Вплив функцій держави на галузеві функції конституційного права: постановка питання

Show simple item record

dc.contributor.author Сінькевич, Олена Василівна
dc.contributor.author Сінькевич, О. В.
dc.contributor.author Синькевич, Елена Васильевна
dc.contributor.author Sinkevych, Olena V.
dc.date.accessioned 2020-12-07T14:33:28Z
dc.date.available 2020-12-07T14:33:28Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Сінькевич О. В. Вплив функцій держави на галузеві функції конституційного права: постановка питання / О. В. Сінькевич // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 107-113. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13908
dc.description Сінькевич О. В. Вплив функцій держави на галузеві функції конституційного права: постановка питання / О. В. Сінькевич // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 107-113. en_US
dc.description.abstract Розбудова незалежної Української держави привертає увагу до постійного вдосконалення галузі національного конституційного права. Для цього необхідним є постійний і критичний перегляд галузевих функцій. Безперечно, не можна не переоцінити вагомість зарубіжного досвіду в цій сфері, який узагальнено у працях зарубіжних (а часто і українських) фахівців із конституційного права. Однак варто звернути увагу також і на напрацювання фахівців із теорії держави та права, причому не тільки щодо функцій права, а також і щодо функцій держави. До числа основних аргументів на підтримку цього твердження належать тісний зв'язок галузі конституційного права з політикою (високий ступінь політизації норм конституційного права) та історичний розвиток галузі в Україні, який ішов у напрямі від державного до конституційного права. Найбільш активно питання функцій держави, зокрема, в контексті їхнього зв'язку з функціями права досліджували такі фахівці з теорії держави і права, як Н. Крестовська, Л. Матвеєва, В. Нерсесянц, О. Петришин, П. Рабінович, М. Цвік, Л. Явич та інші. Варто зазначити, що в конституційному праві відповідні монографічні дослідження відсутні, так само як і системні дослідження з цього питання, є лише поодинокі спроби постановки проблеми. Звертаючись до ретроспективи національної юридичної літератури, варто зауважити, що саме функції держави протягом тривалого періоду домінували, а щодо деяких питань - продовжують домінувати. Метою статті є подальша аргументація тези та формулювання пропозиції щодо того, як же саме функції держави можна врахувати під час формулювання дефініції поняття «функції галузі конституційного права України» та під час виокремлення їхніх видів. Резюмовано, що вагому роль у тому, що під час аналізу функцій галузі конституційного права України слід враховувати напрацювання дослідників щодо функцій держави, відіграє належність галузі до публічного права. Відповідно, функції Української держави слід брати до уваги під час формування переліку загальносоціальних, а не власно-юридичних функцій галузі конституційного права. en_US
dc.description.abstract Развитие независимого Украинского государства привлекает внимание к постоянному совершенствованию отрасли национального конституционного права. Для этого необходимо постоянный и критический пересмотр отраслевых функций. Бесспорно, нельзя не переоценить значимость зарубежного опыта в этой сфере, который обобщен в трудах зарубежных (а часто и украинских) специалистов по конституционному праву. Однако стоит обратить внимание также и на наработки специалистов по теории государства и права, причем не только относительно функций права, а также и относительно функций государства. К числу основных аргументов в поддержку этого утверждения принадлежит тесная связь отрасли конституционного права с политикой (высокая степень политизации норм конституционного права) и историческое развитие отрасли в Украине, которое шло в направлении от государственного к конституционному праву. Наиболее активно вопросы функций государства, в частности, в контексте их связи с функциями права исследовали такие специалисты по теории государства и права, как Н. Крестовская, Л. Матвеева, В. Нерсесянц, А. Петрушин, П. Рабинович, М. Цвик, Л. Явич и другие. Стоит отметить, что в конституционном праве соответствующие монографические исследования отсутствуют, равно как и системные исследования по этому вопросу, имеются лишь единичные попытки постановки проблемы. Обращаясь к ретроспективе национальной юридической литературы, стоит заметить, что именно функции государства в течение длительного периода доминировали, а по некоторым вопросам - продолжают доминировать. Целью статьи является дальнейшая аргументация тезиса и формулировка предложения относительно того, как же именно функции государства можно учесть при формулировании дефиниции понятия «функции области конституционного права Украины» и во время выделения их видов. Резюмировано, что важную роль в том, что при анализе функций отрасли конституционного права Украины следует учитывать наработки исследователей относительно функций государства, играет принадлежность отрасли к публичному праву. Соответственно, функции Украинского государства следует принимать во внимание при формировании перечня общесоциальных, а не собственно-юридических функций отрасли конституционного права.
dc.description.abstract The development of an independent Ukrainian state draws attention to the constant improvement of the field of national constitutional law. This requires a constant and critical review of branch functions. Undoubtedly, it is impossible not to overestimate the importance of foreign experience in this area, which is summarized in the works of foreign (and often Ukrainian) experts in constitutional law. However, it is also worth paying attention to the work of specialists in the theory of state and law, not only in relation to the functions of law, but also in relation to the functions of the state. Among the main arguments in support of this statement are the close connection between the branch of constitutional law and politics (a high degree of politicization of constitutional law) and the historical development of the industry in Ukraine, which went from state to constitutional law. The most active issues of state functions, including in the context of their connection with the functions of law, were studied by such specialists in the theory of state and law as professors Krestovska, Matveeva, Nersesyants, Petrishin, Rabinovych, Tsvik, Yavych and others. It should be noted that in constitutional law there are no relevant monographic studies, as well as systematic studies on this issue, there are only a few attempts to pose the problem. Turning to the retrospective of the national legal literature, it should be noted that it is the functions of the state that have dominated for a long time, and on some issues – continue to dominate. The purpose of the article is to further argue the thesis and formulate a proposal on how exactly the functions of the state can be taken into account when formulating the definition of the concept of “functions of the constitutional law of Ukraine” and distinguishing their types. It is summarized that the affiliation of the branch to public law plays an important role in the fact that the analysis of the functions of the branch of constitutional law of Ukraine should take into account the work of researchers on the functions of the state. Thus, the functions of the Ukrainian state should be taken into account when forming a list of general social rather than own legal functions in the field of constitutional law.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject конституційне право en_US
dc.subject конституційне право як галузь права en_US
dc.subject функції держави en_US
dc.subject функції конституційного права en_US
dc.subject галузеві функції en_US
dc.subject функції права en_US
dc.subject конституционное право en_US
dc.subject конституционное право как отрасль права en_US
dc.subject функции государства en_US
dc.subject функции конституционного права en_US
dc.subject отраслевые функции en_US
dc.subject функции права en_US
dc.subject constitutional law en_US
dc.subject constitutional law as a branch of law en_US
dc.subject state functions en_US
dc.subject functions of constitutional law en_US
dc.subject branch functions en_US
dc.subject functions of law en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Вплив функцій держави на галузеві функції конституційного права: постановка питання en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record