Розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події

Show simple item record

dc.contributor.author Осадчий, Юрій Іванович
dc.date.accessioned 2021-02-01T15:13:56Z
dc.date.available 2021-02-01T15:13:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Осадчий Ю. І. Розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право». – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2020. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14187
dc.description Осадчий Ю. І. Розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – «Право». – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2020. en_US
dc.description.abstract Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій вперше сформульовано особливості розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. en_US
dc.description.abstract У результаті вирішення завдань, поставлених у дисертації, вперше запропоновано поняття «інсценування дорожньо-транспортної події», під яким слід розуміти умисну діяльність злочинця (злочинців або інших третіх осіб), спрямовану на штучне моделювання обстановки кримінальної або некримінальної події, впливаючи на матеріальні об’єкти шляхом їх знищення, маскування та (або) фальсифікації, з метою створення уявлення про достовірність дорожньо-транспортної події, яка інсценується, з подальшим отриманням матеріальної вигоди або уникнення притягнення до відповідальності.
dc.description.abstract Доведено, що криміналістична класифікація інсценувань дорожньо-транспортної події є підґрунтям для дослідження способів вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, та може сприяти побудові позавидової методики виявлення та розслідування зазначеної категорії злочинів, а також відповідних мікрометодик.
dc.description.abstract З урахуванням обстановки, способів підготовки, учинення, характеристики злочинців (інсценувальників) та потерпілих, інсценування дорожньо-транспортної події класифіковано: за видами злочинів, під час вчинення яких здійснюється інсценування дорожньо-транспортної події; за наявністю факту самої дорожньо-транспортної події; за метою використання інсценування дорожньо-транспортної події; залежно від внесення змін у навколишнє середовище; залежно від способу використання інсценування дорожньо-транспортної події; залежно від виду обстановки інсценування дорожньо-транспортної події; за механізмом інсценованої дорожньо-транспортної події; за часом інсценування дорожньо-транспортної події; за місцем застосування інсценування дорожньо-транспортної події; за учасниками та об’єктами, які брали участь у механізмі інсценованої дорожньо-транспортної події; залежно від суб’єкта здійснення (або забезпечення) інсценування дорожньо-транспортної події; залежно від соціального статусу та службового становища учасників інсценованої дорожньо-транспортної події; за рівнем професіоналізму виконавця; залежно від використання неправдивої інформації під час інсценування дорожньо-транспортної події; за завданою шкодою внаслідок інсценування дорожньо-транспортної події.
dc.description.abstract На підставі аналізу матеріалів практики та засобів масової інформації залежно від виду злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, систематизовано способи інсценування дорожньо-транспортної події як складової способу вчинення окремої категорії злочинів або як спосіб приховування наслідків їх вчинення.
dc.description.abstract Виокремлено типологію осіб, причетних до вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події: за кількістю осіб, причетних вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, та формою співучасті; за наявними спеціальними знаннями та навичками; за кількістю вчинених злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо- транспортної події; залежно від безпосередньої участі в інсценуванні дорожньо-транспортної події; залежно від виконуваних функцій під час інсценування дорожньо-транспортної події; за мотивом застосування інсценування дорожньо-транспортної події.
dc.description.abstract Аргументовано, що у процесі вчинення злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, у навколишньому оточенні та у свідомості можливих свідків відображаються властивості осіб, які вчинили ці діяння, і, як свідчить слідча практика, особливості вчинення злочину подібної категорії зумовлюються специфічними рисами особи інсценувальника (стать, вік, психічні властивості, спеціальність, освіта, навички та вміння, досвід злочинної діяльності), залежно від виду злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події.
dc.description.abstract Указано на те, що інсценування події злочину виступає однією з найбільш важливих характеристик особи людини, що спланувала та застосувала її. Доказове, а головним чином, криміналістичне її значення має два аспекти: з одного боку, факт інсценування свідчить про мотивацію дій того, хто інсценує, з іншого боку – він характеризує особистість особи, яка застосувала інсценування дорожньо-транспортної події, витонченість, кримінальні та професійні навички, брехливість та вивертливість натури, нестандартність мислення, уміння шукати та знаходити вихід у складних ситуаціях, які загрожують викриттям у вчиненні злочину. Усе це слід враховувати під час визначення тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій, особливо за участю зазначених осіб (наприклад, під час допиту, обшуку, слідчому експерименті тощо).
dc.description.abstract Враховуючі існуючі у спеціальній криміналістичній літературі точки зору, удосконалено сутність поняття «інсценувальник дорожньо-транспортної події» як особи (або групи осіб), яка створює (змінює) матеріальну обстановку дорожньо-транспортної події та її відображення в ідеальних слідах задля хибного сприйняття суб’єктами кримінального провадження та іншими особами, від яких залежить прийняття вигідного для інсценувальника рішення. Водночас зазначено, що з урахуванням особливостей, характерних для дорожньо-транспортної події, під інсценованою дорожньо-ранспортною подією доцільним розуміти модель (вид або механізм) дорожньо-транспортної події кримінального або некримінального характеру, створену інсценувальником, сприйняття якої може вигідно вплинути на досягнення відповідної мети.
dc.description.abstract З урахуванням зазначеного, типові слідчі ситуації, які виникають в процесі розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, класифіковано залежно: від початкової інформації про наявність ознак злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; залежно від моменту виявлення ознак інсценування; залежно від використання злочинцями механізмів дорожньо-транспортної події під час вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; наявності інформації про особу (або осіб), які підозрюються у вчиненні злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, та джерел її надходження, а також типові версії залежно від способу вчинення та від кількості учасників та різноманітності форм співучасті під час вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події.
dc.description.abstract Крім того, запропоновано систематизувати слідчі ситуації залежно від виду злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, із запропонуванням відповідної програми слідчих (розшукових) дій, тактичних операцій, оперативно-тактичних комбінацій та спеціальних знань.
dc.description.abstract Аргументовано, що особливого значення під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, набувають негативні обставини, які залежать від виду злочину та сприяють виявленню ознак інсценування дорожньо-транспортної події.
dc.description.abstract Доведено, що важливою умовою виявлення ознак інсценування дорожньо-транспортної події та подальшого розслідування замаскованого ним злочину є належна організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, патрульною поліцією, спеціалістами-криміналістами, судовими медиками, іншими спеціалістами (залежно від механізму дорожньо-транспортної події та наслідків), а також засобами масової інформації, громадськими об’єднаннями та службами безпеки окремих установ (наприклад, страхових компаній, банків).
dc.description.abstract Водночас з урахуванням наявного досвіду запропоновано таку класифікацію видів взаємодії слідчих та оперативних підрозділів із засобами масової інформації під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події: залежно від учасників взаємодії і виконуваної ними ролі в ній; залежно від часу й умов (атмосфери) взаємодії; залежно від джерела отримання інформації щодо злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; за наявності конфліктної ситуації між слідчими, оперативними працівниками та засобами масової інформації; залежно від природи резонансу можливого інсценування дорожньо-транспортної події; за метою, взаємодію слідчих, оперативних підрозділів із засобами масової інформації.
dc.description.abstract З урахуванням важливості використання комплексних можливостей надано поняття «взаємодії», під якою слід розуміти одноразове або тривале об’єднання сил, засобів і методів слідчих, працівників оперативних підрозділів, спеціалістів, експертів, та інших осіб (засобів масової інформації, журналістів-розслідувачів, служб безпеки страхових компаній та банківських установ) задля виявлення, розкриття, розслідування й попередження злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події.
dc.description.abstract Доведено, що від досвіду поліцейського патрульної поліції залежить якість першого погляду на подію, можливість наявності інсценування, особливо це стосується дорожньо-транспортних подій, які потребують встановлення ознак наявності кримінального правопорушення (наприклад, шахрайства, пов’язаного з вимаганням, або шахрайства, спрямованого на отримання страхової виплати, тощо). На наш погляд, до складу слідчо-оперативних груп, задіяних для розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, обов’язково повинні входити поліцейські патрульної поліції (можливо використання таких вузьких фахівців як спеціалістів, з наявним досвідом щодо встановлення обставин та механізму дорожньо-транспортної події).
dc.description.abstract Окремі теоретичні та прикладні положення у дисертаційному дослідженні набули подальшого розвитку, зокрема, тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій, таких як, огляд місця дорожньо-транспортної події; допит та слідчий експеримент; особливості проведення окремих тактичних операцій, спрямованих на встановлення механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її інсценування, викриття інсценувальника, документування злочинної діяльності, а також використання засобів масової інформації, а саме: «Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її інсценування», «Збір та оцінювання інформації», «Викриття інсценувальника», «Контроль за вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події», «Використання засобів масової інформації».
dc.description.abstract Аргументовано, що якісно проведений огляд місця дорожньо-транспортної події з використанням загальних положень тактики огляду місця події дає можливість дослідити та зафіксувати механізм та обстановку дорожньо-транспортної події (місце, час, умови); виявити, зафіксувати та вилучити наявні сліди, які можуть свідчити про її інсценування, а також можуть сприяти, встановленню осіб, причетних, як до інсценування дорожньо-транспортної події, так і до вчинення замаскованого під ним злочину, з подальшим визначенням мотиву та мети, яку вони переслідували.
dc.description.abstract У результаті застосування відповідних тактичних прийомів під час проведення огляду місця дорожньо-транспортної події можливо виявити ознаки інсценування дорожньо-транспортної події, а саме: демонстративність наявних ознак дорожньо-транспортної події («акуратність» за класичною схемою дорожньо-транспортної події); наявність на місці дорожньо-транспортної події ознак інших злочинів або слідів, яких не повинно бути взагалі; невідповідність слідів, виявлених на місці дорожньо-транспортної події, механізму цієї події; наявність негативних обставин залежно від виду злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події.
dc.description.abstract Указано, що особливістю допитів під час розслідування означеної категорії злочинів є те, що особи, які допитуються, за зовнішніми ознаками намагаються виглядати як потерпілі або свідки, тобто в процесі розслідування може змінюватись їх процесуальний статус: в одному кримінальному провадженні одна і та ж сама особа може на початку розслідування виступати як потерпілий, так і як підозрюваний.
dc.description.abstract Тактичними прийомами під час проведення допиту осіб, причетних до злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, можуть бути прийоми: логічного аналізу свідчень; сприйняття точки зору особи, що допитується; присікання брехні; створення уяви невизначеності, раптове або послідовне пред’явлення доказів; невизначеність мети допиту; зміна темпу допиту; використання комп’ютерного поліграфа під час допиту; використання аудіо- та відеоапаратури.
dc.description.abstract Аргументовано, що у процесі проведення слідчого експерименту залежно від злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, застосовується метод реконструкції, який дозволяє відтворити умови, механізм та інші обставини дорожньо-транспортної події, перевірити своєчасність та правильність дій водія в момент дорожньо-транспортної події, встановити можливість інсценування події в цілому або окремих його складових.
dc.description.abstract Доведено, що рівень професійності злочинців обумовлює використання в процесі розслідування комплексів слідчих (розшукових) дій та заходів в межах відповідних тактичних операцій. Так, тактична операція «Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її інсценування» дозволяє слідчим, працівникам оперативних підрозділів та експертам реконструювати механізм дорожньо-транспортної події в цілому або його окремих елементів, шляхом застосування методу моделювання та реконструювання, залежно від кількості та якості отриманої в ході розслідування інформації. Метою тактичної операції «Збір та оцінювання інформації» є окреслення кола необхідної інформації щодо обставин вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, її систематизації за різними підставами та джерелами одержання. Тактичну операцію «Викриття інсценувальника» доцільно проводити за результатами дослідження матеріально-фіксованих слідів; перевірки інформації, отриманої в наслідок застосування можливостей оперативно-розшукової діяльності; а також криміналістичного аналізу способу та обстановки вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; за наявними негативними обставинами, які можуть свідчити про можливість інсценування дорожньо-транспортної події. З метою документування злочинної діяльності, пов’язаної з інсценуванням дорожньо-транспортних подій, на стадії підготовки, або під час її систематичного здійснення, можливо застосування тактичної операції «Контроль за вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події», в межах якої поряд з іншими слідчими (розшуковими) діями доцільне проведення спеціального слідчого експерименту та імітування обстановки вчинення злочину як форм контролю за вчиненням злочину. Задля забезпечення взаємодії між засобами масової інформації, слідчими та оперативними підрозділами доцільне застосування тактичної операції «Використання засобів масової інформації».
dc.description.abstract Указано, що під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, доцільним є проведення судових (інженерно-транспортних експертиз: автотехнічної, транспортно-трасологічної, експертизи стану доріг і дорожніх умов у місцях дорожньо-транспортних подій; пожежно-технічної експертизи, електротехнічної експертизи; у разі потреби – експертизи телекомунікаційних систем та засобів) та криміналістичних (слідів рук; слідів ніг людини та взуття; замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів); цілого за частинами; рельєфних знаків; механічних пошкоджень одягу; нашарувань на одязі (взутті); слідів транспортних засобів; матеріалів, речовин та виробів (волокон і волокнистих матеріалів, лакофарбових матеріалів і покриття; нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; ґрунтів; металів і сплавів; полімерних матеріалів; скла, кераміки); біологічної експертизи).
dc.description.abstract Аргументовано, що використання спеціальних знань у формі проведення судових експертиз сприяє ефективній роботі з обґрунтування і перевірки слідчих версій, планування розслідування і розробки комплексу слідчих (розшукових) дій та заходів, спрямованих на встановлення певного роду об'єктів (транспортних засобів, взуття, одягу тощо), для отримання більш повної інформації про інсценовану дорожньо-транспортну подію, особу, винувату у її вчиненні.
dc.description.abstract Акцентовано увагу на тому, що під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, доцільним є залучати спеціаліста як учасника слідчих (розшукових) дій з метою консультування з питань тактики проведення слідчих (розшукових) дій, їх планування; надання технічної допомоги; пошуку та виявлення слідів та доказів; фіксації результатів проведення слідчих (розшукових) дій зі застосуванням науково-технічних засобів; консультування під час призначення експертиз тощо.
dc.publisher Одеса en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject злочини en_US
dc.subject злочини, пов’язані з інсценуванням дорожньо-транспортної події en_US
dc.subject способи інсценування дорожньо-транспортної події en_US
dc.subject негативні обставини en_US
dc.subject інсценувальник en_US
dc.subject слідча ситуація en_US
dc.subject тактична операція en_US
dc.subject crimes related to traffic accident staging en_US
dc.subject ways of traffic accident staging en_US
dc.subject negative circumstances en_US
dc.subject staging en_US
dc.subject investigative situation en_US
dc.subject tactical operation en_US
dc.title Розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.016
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.016 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Осадчого Юрія Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 72 від 20 січня 2021 р. "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 2020 року № 1392 (зі змінами), від 24 грудня 2020 року № 1555 (зі змінами)"

Show simple item record