Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII – поч. ХХ ст

Show simple item record

dc.contributor.author Якименко, Іван Васильович
dc.contributor.author Якименко, І. В.
dc.contributor.author Якименко, Иван Васильевич
dc.contributor.author Yakymenko, Ivan V.
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2021-01-18T20:57:23Z
dc.date.available 2021-01-18T20:57:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Якименко І. В. Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII – поч. ХХ ст / І. В. Якименко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 165-173. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14117
dc.description Якименко І. В. Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII – поч. ХХ ст / І. В. Якименко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 165-173. en_US
dc.description.abstract У запропонованій статті досліджується проблема дисциплінарної відповідальності державних службовців за порушення морально-етичних норм в дореволюційному праві Російської імперії у XVIII – на початку ХХ ст. Проаналізовано стан дотримання дореволюційними чиновниками морально-етичних норм у професійному середовищі та побуті, зроблено висновок про їх чисельні порушення. Виконано аналіз стану нормативно-правового регулювання морально-етичних вимог до дореволюційних державних службовців та охарактеризовано основні підстави притягнення їх до дисциплінарної відповідальності за порушення морально-етичних норм. en_US
dc.description.abstract В предлагаемой статье исследуется проблема дисциплинарной ответственности государственных служащих за нарушение морально-этических норм в дореволюционном праве Российской империи в XVIII - начале ХХ в. Проанализировано состояние соблюдения дореволюционными чиновниками морально-этических норм в профессиональной среде и быту, сделан вывод об их многочисленные нарушения. Выполнен анализ нормативно-правового регулирования морально-этических требований к дореволюционным государственным служащим и охарактеризованы основные основания привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение морально-этических норм.
dc.description.abstract The article studies the problem of the disciplinary responsibility of civil servants for violation of moral and ethical standards in the pre-revolutionary law of the Russian Empire of the 18th – early 20th century. The article analyzes the compliance by pre-revolutionary bureaucrats with moral and ethical standards in the professional environment and everyday life and makes a conclusion about their numerous violations. The analysis of legal regulation of moral and ethical requirements for pre-Revolutionary civil servants is carried out, and the grounds for disciplinary action for violation of moral and ethical standards are described.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса: Фенікс en_US
dc.subject порушення правил професійної етики en_US
dc.subject обов'язки державних службовців en_US
dc.subject дисциплінарна відповідальність en_US
dc.subject державний службовець en_US
dc.subject дисциплінарний проступок en_US
dc.subject нарушение правил профессиональной этики en_US
dc.subject обязанности государственных служащих en_US
dc.subject дисциплинарная отвественность en_US
dc.subject государственный служащий en_US
dc.subject дисциплинарный проступок en_US
dc.subject professional ethics violation en_US
dc.subject duties of civil servants en_US
dc.subject disciplinary liability en_US
dc.subject civil servants en_US
dc.subject disciplinary offense en_US
dc.subject malfeasance en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII – поч. ХХ ст en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record