Контрактне право : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання)

Show simple item record

dc.contributor.author Попелюк, Вадим Павлович
dc.contributor.author Попелюк, В. П.
dc.contributor.author Popeliuk, Vadym P.
dc.contributor.author Добровольська, Володимира Володимирівна
dc.contributor.author Добровольська, В. В.
dc.contributor.author Добровольская, Владимира Владимировна
dc.contributor.author Dobrovolska, Volodymyra V.
dc.contributor.author Гофман, Олександр Рудольфович
dc.contributor.author Гофман, О. Р.
dc.contributor.author Гофман, Александр Рудольфович
dc.contributor.author Hofman, Oleksandr R.
dc.contributor.author Зятіна, Діна Володимирівна
dc.contributor.author Зятіна, Д. В.
dc.contributor.author Зятина, Дина Владимировна
dc.contributor.author Ziatina, Dina V.
dc.date.accessioned 2021-03-02T08:33:26Z
dc.date.available 2021-03-02T08:33:26Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Контрактне право : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання) / В. П. Попелюк., В. В.Добровольська, О. Р. Гофман, Д.В. Зятіна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса, 2021. – 84 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14350
dc.description Контрактне право : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання) / В. П. Попелюк., В. В.Добровольська, О. Р. Гофман, Д.В. Зятіна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса, 2021. – 84 с. en_US
dc.description.abstract Навчально-методичні рекомендації покликані забезпечити опанування основних положень контрактного права, навичок застосування господарського законодавства щодо господарських договорів в повсякденній правозастосовній практиці. Вивчення цієї дисципліни має на своїй меті підготовку фахівців, здатних самостійно і ініціативо використовувати отримані правові знання для подальшої практичної роботи у господарській сфері. Контрактне право як наука повинна формуватися на ефективних економічних і правових нормах, що регулюють господарську договірну діяльність сучасного ринкового господарства, і потребує правового регулювання підприємництва, фінансово-кредитної політики, оподаткування, біржової та зовнішньоекономічної діяльності, фінансового контролю, обмеження монополізму, виникнення договірних, господарських зобов’язань та відповідальності за їх невиконання. Саме це є головним завданням навчальної дисципліни, яка повинна розглядати, передусім, питання регулювання господарських договорів згідно з нормативно-правовими актами України. Розбудова в Україні правової держави, зорієнтованої на євро¬пейські та світові стандарти, притаманні державі із розвинутими системами демократії, зумовлює необхідність гармонізації (а в окремих випадках і уніфікації) українського законодавства перш за все із законодавством країн Європейського Союзу. Крім того, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків між суб’єктами господа¬рювання різних рівнів значно активізує цю потребу гармонізації. Можна зазначити, що і для самого європейського співтовариства ці процеси гармонізації та уніфікації права країн-учасниць є досить характерними. Запровадження у вітчизняну правову систему між¬народно-правових стандартів передбачає не тільки вивчення зако-номірностей розвитку світової правової системи, окремих правових «сімей», національних правових систем з урахуванням українських національних правових традицій, менталітету, правової доктрини, а й осмислення певної правової ідеології, яка супроводжує ці загаль¬новизнані підходи. Українська держава сьогодні потребує висококваліфікованих спеціалістів на всіх напрямах економічного розвитку та державного будівництва. З метою підготовки саме таких спеціалістів, озброєних знаннями в галузі договірного права та законодавства, розроблений цей курс. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса en_US
dc.title Контрактне право : навчально-методичний посібник (для студентів денної та заочної форми навчання) en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record