Вирішення колізійних питань правового статусу юридичних осіб у законодавстві ФРН: сучасний стан та перспективи

Show simple item record

dc.contributor.author Овечкіна, О. С.
dc.contributor.author Ovechkina, O. S.
dc.contributor.author Овечкина, О. С.
dc.date.accessioned 2021-01-11T16:02:20Z
dc.date.available 2021-01-11T16:02:20Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Овечкіна О. С. Вирішення колізійних питань правового статусу юридичних осіб у законодавстві ФРН: сучасний стан та перспективи / О. С. Овечкіна // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 87 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 139-144. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14067
dc.description Овечкіна О. С. Вирішення колізійних питань правового статусу юридичних осіб у законодавстві ФРН: сучасний стан та перспективи / О. С. Овечкіна // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 87 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 139-144. en_US
dc.description.abstract У статті досліджується питання вирішення правових колізій, що зумовлені відсутністю єдиного підходу до регулювання приватноправового статусу юридичних осіб законодавствами сучасних держав. Вирішення питання регулювання приватно-правого статусу юридичних осіб в науці міжнародного приватного права вже традиційно вважають одним із найскладніших, оскільки правові системи держав містять суттєві відмінності в обсязі правоздатності юридичних осіб, регламентації щодо порядку їх створення та функціонування, що призводить до правових колізій. Актуальність дослідження регулювання приватноправового статусу іноземних юридичних осіб у ФРН зумовлюється тим, що юридичні особи України вже традиційно співпрацюють з юридичними особами ФРН, яка є одним із найбільших торгових партнерів України. Встановлено, що Ввідний закон до Німецького цивільного уложення не містить колізійної норми, що визначає правовий статус юридичної особи. Німецькою доктриною та судовою практикою закріплено критерій фактичного (реального) місцезнаходження в разі встановлення особистого закону юридичної особи. Щодо іноземних юридичних осіб, котрі належать до держав, які не є державами-членами ЄС, німецькими судами застосовується, як правило, критерій фактичного місцезнаходження. Застосування критерію осілості в державах-членах ЄС фактично перешкоджає реалізації принципу свободи заснування, визначеному установчими договорами ЄС, що засвідчує прецедентна практика Суду ЄС. Прецедентне право Суду ЄС змінює принципи, за якими держави-члени мають вирішувати колізійні питання регулювання статусу юридичних осіб. У рамках ЄС з метою подолання проблем, що викликані розбіжностями колізійноправового регулювання статусу юридичних осіб, здійснюються процеси гармонізації національних законодавств держав-членів з окремих питань правового статусу та діяльності юридичних осіб, а також створення нових організаційно-правових форм юридичних осіб, правовий статус та діяльність яких регулюється правом ЄС. Згідно з Директивою ЄС 2019/2121 має бути гармонізовано норми законодавств держав-членів ЄС щодо транскордонного перетворення, злиття та поділу товариств з обмеженою відповідальністю. en_US
dc.description.abstract The article investigates the issue of resolving legal conflicts due to the lack of a unified approach to the regulation of the private status of legal entities by the laws of modern states. Solving the issue of regulating the private status of legal entities in the science of private international law has traditionally been considered one of the most difficult, as the legal systems of states contain significant differences in the legal capacity of legal entities, regulations on their creation and operation, which leads, inter alia, to legal conflicts. The relevance of the study of the regulation of the private status of foreign legal entities in Germany is due to the fact that legal entities of Ukraine have traditionally cooperated with legal entities of Germany, which is one of the largest trading partners of Ukraine. It is established that the Introductory Law to the German Civil Code does not contain a conflict rule that determines the legal status of a legal entity. German doctrine and case law enshrine the criterion of actual (real) location in establishing the personal law of a legal entity. For foreign legal entities belonging to non-EU countries, German courts generally apply the criterion of actual location. The application of the residency criterion in the EU Member States effectively impedes the implementation of the principle of freedom of establishment enshrined in the EU's founding treaties, as evidenced by the case law of the Court of Justice. The case law of the Court of Justice changes the principles according to which Member States must resolve conflicting issues governing the status of legal persons. Within the EU, in order to overcome the problems caused by differences in conflict of law regulation of the status of legal entities, the processes of harmonization of national laws of Member States on certain issues of legal status and activities of legal entities, as well as the creation of new legal forms of legal entities, legal status and whose activities are regulated by EU law. According to EU Directive 2019/2121, the norms of the legislation of the EU member states on cross-border transformation, mergers and divisions of limited liability companies must be harmonized.
dc.description.abstract В статье исследуется вопрос решения правовых коллизий, обусловленные отсутствием единого подхода к регулированию частно-правового статуса юридических лиц законодательствами современных государств. Решение вопроса регулирования частно-правого статуса юридических лиц в науке международного частного права уже традиционно считается одним из самых сложных, поскольку правовые системы государств содержат существенные различия в объеме правоспособности юридических лиц, регламентации относительно порядка их создания и функционирования, что приводит к правовым коллизиям. Актуальность исследования регулирования частноправового статуса иностранных юридических лиц в ФРГ обусловлено тем, что юридические лица Украины уже традиционно сотрудничают с юридическими лицами ФРГ, которая является одним из крупнейших торговых партнеров Украины. Установлено, что Вводный закон к Германского гражданского уложения не содержит коллизионной нормы, определяющей правовой статус юридического лица. Немецкой доктриной и судебной практикой закреплено критерий фактического (реального) местонахождение в случае установления личного закона юридического лица. Относительно иностранных юридических лиц, принадлежащих к государствам, которые не являются государствами-членами ЕС, немецкими судами применяется, как правило, критерий фактического местонахождения. Применение критерия оседлости в государствах-членах ЕС фактически препятствует реализации принципа свободы основания, определенном учредительными договорами ЕС, свидетельствует практике Суда ЕС. Прецедентное право Суда ЕС меняет принципы, по которым государства-члены должны решать коллизионные вопросы регулирования статуса юридических лиц. В рамках ЕС с целью преодоления проблем, вызванных разногласиями колизийноправового регулирования статуса юридических лиц, осуществляемые процессы гармонизации национальных законодательств государств-членов по отдельным вопросам правового статуса и деятельности юридических лиц, а также создание новых организационно-правовых форм юридических лиц, правовой статус и деятельность которых регулируется правом ЕС. Согласно Директиве ЕС 2019/2121 должно быть гармонизированы нормы законодательства государств-членов ЕС по приграничному преобразования, слияния и разделения обществ с ограниченной ответственностью.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject статус юридичної особи en_US
dc.subject критерій інкорпорації en_US
dc.subject критерій осілості en_US
dc.subject Європейський Союз en_US
dc.subject принцип свободи заснування en_US
dc.subject гармонізація законодавства en_US
dc.subject status of a legal entity en_US
dc.subject criterion of incorporation en_US
dc.subject criterion of settlement en_US
dc.subject European Union en_US
dc.subject principle of freedom of establishment en_US
dc.subject harmonization of legislation en_US
dc.subject статус юридического лица en_US
dc.subject критерий инкорпорации en_US
dc.subject критерий оседлости en_US
dc.subject Европейский Союз en_US
dc.subject принцип свободы основания en_US
dc.subject гармонизация законодательства en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Вирішення колізійних питань правового статусу юридичних осіб у законодавстві ФРН: сучасний стан та перспективи en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record