Криза політичного транзиту в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Кройтор, Артем Вікторович
dc.contributor.author Кройтор, А. В.
dc.contributor.author Кройтор, Артем Викторович
dc.contributor.author Kroitor, Artem V.
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2021-01-05T20:12:59Z
dc.date.available 2021-01-05T20:12:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Кройтор А. В. Криза політичного транзиту в Україні / А. В. Кройтор // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 61. – С. 215-226. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14061
dc.description Кройтор А. В. Криза політичного транзиту в Україні / А. В. Кройтор // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 61. – С. 215-226. en_US
dc.description.abstract В статті розглянуто основні моделі демократичних переходів та практика їх застосування у пострадянських країнах, зокрема, Латвійській республіці, Польщі, Білорусії, Туркменістані, Російській федерації. Визначено, що для посткомуністичних країн характерні три моделі політичного транзиту, а саме: модель прямого переходу; модель двофазового переходу; модель «зворотного розвитку». Проаналізовано особливості політичного транзиту у кожній з держав та визначені чинники, що стимулювали успішність демократичного переходу в прибалтійських державах, Польщі, Угорщині та інших. Також визначені основні причини провалу демократизації у Російській федерації, Білорусії, Туркменістані. en_US
dc.description.abstract В статье рассмотрены основные модели демократических переходов и практика их применения в постсоветских странах, в частности, Латвийской республике, Польши, Белоруссии, Туркменистане, Российской федерации. Определено, что для посткоммунистических стран характерны три модели политического транзита, а именно: модель прямого перехода; модель двухфазного перехода; модель «обратного развития». Проанализированы особенности политического транзита в каждой из стран и определены факторы, которые стимулировали успешность демократического перехода в прибалтийских государствах, Польше, Венгрии и других. Также определены основные причины провала демократизации в Российской федерации, Белоруссии, Туркменистане.
dc.description.abstract The article deals with the basic models of democratic transitions and the practice of their application in post-Soviet countries, in particular, the Latvian Republic, Poland, Byelorussia, Turkmenistan, the Russian Federation. It is determined that for the post-communist countries there are three models of political transit, namely: direct transition model; two-phase transition model; model of «reverse development». The peculiarities of political transit in each of the states are analyzed and the factors that stimulated the success of the democratic transition in the Baltic States, Poland, Hungary and others were determined. The main reasons for the failure of democratization in the Russian Federation, Belarus, and Turkmenistan are also identified.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса: Фенікс en_US
dc.subject демократизація en_US
dc.subject політична трансформація en_US
dc.subject політичний транзит en_US
dc.subject моделі демократичних переходів en_US
dc.subject демократизация en_US
dc.subject политическая трансформация en_US
dc.subject политический транзит en_US
dc.subject модели демократических преходов en_US
dc.subject democratization en_US
dc.subject political transformation en_US
dc.subject political transit en_US
dc.subject models of democratic transitions en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Криза політичного транзиту в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record