Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Collections in this community

 • директор Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», асистент кафедри міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська ...
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
 • кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чeрнiвeцькoгo юридичнoгo iнституту Нaцioнaльнoгo унiвeрситeту «Oдeськa юридичнa aкaдeмiя»
 • кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

Recent Submissions

 • Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Vorobchuk, Andrey R.; Налуцишин, Віктор Володимирович; Налуцишин, В. В.; Налуцишин, Виктор Владимирович; Nalutsyshyn, Viktor V.; Налуцишин, Володимир Вікторович; Налуцишин, В. В.; Налуцишин, Владимир Викторович; Nalutsyshyn, Volodymyr V.; Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V. (Lifescience Global, 2020)
  The countries of the European Union (EU) are united, but above all, each country is autonomous. EU Member States have different legislation on criminal offences. The EU authorities have already suggested the possibility ...
 • Стрибко, Тетяна Іванівна; Стрибко, Т. І.; Стрыбко, Татьяна Ивановна; Strybko, Tetiana I.; Шай, Роман Ярославович; Шай, Р. Я.; Shai, Roman Ya.; Заболотна, Наталія Ярославівна; Заболотна, Н. Я.; Заболотная, Наталия Ярославовна; Zabolotna, Nataliya Ya. (INCAS, 2020)
  The purpose of the article is to study the effectiveness of regulation and practice of organizing international air transport service, analysis of tendencies and prospects for the development of a regulatory framework on ...
 • Чорна, Вікторія Григорівна; Чорна, В. Г.; Черная, Виктория Григорьевна; Chorna, Viktoriia H.; Батанова, Людмила Олександрівна; Батанова, Л. О.; Батанова, Людмила Александровна; Batanova, Liudmyla O.; Кіцен, Наталія Валентинівна; Кіцен, Н. В.; Кицен, Наталия Валентиновна; Kitsen, Nataliia V. (Premier Publishing s.r.o., 2020)
  The purpose of the article is to provide a scientific normative and legal justification for the competence of the citizen – member of the territorial community to assert in court the environmental rights in a land dispute ...
 • Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P. (Чернівці : Технодрук, 2019)
  У монографії розглянуто актуальні проблеми правового регулювання бюджетного контролю. Охарактеризовано історіографію фінансовоправових досліджень з бюджетно-контрольної проблематики та проаналізовано принципи бюджетного ...
 • Unknown author (Чернівці : Чернівецький юридичний інститут НУ "ОЮА", 2021)
  У збірнику вміщені тези доповідей учасників Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ».
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Подольська, Анастасія Сергіївна; Подольська, А. С.; Подольская, Анастасия Сергеевна; Podolska, Anastasiia S. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The purpose of the article is a comprehensive study of the problems of double taxation, which is at the intersection of categories of taxable entity and taxpayer. Accordingto the purpose, it is substantiated ...
 • Россіхін, Василь Васильович; Россіхін, В. В.; Россихин, Василий Васильевич; Rossikhin, Vasyl V.; Россіхіна, Галина Володимирівна; Россіхіна, Г. В.; Россихина, Галина Владимировна; Rossikhina, Halyna V.; Бабічев, Анатолій Валерійович; Бабічев, А. В.; Бабичев, Анатолий Валерьевич; Babichev, Anatoliy V.; Кирій, Валентина Василівна; Кирій, В. В.; Кирий, Валентина Васильевна; Kyriy, Valentyna V.; Бондаренко, Ірина Миколаївна; Бондаренко, І. М.; Бондаренко, Ирина Николаевна; Bondarenko, Iryna M.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (IAEME Publication, 2020)
  The development of emerging economies banking system is rather uneven and it largely exposes the political, military and social cataclysms that occur in these countries. However, the global experience of such a financial ...
 • Кіцен, Наталія Валентинівна; Кіцен, Н. В.; Кицен, Наталия Валентиновна; Kitsen, Nataliia V. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovsky, Pavlo P. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Латковская, Т. А.; Latkovska, Tamara A. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovska, T. A. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Статтю присвячено висвітленню проблем реформування податкової системи України, ефективне функціонування якої детермінує фінансову незалежність будь-якої держави, створює умови для розвитку економіки та бізнесу і є однією ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович (Одеса, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Сідор, Михайло Іванович; Койчева, Ольга Семенівна (Одеса, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – 081 «Право»
 • Голоядова, Тетяна Олексіївна; Латковський, Павло Павлович (Одеса, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – 081 «Право».
 • Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha; Латковський, Павло Павлович; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V.; Залужний, Віталій Григорович; Залужный, Виталий Григорьевич; Zaluzhnyi, Vitalii G.; Стець, Олег Миколайович; Стець, Олег Николаевич; Stets, Oleg M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 «Право»
 • Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana; Латковський, Павло Павлович; Латковский, Павел Павлович; Марущак, Анна Валеріївна; Марущак, Анна Валерьевна; Marushchak, Anna V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S. (Одеса : Фенікс, 2018)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R. (2019-12-23)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds