавства штату; 16) ценз щодо відсутності попередніх негативних рішень кваліфікаційних комісій. У Сполучених Штатах Америки наявні обмеження щодо сумісності посад нотаріуса з іншими посадами в органах законодавчої та/або виконавчої влади. Такі особи не мають права обіймати посаду нотаріуса, якщо вони є членами Конгресу Сполучених Штатів Америк, або ж обіймають посади в законодавчих, виконавчих чи судових департаментах федерального уряду, а також трасту, за які він або вона отримує зарплату, гонорари або пільги. Не можуть бути нотаріусами члени Генеральної Асамблеї будь-яких штатів. en_US
dc.description.abstract The notary is one of the fundamental institutions of control over the authorization of legal facts in the legal system. Performing the functions of authentication and authorization of these facts, the subjects of this activity – notaries – must meet certain professional and qualification requirements. That is why any state needs to create special bodies to control the quality of professional training of notaries and their compliance with both the requirements of current legislation and professional ethics. In the United States, the so-called Notarial Deeds Act (RULONA) is in force, under which state notary departments may appoint notaries public for a term of four years from the date of appointment. Candidates for the position of notary must meet the following requirements (qualifications): 1) Age requirement. Be not younger than 18 years; 2) Settlement qualification. Have citizenship or other legal residence and residence in the United States; 3) Employment qualification. Be a resident or place of work or practice in one of the states; 4) Language qualification. Be able to read and write in English; 5) Criminal law and administrative law qualification. Do not be disqualified for committing criminal offenses or administrative offenses; 6) Educational qualifications. All candidates for initial and reappointment by a notary must have completed at least three hours of approved notarial training within six months immediately preceding the application for appointment or reappointment; 7) Qualification and disciplinary qualification. All candidates for the position of notary must pass an examination conducted by a representative of the relevant State Department; 8) Filing an application form and paying the appropriate amount of duty (the amount of duty can range from $ 50 to $ 400, depending on the state); 9) Qualification for confirmation of morality and integrity; 10) Qualification on the integrity of information; 11) Qualification for confirmation of the completed three-hour pre-approved notarial course within six months prior to the submission of the application; 12) Qualification regarding the absence of discrediting convictions for serious crimes or crimes related to fraud or deception; 13) Qualification for disciplinary integrity; 14) Qualification for professional integrity and authority to perform the duties of a notary assigned to a person in accordance with a resolution of the department, federal law or state law; 16) Qualification regarding the absence of previous negative decisions of qualification commissions. In the United States, there are restrictions on the compatibility of notary positions with other positions in the legislature and / or the executive. Such persons are not entitled to hold the office of notary if they are members of the United States Congress, or hold positions in the legislative, executive, or judicial departments of the federal government, as well as trusts for which he or she receives salaries, fees, or benefits. Members of the General Assembly of any state may not be notaries.
dc.description.abstract Нотариат является одним из основных институтов контроля за авторизацией юридических фактов в правовой системе. Выполняя функции аутентификации и авторизации указанных фактов, субъекты осуществления этой деятельности - нотариусы - должны отвечать определенным профессионально-квалификационным требованиям. Именно поэтому любое государство нуждается в создании специальных органов контроля качества профессиональной подготовки нотариусов, их соответствия требованиям действующего законодательства и профессиональной этики. В Соединенных Штатах Америки действующий так называемый Закон о нотариальные акты (RULONA), согласно которому государственные департаменты по нотариата отдельных штатов могут назначать государственных нотариусов сроком на четыре года с даты назначения. Кандидаты на должность нотариуса должны соответствовать следующим требованиям / цензам, как: 1) возрастной ценз. Быть не моложе 18 лет; 2) ценз оседлости. Иметь гражданство или находиться в другом законном режиме пребывания и проживания на территории Соединенных Штатов Америки; 3) ценз занятости. Быть резидентом или иметь место работы или практики в одном из штатов; 4) языковой ценз. Уметь читать и писать на английском; 5) уголовно-правовой и административно-правовой ценз. Не надо быть дисквалифицированы за совершение уголовных преступлений или административных правонарушений; 6) образовательный ценз. Все кандидаты на первичное и повторное назначение нотариусом должны пройти как минимум 3:00 утвержденного нотариального обучение в течение шести месяцев, непосредственно предшествующих заявлению о назначении или повторное назначение; 7) квалификационно-дисциплинарный ценз. Все претенденты на должность нотариуса должны сдать экзамен, проводимый представителем Департамента соответствующего штата; 8) подачи заявления установленной формы и уплата пошлины в соответствующем размере (размер пошлины может колебаться от 50 до 400 долларов, в зависимости от штата) 9) ценз о подтверждении нравственности и добродетели; 10) ценз по добродетели информирования; 11) ценз о подтверждении завершенного трехчасового предварительно утвержденного нотариального курса в течение шести месяцев до подачи заявления; 12) ценз об отсутствии судимостей за тяжкие преступления или преступления, связанные с мошенничеством или обманом; 13) ценз по дисциплинарной добродетели; 14) ценз по профессиональной добродетели авторитетных органов по выполнению обязанностей нотариуса, возложенных на лицо в соответствии с постановлением департамента, федерального закона или законодательства штата; 16) ценз об отсутствии предыдущих негативных решений квалификационных комиссий. В Соединенных Штатах Америки имеющиеся ограничения по совместимости должностей нотариуса с другими должностями в органах законодательной и / или исполнительной власти. Такие лица не имеют права занимать должность нотариуса, если они являются членами Конгресса Соединенных Штатов Америки, или занимают должности в законодательных, исполнительных или судебных департаментах федерального правительства, а также траста, за которые он или она получает зарплату, гонорары или льготы. Не могут быть нотариусами члены Генеральной Ассамблеи любых штатов.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject статус нотаріуса en_US
dc.subject репутація en_US
dc.subject нотаріальні дії en_US
dc.subject нормативно-правові вимоги до нотаріуса en_US
dc.subject кваліфікаційний іспит en_US
dc.subject латинський нотаріат en_US
dc.subject англосаксонський нотаріат en_US
dc.subject страхування відповідальності нотаріусів en_US
dc.subject status of notary en_US
dc.subject reputation en_US
dc.subject notarial acts en_US
dc.subject regulatory requirements for notary en_US
dc.subject qualifying examination en_US
dc.subject Latin notary en_US
dc.subject Anglo-Saxon notary en_US
dc.subject liability insurance of notaries en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Особливості організації нотаріату у Сполучених Штатах Америки en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record