Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності

Show simple item record

dc.contributor.author Акуленко, Тетяна Михайлівна
dc.contributor.author Акуленко, Т. М.
dc.contributor.author Акуленко, Татьяна Михайловна
dc.contributor.author Akulenko, Tetiana M.
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2021-01-19T19:52:10Z
dc.date.available 2021-01-19T19:52:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Акуленко Т. М. Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності / Т. М. Акуленко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 152- 165. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14124
dc.description Акуленко Т. М. Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності / Т. М. Акуленко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 152- 165. en_US
dc.description.abstract Дослідження присвячене вивченню основних правових аспектів міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності. Основною характеристикою сучасного стану цієї сфері є протистояння між зростаючими у суспільстві антидопінговими настроями та фармакологічною індустрією, в якій обертаються мільярди доларів, та яка спрямована на розробку все нових способів використання допінгу у спорті. Така ситуація не лише ставить під сумнів чесність спортивних змагань, але є величезною загрозою для життя та здоров’я, як осіб, що вживають допінг, так і для майбутніх поколінь людства. Розуміючи таку небезпеку, держави та спортивні організації здійснюють співробітництво щодо боротьби з допінгом на багатосторонній основі шляхом участі в міжнародних організаціях, а також на двосторонній основі (ведення переговорів, укладення двосторонніх угод) тощо. Основні напрями такого співробітництва й розглядаються в цій статті. en_US
dc.description.abstract Исследование посвящено изучению основных правовых аспектов международного сотрудничества по антидопинговой деятельности. Основной характеристикой современного состояния этой сфере является противостояние между растущими в обществе антидопинговыми настроениями и фармакологической индустрией, в которой вращаются миллиарды долларов, и которая направлена ​​на разработку все новых способов использования допинга в спорте. Такая ситуация не только ставит под сомнение честность спортивных соревнований, но является огромной угрозой для жизни и здоровья, как лиц, употребляющих допинг, так и для будущих поколений человечества. Понимая такую ​​опасность, государства и спортивные организации осуществляют сотрудничество по борьбе с допингом на многосторонней основе путем участия в международных организациях, а также на двусторонней основе (ведение переговоров, заключение двусторонних соглашений) и др. Основные направления такого сотрудничества и рассматриваются в этой статье.
dc.description.abstract The research is devoted to the study of the main legal aspects of international cooperation on anti-doping activities. The main characteristic of the current state of this area is the confrontation between the growing anti-doping sentiment in the society and the billions of dollars of the pharmaceutical industry, which seeks to develop new ways to use doping in sport. This situation not only jeopardizes the integrity of sporting events, but also becomes a huge threat to life and health both for people who use doping and for future generations of mankind. States and sports organizations realize this danger and cooperate to combat doping on a multilateral basis through participation in international organizations, as well as on a bilateral basis (negotiating, concluding bilateral agreements), etc. The main directions of such cooperation are discussed in this article.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса: Фенікс en_US
dc.subject спорт en_US
dc.subject допінг у спорті en_US
dc.subject Антидопінгова конвенція en_US
dc.subject Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті en_US
dc.subject Антидопінговий кодекс en_US
dc.subject Всесвітнє антидопінгове агентство en_US
dc.subject WADA en_US
dc.subject антидопінгова діяльність en_US
dc.subject спорт en_US
dc.subject допинг в спорте en_US
dc.subject Антидопинговая конвенция en_US
dc.subject Международная конвенция про борьбу с допингом в спорте en_US
dc.subject Антидопинговый кодекс en_US
dc.subject Всемирное антидопинговое агентство en_US
dc.subject WADA en_US
dc.subject антидопинговая деятельность en_US
dc.subject sports en_US
dc.subject doping in sports en_US
dc.subject Anti-Doping Convention en_US
dc.subject International Convention against Doping in Sport en_US
dc.subject Anti-Doping Code en_US
dc.subject World Anti-Doping Agency en_US
dc.subject WADA en_US
dc.subject anti-doping activity en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record