Соціальний вплив держави на протидію сепаратизму в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Лобода, Ксенія Сергіївна
dc.contributor.author Лобода, К. С.
dc.contributor.author Лобода, Ксения Сергеевна
dc.contributor.author Loboda, Kseniia S.
dc.contributor.author Loboda, Kseniya
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2021-04-07T13:45:50Z
dc.date.available 2021-04-07T13:45:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Лобода К. С. Соціальний вплив держави на протидію сепаратизму в Україні / К. С. Лобода // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 64. – С. 321-333. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14545
dc.description Лобода К. С. Соціальний вплив держави на протидію сепаратизму в Україні / К. С. Лобода // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 64. – С. 321-333. en_US
dc.description.abstract Відповідно до статті 1 Конституції України, Україна є суверенною та незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. У статті 2 зазначено, що Україна є унітарною державою. Очевидно, що в 2014 році Євромайдан спричинив кристалізацію цінності та територіальний сепаратизм різних регіонів України, що буде стимулюватися державними та громадськими організаціями сусідньої країни. Згідно з історичним досвідом, прихильники сепаратизму можуть вдатися до ненасильницьких акцій (пропагандистські акції, діяльність політичних партій, громадських рухів, проведення масових мітингів, референдумів тощо) для досягнення своїх цілей, а також до використання збройних форм і методів боротьби (терористичні акти, диверсія, використання повстансько-партизанської тактики тощо). Відповідно, методи, які використовуються державами для збереження територіальної цілісності, можна приблизно поділити на два основні типи: ненасильницькі та насильницькі (насильницькі чи репресивні). Ненасильницькі методи включають політичні та економічні заходи, включаючи: обґрунтовану соціальну політику. Тимчасова окупація територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей негативно вплинула на весь спектр прав їх мешканців і, в багатьох випадках, спричинила їх вимушену міграцію. За даними Міністерства соціальної політики України, станом на жовтень 2019 року в Україні нараховували 1 мільйон 413,6 тисяч внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму. У тому числі - понад 785 тис. Пенсіонерів, 240 тис. Дітей та приблизно 48 тис. інвалідів. На думку міжнародних експертів, Україна не вживає достатніх заходів щодо поваги прав своїх громадян, які постраждали внаслідок анексії Криму та війни на сході, як це передбачено її зобов'язаннями відповідно до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, ратифікованого Україною 19 жовтня 1973 року. Дискримінація у здійсненні права на соціальний захист може вважатися однією з найпоширеніших форм дискримінації осіб, постраждалих внаслідок конфлікту. Право на соціальне забезпечення та захист є одним із основних прав людини, відображених у міжнародних договорах про права людини, учасниками яких є Україна. Право на пенсію є невід'ємною частиною соціального захисту та соціального забезпечення. Фактично додаткові умови отримання пенсії внутрішньо переміщеними особами не стосуються всіх інших пенсіонерів України, є дискримінаційними та не відповідають критеріям необхідності та пропорційності. Таким чином, сепаратистські процеси є негативними для української держави в цілому: механізм функціонування політичної системи порушений, легітимність центрального уряду падає, національна політика переживає кризу. Сепаратизм, загрожуючи суверенітету держави, підриває територіальну цілісність, порушує принципи геополітичної безпеки держави, знижує її міжнародний престиж та знижує соціальні стандарти для громадян. З огляду на викладене, для запобігання проявам сепаратизму необхідно підвищити соціальний рівень життя громадян, особливо на територіях, які потрібно повернути Україні. en_US
dc.description.abstract В соответствии со статьей 1 Конституции Украины, Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. В статье 2 указано, что Украина является унитарным государством. Очевидно, что в 2014 году Евромайдан вызвал кристаллизацию ценностей и территориальный сепаратизм различных регионов Украины, который будет стимулироваться государственными и общественными организациями соседней страны. Согласно историческому опыту, сторонники сепаратизма могут прибегнуть к ненасильственным акциям (пропагандистские акции, деятельность политических партий, общественных движений, проведение массовых митингов, референдумов и т.п.) для достижения своих целей, а также к использованию вооруженных форм и методов борьбы (террористические акты, диверсия, использование повстанческо-партизанской тактики и т.д.). Соответственно, методы, которые используются государствами для сохранения территориальной целостности, можно примерно разделить на два основных типа: ненасильственные и насильственные (насильственные или репрессивные). Ненасильственные методы включают политические и экономические меры, включая обоснованную социальную политику. Временная оккупация территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей негативно повлияла на весь спектр прав их жителей и, во многих случаях, стала причиной их вынужденной миграции. По данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на октябрь 2019 года в Украине насчитывалось 1 млн. 413,6 тыс. внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма. В том числе - более 785 тыс. пенсионеров, 240 тыс. детей и примерно 48 тыс. инвалидов. По мнению международных экспертов, Украина не принимает достаточных мер по уважению прав своих граждан, пострадавших вследствие аннексии Крыма и войны на востоке, как это предусмотрено ее обязательствами согласно Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированному Украиной 19 октября 1973 года. Дискриминация в осуществлении права на социальную защиту может считаться одной из самых распространенных форм дискриминации лиц, пострадавших в результате конфликта. Право на социальное обеспечение и защиту является одним из основных прав человека, отраженных в международных договорах о правах человека, участниками которых является Украина. Право на пенсию является неотъемлемой частью социальной защиты и социального обеспечения. Фактически дополнительные условия получения пенсии внутренне перемещенными лицами не касаются всех других пенсионеров Украины, являются дискриминационными и не соответствуют критериям необходимости и пропорциональности. Таким образом, сепаратистские процессы являются негативными для украинского государства в целом: механизм функционирования политической системы нарушен, легитимность центрального правительства падает, национальная политика переживает кризис. Сепаратизм, угрожая суверенитету государства, подрывает территориальную целостность, нарушает принципы геополитической безопасности государства, снижает ее международный престиж и социальные стандарты для граждан. Учитывая изложенное, для предотвращения проявлений сепаратизма необходимо повысить социальный уровень жизни граждан, особенно на территориях, которые нужно вернуть Украине.
dc.description.abstract According to Article 1 of the Constitution of Ukraine, Ukraine is a sovereign and independent, democratic, social, rule of law. Article 2 states that Ukraine is a unitary state. It is obvious that in 2014 Euromaidan caused crystallization of value and territorial separatism of different regions of Ukraine, which will be stimulated by state and public organizations of the neighboring country. According to historical experience, supporters of separatism can resort to non-violent actions (propaganda actions, activities of political parties, public movements, holding mass rallies, referendums, etc.) to achieve their goals, as well as to use armed forms and methods of struggle (terrorist acts, acts of terrorism, diversion the use of rebel-guerrilla tactics, etc.). Accordingly, the methods used by States to preserve territorial integrity can be roughly divided into two main types: non-violent and violent (violent or repressive). Nonviolent methods include political and economic measures, including: sound social policy. The temporary occupation of the territories of the Autonomous Republic of Crimea, in Donetsk and Luhansk regions, has adversely affected the entire spectrum of the rights of their inhabitants and, in many cases, caused their forced migration. According to the Ministry of Social Policy of Ukraine, as of October 2019, 1million 413.6 thousand internally displaced persons from Donbass and Crimea were counted in Ukraine. Including - more than 785 thousand pensioners, 240thousand children and approximately 48 thousand persons with disabilities. According to international experts, Ukraine does not take sufficient measures to respect the rights of its citizens affected by the annexation of Crimea and the war in the east, as envisaged by its obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ratified by Ukraine on 19 October. 1973.Discrimination in the exercise of the right to social protection can be considered one of the most widespread forms of discrimination against persons affected by the conflict. The right to social security and protection is one of the fundamental human rights, as reflected in the international human rights treaties to which Ukraine is a party. The right to a pension is an integral part of social protection and social security.In fact, the additional conditions imposed for receiving a pension by internally displaced persons do not apply to all other pensioners of Ukraine, are discrimina-tory and do not meet the criteria of necessity and proportionality. Thus, the separatist processes are negative for the Ukrainian State as a whole: the mechanism of functioning of the political system is broken, the legitimacy of the central government is falling, the national policy is undergoing a crisis. Separatism, by threatening state sovereignty, undermines territorial integrity, violates the state’s geopolitical security principles, lowers its international prestige and lowers social standards for citizens.In view of the above, to prevent manifestations of separatism, it is necessary to increase the social standard of living of citizens, especially in the territories that need to be returned to Ukraine.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject сепаратизм en_US
dc.subject внутрішньо переміщені особи en_US
dc.subject пенсії en_US
dc.subject тимчасово окуповані території en_US
dc.subject сепаратизм en_US
dc.subject внутренне перемещенные лица en_US
dc.subject пенсии en_US
dc.subject временно оккупированные территории en_US
dc.subject separatism en_US
dc.subject internally displaced persons en_US
dc.subject pensions en_US
dc.subject temporarily occupied territories en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Соціальний вплив держави на протидію сепаратизму в Україні en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record