Кримінологічний аналіз особи, яка вчинила незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами

Show simple item record

dc.contributor.author Кучер, В. М.
dc.contributor.author Kucher, V. M.
dc.contributor.author Kucher
dc.date.accessioned 2020-12-15T12:51:36Z
dc.date.available 2020-12-15T12:51:36Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Кучер В. М. Кримінологічний аналіз особи, яка вчинила незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами / В. М. Кучер // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 86 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С.125-131. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13940
dc.description Кучер В. М. Кримінологічний аналіз особи, яка вчинила незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами / В. М. Кучер // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 86 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С.125-131. en_US
dc.description.abstract У статті автор ставить за мету дослідження особливостей кримінологічного аналізу особи, що вчиняє незаконні заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Під особою злочинця розуміється сукупність соціальних та соціально значущих властивостей (погляди, здібності, інтереси, потреби, моральні переконання тощо), відносин, що характеризують конкретну особу, яка вчинила злочин, у поєднанні з позаособистісними зовнішніми умовами й обставинами – властивостями, відносинами навколишнього середовища. Зазначеним поняттям охоплюються також соціальні та соціально значущі властивості, відносини всього кола осіб, які вчинили злочини. Тобто під особою злочинця розуміється певний соціальний тип. Особа, яка вчинила незаконні заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, розглядається у статті як джерело індуктивного пошуку причин злочинної поведінки (злочину), його типів (видів злочинності, категорій злочинів), подібно до того, як за конкретним індивідуальним поступом складається стиль тієї чи іншої ходи. Вивчення цих осіб пропонується розглядати на двох рівнях: одиничному (конкретний злодій) і видовому (тип злодія). У статті звернено увагу на такі критерії кримінологічної характеристики осіб, які вчиняють незаконні заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами: соціально демографічні, кримінально-правові, морально-психологічні ознаки та соціальні зв’язки. У статті ці критерії поділені на дві групи – приватного та загального характеру. Критерії приватного характеру здебільшого формалізовані. Наприклад, у картці на особу, яка вчинила злочин, надано відносно повний перелік критеріїв: вік, стать, громадянство, національність, освіта, соціальне й посадове становище, місце роботи, навчання, кваліфікація злочину тощо. Загальні критерії – тією чи іншою мірою узагальнені характеристики особи, що даються, наприклад, експертами. Підсумовано, що частіше ці злочини вчиняють чоловіки, громадяни України, віком 29–39 років, які мають загальну середню освіту, на момент скоєння злочину не навчаються і не працюють. Крім того, третина цих злочинів були вчинені у групі; а третина злочинців мали не зняту і не погашену судимість на момент скоєння злочину. en_US
dc.description.abstract The author aims to study the features of criminological analysis of a person who commits illegal possession of firearms, ammunition, explosives in this article. The identity of the offender means a set of social and socially significant properties (views, abilities, interests, needs, moral beliefs, etc.), relationships that characterize a particular person who committed the crime, combined with impersonal external conditions and circumstances – properties, environmental relations. This concept also covers social and socially significant properties, the relationship of the whole circle of persons who committed crimes. That is, the face of the offender means a certain social type.The person who committed illegal seizures of firearms, ammunition, explosives, is considered in the article as a source of inductive search for the causes of criminal behavior (crime), its types (types of crime, categories of crimes), as well as the specific individual style of one or another move. The study of these individuals is proposed to be considered on two levels: single (specific thief) and species (type of thief).The article draws attention to the following criteria of criminological characteristics of persons who commit illegal seizure of firearms, ammunition, explosives: socio-demographic, criminal law, moral and psychological characteristics and social ties. In the article, these criteria are divided into two groups – private and general. Criteria of a private nature are mostly formalized. For example, the card for the person who committed the crime provides a relatively complete list of criteria: age, gender, citizenship, nationality, education, social and official status, place of work, education, qualification of the crime, etc. General criteria – to some extent generalized characteristics of the person, given, for example, by experts. It is concluded that more often these crimes are committed by men, citizens of Ukraine, aged 29–39, who have a general secondary education, at the time of the crime do not study or work. In addition, a third of these crimes were committed in a group; and a third of the offenders had their convictions not removed or expunged at the time of the crime.
dc.description.abstract В статье автор ставит целью исследования особенностей криминологического анализа лица, совершает незаконные завладения огнестрельным оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами. Под личностью преступника понимается совокупность социальных и социально значимых свойств (взгляды, способности, интересы, потребности, моральные убеждения и т.д.), отношений, характеризующих конкретное лицо, совершившее преступление, в сочетании с внеличностного внешними условиями и обстоятельствами - свойствами, отношениями окружающей среды. Указанным понятием охватываются также социальные и социально значимые свойства, отношения всего круга лиц, совершивших преступления. То есть под личностью преступника понимается определенный социальный тип. Лицо, совершившее незаконные завладения огнестрельным оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами, рассматривается в статье как источник индуктивного поиска причин преступного поведения (преступления), его типов (видов преступности, категорий преступлений), подобно тому, как по конкретному индивидуальным шагом складывается стиль той или иной ходы. Изучение этих лиц предлагается рассматривать на двух уровнях: единичном (конкретный вор) и видовом (тип вора). В статье обращено внимание на такие критерии криминологической характеристики лиц, совершающих незаконные завладения огнестрельным оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами: социально демографические, уголовно-правовые, морально-психологические признаки и социальные связи. В статье эти критерии разделены на две группы - частного и общего характера. Критерии частного характера основном формализованы. Например, в карточке на лицо, совершившее преступление, предоставлено относительно полный перечень критериев: возраст, пол, гражданство, национальность, образование, социальное и должностное положение, место работы, учебы, квалификация преступления и тому подобное. Общие критерии - в той или иной степени обобщенные характеристики личности, которые даются, например, экспертами. Подведены, что чаще эти преступления совершают мужчины, граждане Украины в возрасте 29-39 лет, имеющие среднее образование, на момент совершения преступления не учатся и не работают. Кроме того, треть этих преступлений были совершены в группе; третья преступников имели не снятую и не погашенную судимость на момент совершения преступления.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject злочинець en_US
dc.subject кримінологічна характеристика en_US
dc.subject обіг зброї en_US
dc.subject соціальні зв’язки en_US
dc.subject моральні настанови en_US
dc.subject психологічні ознаки en_US
dc.subject criminal en_US
dc.subject criminological characteristics en_US
dc.subject arms trafficking en_US
dc.subject social ties en_US
dc.subject moral attitudes en_US
dc.subject psychological characteristics en_US
dc.subject преступник en_US
dc.subject криминологическая характеристика en_US
dc.subject оборот оружия en_US
dc.subject социальные связи en_US
dc.subject моральные установки en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology en_US
dc.title Кримінологічний аналіз особи, яка вчинила незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record