Комунікація та зворотний зв’язок у структурі кібернетичного механізму політичного управління

Show simple item record

dc.contributor.author Милосердна, Ірина Михайлівна
dc.contributor.author Милосердна, І. М.
dc.contributor.author Милосердная, Ирина Михайловна
dc.contributor.author Myloserdna, Iryna M.
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2021-02-09T19:09:32Z
dc.date.available 2021-02-09T19:09:32Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Милосердна І. М. Комунікація та зворотний зв’язок у структурі кібернетичного механізму політичного управління / І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 63. – С.153-165. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14261
dc.description Милосердна І. М. Комунікація та зворотний зв’язок у структурі кібернетичного механізму політичного управління / І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 63. – С.153-165. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню сутності комунікації та зворотного зв’язку та визначенні їх ролі у здійсненні політичного управління в сучасній демократичній державі з розвиненим громадянським суспільством. Обґрунтовується роль інформації для здійснення кібернетичного механізму політичного управління, яка передається через комунікативні зв’язки від керуючої сторони до керованої та навпаки. Аналізується та обґрунтовується думка, що комунікація відбувається між двома сторонами і для ефективного політичного управління необхідно, аби ця комунікація була двосторонньою. Наявність зворотного зв’язку є необхідною умовою ефективного політичного управління, оскільки дає змогу побачити зв’язок влади (що діє в державі) та громадянського суспільства. en_US
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию сущности коммуникации и обратной связи и определении их роли в осуществлении политического управления в современном демократическом государстве с развитым гражданским обществом. Обосновывается роль информации для осуществления кибернетического механизма политического управления, которая передается через коммуникативные связи от управляющей стороны к управляемой и наоборот. Анализируется и обосновывается мнение, что коммуникация происходит между двумя сторонами и для эффективного политического управления необходимо, чтобы эта коммуникация была двусторонней. Наличие обратной связи является необходимым условием эффективного политического управления, поскольку позволяет увидеть связь власти (действующий в государстве) и гражданского общества.
dc.description.abstract The article is devoted to the study of the essence of communication and feedback and the definition of their role in the implementation of political governance in a modern democratic state with a developed civil society. The role of information for the implementation of the cybernetic mechanism of political governance, which is transmitted through communication links from the governing party to the governed and vice versa, is substantiated. The opinion is analyzed and substantiated that communication takes place between two parties and for effective political management it is necessary that this communication is two-way. The presence of feedback is a necessary condition for effective political governance, as it allows us to see the connection between the government (operating in the state) and civil society.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса: Фенікс en_US
dc.subject комунікація en_US
dc.subject політична комунікація en_US
dc.subject зворотний зв’язок en_US
dc.subject політичне управління en_US
dc.subject демократичний режим en_US
dc.subject громадянське суспільство en_US
dc.subject коммуникация en_US
dc.subject политическая коммуникация en_US
dc.subject обратная связь en_US
dc.subject политическое управление en_US
dc.subject демократический режим en_US
dc.subject гражданское общество en_US
dc.subject communication en_US
dc.subject political communication en_US
dc.subject feedback en_US
dc.subject political governance en_US
dc.subject democratic mode en_US
dc.subject civil society en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Комунікація та зворотний зв’язок у структурі кібернетичного механізму політичного управління en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record