Text-Transforms – the Communicative Paradigm Basis of a Literary Work

Show simple item record

dc.contributor.author Синявська, Леся Іванівна
dc.contributor.author Синявська, Л. І.
dc.contributor.author Синявская, Леся Иванована
dc.contributor.author Syniavska, Lesia I.
dc.contributor.author Колкутіна, Вікторія Вікторівна
dc.contributor.author Колкутіна, В. В.
dc.contributor.author Колкутина, Виктория Викторовна
dc.contributor.author Kolkutina, Viktoriia V.
dc.contributor.author Погребенник, Володимир Федорович
dc.contributor.author Погребенник, В. Ф.
dc.contributor.author Погребенник, Владимир Федорович
dc.contributor.author Pohrebennyk, Volodymyr F.
dc.date.accessioned 2021-02-22T09:24:26Z
dc.date.available 2021-02-22T09:24:26Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Syniavska L. Text-Transforms – the Communicative Paradigm Basis of a Literary Work / L. Syniavska, V. Kolkutina, V. Pohrebennyk // WISDOM. – V. 15(2). – Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University, 2020. – P. 56-67. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14314
dc.description Syniavska L. Text-Transforms – the Communicative Paradigm Basis of a Literary Work / L. Syniavska, V. Kolkutina, V. Pohrebennyk // WISDOM. – V. 15(2). – Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University, 2020. – P. 56-67. en_US
dc.description.abstract The article introduces and investigates the concept of a “text-transform” based on the novel and short-novel plots of the drama works of the Ukrainian dramatists of the late 19th – early 20th centuries. The text-transform is defined as a message by a different author, with a different structure, different code, composition, and fable, sometimes, with a different system of images. This research paper also looks at the differ-ent levels of transformations: dramatisation, adaptation, and creation of a play, based on a literary work. The early 20th century sees actualisation of the strategy of transformed communication, when in the process of transformation of the narrative elements, dramatists exploit the strategy of preservation, shortening, expanding, and changing text blocks. It is determined by the theatre-specific process and pragmatic orientation on the stage performance. Meanwhile, extension and changes that a text-reference is subject to are aimed to explicate and intensify the current and preserved relationships between characters in text-transforms. en_US
dc.description.abstract Стаття представляє та досліджує концепцію «перетворення тексту», засновану на романі та короткометражних сюжетах драматичних творів українських драматургів кінця ХІХ - початку ХХ століття. Трансформація тексту визначається як повідомлення іншого автора, з іншою структурою, іншим кодом, композицією та байкою, іноді з іншою системою зображень. У цій роботі також розглядаються різні рівні трансформацій: театралізація, адаптація та створення п’єси за літературним твором. На початку 20 століття спостерігається актуалізація стратегії трансформованого спілкування, коли в процесі трансформації елементів розповіді драматурги використовують стратегію збереження, скорочення, розширення та зміни текстових блоків. Це відзначається специфічним для театру процесом та прагматичною спрямованістю на сценічній виставі.Тим часом розширення та зміни, яким підлягає текст-посилання, мають на меті пояснити та активізувати поточні та збережені взаємозв'язки між символами у перетворених текстах.
dc.description.abstract Статья представляет и исследует концепцию «преобразования текста», основанную на романе и короткометражных сюжетах драматических произведений украинских драматургов конца XIX - начала ХХ века. Трансформация текста определяется как сообщение другого автора, с другой структурой, другим кодом, композицией и байками, иногда с другой системой изображения. В этой работе можно посмотреть разные уровни трансформации: театрализация, адаптация и создание пьесы, основанной на литературном произведении. В начале 20 века наблюдается актуализация стратегии трансформированного общения, когда в процессе трансформации элементы повествования драматургии разрабатываются стратегия сохранения, сокращение, расширение и изменения текстовых блоков. Это отмечается специальным для театра процессом и прагматичной направленностью на сценическую деятельность. Между тем расширение и изменение, которое подходит к текстовым ссыкам, имеет целью появление и активизацию потоков и сохранения взаимосвязи между символами в преобразованных текстах.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University en_US
dc.subject artistic communication en_US
dc.subject communicative paradigm en_US
dc.subject text en_US
dc.subject text-transform en_US
dc.subject text-reference en_US
dc.subject художнє спілкування en_US
dc.subject комунікативна парадигма en_US
dc.subject текст en_US
dc.subject перетворення тексту en_US
dc.subject текст-посилання en_US
dc.subject художественное общение en_US
dc.subject коммуникативная парадигма en_US
dc.subject текст en_US
dc.subject преобразование текста en_US
dc.subject текст-ссылка en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature en_US
dc.title Text-Transforms – the Communicative Paradigm Basis of a Literary Work en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record