Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 19

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 19

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Гельветика, 2017)
  У збірнику наукових праць Національного університету "Одеська юридична академія" опубліковано статті провідних учених НУ ОЮА, докторів та кандидатів наук, а також відомих правників з інших вузів України. Збірник статтей ...
 • Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anishchuk, Nina V. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню проблеми адвокатури в країнах Євросоюзу на початку ХХІ століття під кутом зору діяльності жінок-адвокатів. Тендерний аналіз, застосований у процесі дослідження, надає можливість по-новому в ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено висвітленню сутності поняття, структури та значення методики розслідування організованої злочинної діяльності з виокремленням її елементів.
 • Барцицька, Анастасія Анатоліївна; Барцицька, А. А.; Барцицкая, Анастасия Анатольевна; Bartsytska, Anastasiia A. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Досліджено історичний аспект запровадження технологічного підходу у криміналісти­ці. Виокремлено основні періоди його становлення, визначено передумови появи поняття «технологія», а також простежено шлях його подальшого ...
 • Бєлік, Лариса Степанівна; Бєлік, Л. С.; Белик, Лариса Степановна; Bielik, Larysa S.; Тіщенко, Є. І.; Тищенко, Е. И.; Tishchenko, Ye. I. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено деяким аспектам криміналістичної характеристики злочинів, пов'я­заних з одержанням неправомірної вигоди. Вивчаються Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення ...
 • Благута, Роман Ігорович; Благута, Р. І.; Благута, Роман Игоревич; Blahuta, Roman I.; Процюк, Олеся Миколаївна; Процюк, О. М.; Процюк, Олеся Николаевна; Protsiuk, Olesia M. (Одеса : Гельветика, 2017)
  У ході дослідження з'ясовано, що таке вивчення особи неповнолітнього, визначено основні методи дослідження особи допитуваного та окреслено напрями використання отри­маної інформації під час допиту неповнолітнього підозрюваного.
 • Болгар, О. В.; Bolhar, O. V. (Одеса : Гельветика, 2017)
  У статті виокремлено особливості, що відрізняють контроль за вчиненням злочинів у формі спеціального слідчого експерименту від провокації. Запропоновано авторське визна­чення спеціального слідчого експерименту. Розроблено ...
 • Бояров, Віктор Іванович; Бояров, В. І.; Бояров, Виктор Иванович; Boiarov, Viktor I. (Одеса : Гельветика, 2017)
  У статті автор розглядає деякі концептуальні основи методики розслідування екстре­містської діяльності: причини появи та поширення екстремістської ідеології, а також окремі особливості створення екстремістських формувань ...
 • Булулуков, Олег Юрійович; Булулуков, О. Ю.; Булулуков, Олег Юрьевич; Bululukov, Oleh Yu. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Розглянуто основні визначення тактичного рішення, що мають місце у криміналістич­ній та кримінальній процесуальній літературі, проаналізовано їхні недоліки. Надано автор­ське визначення тактичного рішення. Підкреслено, що ...
 • Васильченко, Оксана Петрівна; Васильченко, О. П.; Васильченко, Оксана Петровна; Vasylchenko, Oksana P. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено висвітленню особливостей конституційного принципу рівності прав людини як основи демократичних режимів, викликів та загроз, які постали перед демокра­тичними суспільствами сьогодні, а також способів протидії їм.
 • Ващук, Олеся Петрівна; Ващук, О. П.; Ващук, Олеся Петровна; Vashchuk, Olesia P. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Крізь призму усталеної методики розслідування окремих категорій злочинів досліджено можливості використання у ній невербальної інформації. Розглянуто принципи формування методики розслідування окремих категорій злочинів. ...
 • Волобуєв, Анатолій Федотович; Волобуєв, А. Ф.; Волобуев, Анатолий Федотович; Volobuiev, Anatolii F. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено малодослідженій проблемі методів, що використовуються у досу­довому розслідуванні злочинів уповноваженими суб'єктами. З урахуванням новел КПК України 2012 р. висвітлюється зміст методів криміналістики та ...
 • Гєрцик, Ростіслав Валерійович; Гєрцик, Р. В.; Герцик, Ростислав Валерьевич; Hіertsyk, Rostislav V. (Одеса : Гельветика, 2017)
  У науковій статті піддані розгляду проблемні питання щодо визначення поняття кримі­налістичної методики судового розгляду кримінальних проваджень, встановлення значення цієї методики для судового розгляду кримінальних ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей розгляду судами справ, пов'язаних з об'єктами самочинного будівництва. Проаналізовано специфіку відповідних справ, виявле­но найбільш суттєві проблеми.
 • Гресь, Юлія Олегівна; Гресь, Ю. О.; Гресь, Юлия Олеговна; Hres, Yuliia O. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено висвітленню наукових підходів до визначення рівнів здійснення слід­чої діяльності. У межах дослідження технологічного підходу в криміналістиці автором розгля­нуто можливість визначення рівнів технології ...
 • Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, П. Д.; Гуйван, Петр Дмитриевич; Huivan, Petro D. (Одеса : Гельветика, 2017)
  У праці проведено дослідження теоретичних питань, пов'язаних із можливістю реалізації свого суб'єктивного матеріального права носієм упродовж строку його існування. Проведено аналіз змісту суб'єктивного права, зокрема і ...
 • Динту, Валерія Аркадіївна; Динту, В. А.; Дынту, Валерия Аркадиевна; Dyntu, Valeriia A.; Мітрофанов, Анатолій Анатолійович; Мітрофанов, А. А.; Митрофанов, Анатолий Анатольевич; Mitrofanov, Anatolii A. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню криптовалюти Bitcoin, її значення у реалізації кримі­нальних правопорушень. Визначено механізм використання Bitcoin як елемента системи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
 • Журавель, Володимир Андрійович; Журавель, В. А.; Журавель, Владимир Андреевич; Zhuravel, Volodymyr A. (Одеса : Гельветика, 2017)
  У статті розглянуто доцільність і можливість формування криміналістичних методик су­дового розгляду окремих категорій кримінальних справ. Наголошено, що потреба у форму­ванні саме цього різновиду криміналістичних методик ...
 • Гуріна, Дарія Петрівна; Гуріна, Д. П.; Гурина, Дарья Петровна; Hurina, Dariia P.; Калініна, Ірина Валеріївна; Калініна, І. В.; Калинина, Ирина Валерьевна; Kalinina, Iryna V. (Одеса : Гельветика, 2017)
  У статті досліджено особливості, принципи та завдання формування методики розслі­дування господарських злочинів, пов'язаних із підробленням документів, окреслено роль профілактичної діяльності слідчого та експерта як ...
 • Калюга, Каріна Вікторівна; Калюга, К. В.; Калюга, Карина Викторовна; Kaliuha, Karina V. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Статтю присвячено аналізу вчення про ознаки зовнішності особи як шляху отримання інформації про особу невідомого злочинця. Застосування його прийомів та методів сприяти­ме швидкому й ефективному розслідуванню кримінальних ...

View more