Щодо питання ознак та класифікації органів державної влади

Show simple item record

dc.contributor.author Равлюк, Андрій Григорович
dc.contributor.author Равлюк, А. Г.
dc.contributor.author Равлюк, Андрей Григорьевич
dc.contributor.author Ravliuk, Andrii H.
dc.date.accessioned 2020-12-16T10:59:27Z
dc.date.available 2020-12-16T10:59:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Равлюк А. Г. Щодо питання ознак та класифікації органів державної влади / А. Г. Равлюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 25 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 59-65. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13945
dc.description Равлюк А. Г. Щодо питання ознак та класифікації органів державної влади / А. Г. Равлюк // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 25 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 59-65. en_US
dc.description.abstract На сьогоднішній час у вітчизняній юридичній літературі немає єдиного підходу до визначення ознак та класифікації органу державної влади. Ряд авторів вважає, що до основних ключових ознак, що характеризують орган державної влади, можна віднести те, що правову основу його створення та функціонування передбачено нормативно-правовими актами. Проте вони не досить чітко відображають специфічні ознаки органу державної влади, які і виокремлюють його від інших суб'єктів, в тому числі державних підприємств, установ та організацій. Мета цієї статті полягає в тому, щоб розкрити основні ознаки, які характеризують органи державної влади, та з’ясувати основні критерії їх класифікації. У зв’язку з цим у статті проаналізовано різні теоретичні погляди в контексті важливості даного питання для конституційно-правового регулювання здійснення держави влади та виявлено ознаки органу державної влади, що відмежовують його від інших державних установ та організацій. Через з'ясування основних критеріїв класифікації органів державної влади вияснено їхню специфіку та діалектичний зв'язок єдності та різноманіття під час здійснення ними державної влади в системі державного механізму. Досліджено основні ознаки, які характеризують органи державної влади, що, у свою чергу, дозволило виявити ряд специфічних ознак, які виокремлюють їх від інших суб’єктів, в тому числі державних підприємств, установ та організацій. До найголовнішої такої ознаки відноситься належність повноважень здійснювати державно-владні функції у певній сфері державної діяльності, в результаті чого і проявляється їх суверенна воля, яка у сукупності з іншими ознаками органів державної влади є втіленням державного суверенітету. Проаналізувавши різні теоретичні погляди, з'ясовано, що не зважаючи на різноманітну класифікацію органів державної влади, всі вони виконують важливу роль у системі державного механізму та становлять каркасну конструкцію, яка у своїй різноманітній специфіці має діалектичний зв'язок єдності, що в сукупності і є державоутворюючою складовою, за допомогою якої функціонує держава. en_US
dc.description.abstract На сегодняшнее время в отечественной юридической литературе нет единого подхода к определению признаков и классификации органа государственной власти. Ряд авторов считает, что к основным ключевым признакам, характеризующим орган государственной власти, можно отнести то, что правовую основу его создания и функционирования предусмотрено нормативно-правовыми актами. Однако они недостаточно четко отражают специфические признаки органа государственной власти, и отделяют его от других субъектов, в том числе государственных предприятий, учреждений и организаций. Цель этой статьи заключается в том, чтобы раскрыть основные признаки, характеризующие органы государственной власти, и выяснить основные критерии их классификации. В связи с этим в статье проанализированы различные теоретические взгляды в контексте важности данного вопроса для конституционно-правового регулирования осуществления государства власти и выявлены признаки органа государственной власти, отграничивающие его от других государственных учреждений и организаций. Путем выяснения основных критериев классификации органов государственной власти выяснено их специфику и диалектическую связь их единства и многообразия при осуществлении ими государственной власти в системе государственного механизма. Исследованы основные признаки, характеризующие органы государственной власти, что, в свою очередь, позволило выявить ряд специфических признаков, которые отделяют их от других субъектов, в том числе государственных предприятий, учреждений и организаций. К главному такому признаку относится принадлежность полномочий осуществлять государственно-властные функции в определенной сфере государственной деятельности, в результате чего и проявляется их суверенная воля, которая в совокупности с другими признаками органов государственной власти является воплощением государственного суверенитета. Проанализировав различные теоретические взгляды, установлено, что несмотря на различную классификацию органов государственной власти, все они играют важную роль в системе государственного механизма и составляют каркасную конструкцию, которая в своей разнообразной специфике имеет диалектическую связь единства, что в совокупности и является государствообразующей составляющей, с помощью которой функционирует государство.
dc.description.abstract At present, there is no single approach in the domestic legal literature to defining the characteristics and classification of a public authority. A number of authors believe that the basic, key features that characterize a public authority include the fact that the legal basis for its creation and operation is provided for by legal acts. However, the specific features of a public authority that differentiate it from other entities, including state-owned enterprises, institutions and organizations, are not sufficiently clearly displayed. to clarify the main criteria for their classification. In this connection, the article analyzes various theoretical views in the context of the importance of this issue for the constitutional and legal regulation of the exercise of state power and identifies signs of a state authority that differentiate it from other state institutions and organizations. By clarifying the basic criteria for the classification of public authorities, their specificity and dialectical relation of unity and diversity in the exercise of state power in the system of state mechanism have been clarified. The basic features that characterize public authorities have been investigated, which in turn has revealed a number of specific features that set it apart from other entities, including state-owned enterprises, institutions and organizations. The most important of these features is the attribution of powers to perform state-governmental functions in a certain sphere of state activity, which results in his sovereign will, which, in conjunction with other state authorities, is the embodiment of state sovereignty. Analyzing different theoretical views, it is found that despite the diverse classification of public authorities, they all play an important role in the system of state mechanism and make a frame structure, which in its diverse specificity has a dialectical connection of unity, which in the aggregate is the state - forming component by which the state functions.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject орган державної влади en_US
dc.subject ознаки en_US
dc.subject критерії класифікації органів державної влади en_US
dc.subject орган государственной власти en_US
dc.subject признаки en_US
dc.subject критерии классификации органов государственной власти en_US
dc.subject public authority en_US
dc.subject features en_US
dc.subject criteria for classification of public authorities en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Щодо питання ознак та класифікації органів державної влади en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record