Нормопроєктування як невіддільний складник ефективності правотворчої діяльності

Show simple item record

dc.contributor.author Магновський, Ігор Йосифович
dc.contributor.author Магновський, І. Й.
dc.contributor.author Магновский, Игорь Иосифович
dc.contributor.author Mahnovskyi, Ihor Y.
dc.date.accessioned 2020-12-08T16:08:33Z
dc.date.available 2020-12-08T16:08:33Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Магновський І. Й. Нормопроєктування як невіддільний складник ефективності правотворчої діяльності / І. Й. Магновський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 72-80. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13917
dc.description Магновський І. Й. Нормопроєктування як невіддільний складник ефективності правотворчої діяльності / І. Й. Магновський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 26 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 72-80. en_US
dc.description.abstract Статтю присвячено висвітленню в теоретико-правовому контексті окремих аспектів організації процесу нормопроєктування, що стане запорукою ефективності правотворчої діяльності як одного із ключових факторів її вдосконалення в Україні. Усвідомлено розуміння такої багатоаспектної категорії, як нормопроєктування, та його проблематику на сучасному етапі правотворчості, де одним із основних завдань постає підвищення якості змісту новостворюваних нормативно-правових актів. З урахуванням наукового доробку наявних напрацювань зарубіжних і вітчизняних учених, обґрунтовано та подано авторське визначення поняття нормопроєктування. Аргументується цілеспрямованість суб'єктів нормопроєктування на його результативність, що знаходить своє вираження в текстах нормативно-правових актів. Осмислено ознаки нормопроєктної діяльності. Вказано на зміст правотворчих відносин, кінцевим результатом якого є утворення юридичного акта. Наголошується, що сам процес нормопроєктування являє собою сукупність суспільних відносин зі специфічним характером, який розкривається через різноманітність органів, організацій, установ і посадових осіб, які наділені правотворчими повноваженнями. Підкреслено творчий та інтелектуальний аспекти у роботі нормопроєктувальників. Зауважується, що процес нормопроєктування є цілісним і має відносний характер стадійної структури. Акцентується увага на мовному оформленні правового акта, що є вихідним пунктом матеріалізації закону. Означено процес розроблення проєктів нормативно-правових актів, пов'язаний із юридичною технікою, безпосередньо поєднаною з юридичною культурою, професійне використання якої дасть змогу створити ефективно діюче законодавство. Констатується увага автора на перманентних змінах в українському соціумі загалом і державі зокрема, що відбуваються під об'єктивним впливом всесвітньої глобалізації, на шляху утвердження України у європейський та євроатлантичний простір, які потребують гармонізації, уніфікації, адаптації та породження нових актів законодавства, де одне з ключових місць посідає нормопроєктування, цілеспрямоване на позитивну практику, у процесі якої закладено алгоритм дій, зведений до якісного, ефективного та доцільного підходу щодо утворення юридичних актів для вдосконалення правового регулювання суспільних відносин в умовах політичних і соціально-економічних трансформацій. en_US
dc.description.abstract Статья посвящена освещению в теоретико-правовом контексте отдельных аспектов организации процесса нормопроектирования, что станет залогом эффективности правотворческой деятельности как одного из ключевых факторов ее совершенствования в Украине. Осознанно понимание такой многоаспектной категории, как нормопроектирования, и его проблематику на современном этапе правотворчества, где одной из основных задач становится повышение качества содержания новосозданных нормативно-правовых актов. С учетом научного наследия имеющихся наработок зарубежных и отечественных ученых, обоснованно и представлено авторское определение понятия нормопроектирования. Аргументируется целеустремленность субъектов нормопроектирования на его результативность, что находит свое выражение в текстах нормативно-правовых актов. Осмысленно признаки нормопроектнои деятельности. Указано на содержание правотворческих отношений, конечным результатом которых является образование юридического акта. Отмечается, что сам процесс нормопроектирования представляет собой совокупность общественных отношений со специфическим характером, который раскрывается через разнообразие органов, организаций, учреждений и должностных лиц, которые наделены правотворческими полномочиями. Подчеркнуто творческий и интеллектуальный аспекты в работе нормопроектировщиков. Отмечается, что процесс нормопроектирования является целостным и имеет относительный характер стадийной структуры. Акцентируется внимание на языковом оформлении правового акта, что является исходным пунктом материализации закона. Отмечено процесс разработки проектов нормативно-правовых актов, связанный с юридической техникой, непосредственно соединенной с юридической культурой, профессиональное использование которой позволит создать эффективно действующее законодательство. Констатируется внимание автора на перманентных изменениях в украинском социуме в целом и государстве в частности, происходящих под объективным воздействием всемирной глобализации, на пути утверждения Украины в европейское и евроатлантическое пространство, требующих гармонизации, унификации, адаптации и порождение новых актов законодательства, где одно из ключевых мест занимает нормопроектирования, целенаправленное на положительную практику, в процессе которой заложено алгоритм действий, сведеный к качественному, эффективному и целесообразному подходу по созданию юридических актов для совершенствования правового регулирования общественных отношений в условиях политических и социально-экономических трансформаций.
dc.description.abstract The article is devoted to the coverage in the theoretical and legal context of certain aspects of the organization of the norm-design process, which will guarantee the effectiveness of law-making activity, as one of the key factors for its improvement in Ukraine. Understanding of such a multidimensional category as norm-designing and its problems at the present stage of law-making, where one of the main tasks is to improve the quality of the content of newly created regulatory legal acts. Taking into account the scientific work of the existing achievements of foreign and domestic scientists, the author’s definition of the concept of norm-designing is substantiated and presented. Argumentative the aim of the subjects of norm designing on its effectiveness, which is reflected in the texts of regulatory acts. Signs of norm-project activity are considered. The content of law-making relations is indicated, the end result of which is the creation of a legal act. It is noted that the process of Legislative Drafting is a set of social relations with a specific character that is revealed through a variety of agencies, organizations, institutions and officials who are vested with law-making powers. The creative and intellectual aspect in the work of designers is emphasized. Is observed that the process of Legislative Drafting is holistic and has a relative phasic structure. Emphasis is placed on the linguistic design of the legal act, which is the starting point of the materialization of the law. The process of development of draft legal acts related to the legal technique, directly connected with the legal culture, the professional use of which will allow creating effective legislation, is outlined. The author’s attention is drawn to the permanent changes in the Ukrainian society in general and the state in particular, which are taking place under the objective influence of global globalization, on the path of Ukraine’s approval to the European and Euro-Atlantic space, which need harmonization, unification, adaptation and the creation of new legislative acts. key position is legislative drafting – is aimed at positive practice, in the process of which the algorithm of actions is laid down, reduced to a qualitative, effective and expedient approach to the formation of legal acts to improve the legal regulation of social relations in the conditions of political and socio-economic transformations.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject нормопроєктування en_US
dc.subject нормативно-правовий акт en_US
dc.subject правотворча діяльність en_US
dc.subject правотворчий процес en_US
dc.subject юридична техніка en_US
dc.subject нормопроектирование en_US
dc.subject нормативно-правовой акт en_US
dc.subject правотворческая деятельность en_US
dc.subject правотворческий процесс en_US
dc.subject юридическая техника en_US
dc.subject norm designing en_US
dc.subject regulatory act en_US
dc.subject law-making activity en_US
dc.subject law-making process en_US
dc.subject legal technique en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Нормопроєктування як невіддільний складник ефективності правотворчої діяльності en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record