Міжнародні стандарти щодо захисту ключових прав та свобод людини в діяльності правоохоронних органів України

Show simple item record

dc.contributor.author Біліченко, Валерій Віталійович
dc.contributor.author Біліченко, В. В.
dc.contributor.author Биличенко, Валерий Витальевич
dc.contributor.author Bilichenko, Valerii V.
dc.date.accessioned 2021-02-01T16:45:18Z
dc.date.available 2021-02-01T16:45:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Біліченко В. В. Міжнародні стандарти щодо захисту ключових прав та свобод людини в діяльності правоохоронних органів України / В. В. Біліченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 27 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 30-35. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14188
dc.description Біліченко В. В. Міжнародні стандарти щодо захисту ключових прав та свобод людини в діяльності правоохоронних органів України / В. В. Біліченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 27 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 30-35. en_US
dc.description.abstract У статті охарактеризовано основні міжнародні стандарти дотримання прав людини. Визначено основні історичні моменти формування системи прав людини та громадянина. У цій статті подано можливі варіанти покращення та модернізації законодавства на прикладі міжнародного досвіду. Визначено механізм утворення та забезпечення міжнародно-правових стандартів. Окреслено ключові права людини, висвітлюються питання, пов'язані із дотриманням міжнародно-правових стандартів прав людини в діяльності правоохоронних органів. Сформовано загальні рекомендації для модернізації правоохоронної системи України та покращення нормативно-правової бази у цій сфері. У цій роботі висвітлено основні міжнародні договори, якими регулюється діяльність Національної поліції: основні положення меморандуму про співпрацю, що на практиці повинен забезпечити дотримання прав людини стосовно затриманих правоохоронними органами громадян, гарантує право на захист. У цьому документі визначено напрями діяльності, котрі повинні попередити вчинення порушень відповідно до строків повідомлення про затримання, також інформування затриманих щодо їхніх прав та обов'язків, їхнього процесуального статусу. Документ спрямований на збалансування сил превентивного та силового блоку, що на поточний момент вимагає негайного втручання з боку законодавчих та виконавчих органів влади. Така нормотворча діяльність стане каталізатором у модернізації стратегії захисту прав та свобод людей, честі та гідності, захисту інтересів суспільства і держави. Обов'язок забезпечення реалізації вищеперелічених засад правової демократичної держави частково покладено на правоохоронну систему, центральним органом якої є Національна поліція України. У цій роботі проаналізовано значне місце міжнародних стандартів у модернізації правоохоронної системи, основна функція якої полягає у забезпеченні захисту основоположних прав та свобод людини та громадянина. Таке міжнародне партнерство дасть змогу підвищити рівень готовності працівника поліції до виконання професійних завдань та обов'язків або набуття ними нових, необхідних у роботі навичок. en_US
dc.description.abstract The article describes the main international standards of human rights. The main historical moments of formation of the system of human and civil rights are determined. This article presents possible options for improving and modernizing legislation on the example of international experience. The mechanism of formation and maintenance of international legal standards is determined. The key human rights are outlined, the issues related to the observance of international legal standards of human rights in the activity of law enforcement bodies are covered. General recommendations for modernization of the law enforcement system of Ukraine and improvement of the legal framework in this area have been formed. This paper highlights the main international agreements governing the activities of the National Police: the main provisions of the memorandum of cooperation, which in practice should ensure respect for human rights in relation to citizens detained by law enforcement agencies, guarantees the right to protection. This document identifies areas of activity that should prevent violations in accordance with the terms of notification of detention, as well as informing detainees about their rights and responsibilities, their procedural status. The document is aimed at balancing the forces of the preventive and power bloc, which currently requires immediate intervention by the legislature and the executive. Such rule-making activity will become a catalyst in the modernization of the strategy of protection of human rights and freedoms, honor and dignity, protection of the interests of society and the state. The obligation to ensure the implementation of the above principles of a democratic state governed by the rule of law is partly imposed on the law enforcement system, the central body of which is the National Police of Ukraine. This paper analyzes the significant place of international standards in the modernization of law enforcement systems, the main function of which is to ensure the protection of fundamental human and civil rights and freedoms. Such an international partnership will increase the level of readiness of a police officer to perform his/her professional tasks and responsibilities or to acquire new skills necessary for their work.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject права людини en_US
dc.subject міжнародні стандарти en_US
dc.subject Національна поліція України en_US
dc.subject свободи людини en_US
dc.subject поліцейські заходи en_US
dc.subject human rights en_US
dc.subject international standards en_US
dc.subject National Police of Ukraine en_US
dc.subject human freedoms en_US
dc.subject police measures en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Міжнародні стандарти щодо захисту ключових прав та свобод людини в діяльності правоохоронних органів України en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record