Актуальні проблеми політики. - 2019. - Випуск 63

Актуальні проблеми політики. - 2019. - Випуск 63

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса: Фенікс, 2019)
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Ивановна; Kormych, Liudmyla I.; Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Стаття присвячена аналізу змісту та особливостей прояву сучасних форм міжнародного тероризму як загрози системі міжнародної безпеки. Дана характеристика рівня наукових розробок стосовно причин та наслідків прояву тероризму ...
 • Дубовик, В. Б.; Дубовик, В. Б.; Dubovyk, V. B. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Стаття присвячена вивченню історії становлення Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у історичному, політико-дипломатичному та міжнародно-правовому аспектах. Історія становлення ОБСЄ саме на поєднанні ...
 • Пехник, Алевтіна Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtina V.; Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V. (Одеса: Фенікс, 2019)
  В статті представлений аналіз різноманітних теорій ризику. В публікації окреслюється проблемне поле застосування теорії ризику щодо політичного процесу, встановлюється загальне розуміння дефініції ризику, відтворюється ...
 • Каретна, Ольга Олександрівна; Каретна, О. О.; Каретная, Ольга Александровна; Karetna, Olha O. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору України як частини світового інформаційного простору є одним з умов побудови демократичного суспільства. Інформаційно-комунікаційні процеси забезпечить рівноправну ...
 • Мішин, С. І.; Мишин, С. И.; Mishyn, S. I. (Одеса: Фенікс, 2019)
  У статті досліджена специфіка формування національної моделі місцевого самоврядування в Україні крізь призму історії та сучасності. Виявлено основні етапи розвитку та формування української моделі місцевого самоврядування ...
 • Дзюбенко, Юлія Михайлівна; Дзюбенко, Ю. М.; Дзюбенко, Юлия Михайловна; Dziubenko, Yuliia M. (Одеса: Фенікс, 2019)
  У статті проаналізовано основні концептуальні підходи до визначення поняття внутрішнього та зовнішнього політичного консультування. Охарактеризовано особливості, переваги та недоліки кожного з них. Визначено, що політичне ...
 • Пашаєва, К. Ф.; Пашаева, К. Ф.; Pashaieva, K. F. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Стаття аналізує наукову думку, яка розробляє загальні підходи до посткомуністичної трансформації, а також концепції специфічних аспектів трансформаційного процесу. Характеризується розвиток наукових підходів і демонструються ...
 • Пушкар, Сергій Іванович; Пушкар, С. І.; Пушкарь, Сергей Иванович; Pushkar, Serhii I. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Проведено аналіз практики діяльності органів суддівського самоврядування зарубіжних країн. Здійснено науково-теоретичне дослідження типових моделей суддівського самоврядування для країн Європи. Виділено основні повноваження ...
 • Вітман, Костянтин Миколайович; Вітман, К. М.; Витман, Константин Николаевич; Vitman, Kostiantyn M. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Досліджено суть, історичні передумови, етнополітичні наслідки та геополітичний контекст 27-річного конфлікту між Грецією та Македонією з приводу назви останньої. Аналізуючи політико-правову природу інституту офіційної назви ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Визначаються місце та роль державної символіки у процесах державотворення. На прикладі країн Центральної Азії та Казахстану досліджуються основні етапи становлення символічного суверенітету у молодих країнах, що виникли ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Tetiana M. (Одеса: Фенікс, 2019)
  У статті розглянуто політико-правові основи формування громадської думки в контексті євроінтеграційного курсу України, встановлено їх низьку ефективність. Проаналізовано можливі шляхи формування європозитивістської громадської ...
 • Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердна, І. М.; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, Iryna M. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню сутності комунікації та зворотного зв’язку та визначенні їх ролі у здійсненні політичного управління в сучасній демократичній державі з розвиненим громадянським суспільством. Обґрунтовується ...
 • Веремчук, О. О.; Веремчук, О. О.; Veremchuk, O. O. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Висвітлюється проблематика мовного питання в політичному дискурсі, його актуальність та місце в передвиборчих програмах кандидатів на виборах 2019 року. Проаналізована ситуація, яка склалася навколо мовної політики в ...
 • Іванова, Анастасія В’ячеславівна; Іванова, А. В.; Иванова, Анастасия Вячеславовна; Ivanova, Anastasiia V. (Одеса: Фенікс, 2019)
  У статті аналізується засади антидискримінаційної політики держави, специфіки регулювання та попередження дискримінацій, характер впливу на соціально-політичну стабільність в контексті демократичних трансформацій українського ...
 • Вайєр, Аліна Марленівна; Вайєр, А. М.; Вайер, Алина Марленовна; Vaiier, Alina M. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Будь-які управлінські рішення, але в першу чергу ті, що приймаються в просторі політики, є основою для формування політичних цінностей, визначають сутність життя політики і напрями її реалізації, а в кінцевому рахунку і ...
 • Грона, К. С.; Грона, К. С.; Hrona, K. S. (Одеса: Фенікс, 2019)
  У статті проведено аналіз первинних та вторинних агентів соціалізації, а також більш детально розглянуто канали впливу на молодь. Проаналізовані інститути, що приймають участь у формуванні молоді. За результатами дослідження ...
 • Дудченко, Валентина Віталіївна; Дудченко, В. В.; Дудченко, Валентина Витальевна; Dudchenko, Valentyna V.; Коваленко, Є. О.; Коваленко, Е. А.; Kovalenko, Ye. O. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Проаналізовано правовий статус релігій різних релігійних конфесій, національні гарантії індивідуальної і колективної свободи совісті, віри і культу в деяких країнах, спільною рисою яких є common law (загальне право) і що ...
 • Бальжик, Ірена Анатоліївна; Бальжик, І. А.; Бальжик, Ирэна Анатольевна; Balzhyk, Irena A. (Одеса: Фенікс, 2019)
  У статті наводиться аналіз правил і норм канонічного права, а також тлумачень святих отців щодо поняття схизми (розколу). Розглянуто основні ознаки церковного розколу. Вивчено відмінності церковного розколу від інших форм ...
 • Пилипенко, Сергій Васильович; Пилипенко, С. В.; Пилипенко, Сергей Васильевич; Pylypenko, Serhii V. (Одеса: Фенікс, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню проблем практики та правової регламентації винесення судами ухвал про повернення обвинувального акту, клопотань про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру прокурору. ...

View more