Legal ways of double taxation resolvingFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Латковська Тамара Анатоліївна
    професор кафедри адміністративного і фінансового права, доктор юридичних наук
  • Латковська Тамара Анатоліївна
    доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Латковський Павло Павлович
    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чeрнiвeцькoгo юридичнoгo iнституту Нaцioнaльнoгo унiвeрситeту «Oдeськa юридичнa aкaдeмiя»