Інституційна характеристика сучасної держави: теоретико-правове дослідження

Show simple item record

dc.contributor.author Ковбасюк, Степан
dc.date.accessioned 2021-04-13T18:37:40Z
dc.date.available 2021-04-13T18:37:40Z
dc.date.issued 2021-05-13
dc.identifier.citation Ковбасюк С.В. Інституційна характеристика сучасної держави: теоретико-правове дослідження : дис.. … канд.. юрид наук : 12.00.01 / Ковбасюк Степан Валерійович. – Одеса, 2021. – 225 с. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/14594
dc.description Ковбасюк С.В. Інституційна характеристика сучасної держави: теоретико-правове дослідження : дис.. … канд.. юрид наук : 12.00.01 / Ковбасюк Степан Валерійович. – Одеса, 2021. – 225 с. en_US
dc.description.abstract Дисертацію присвячено загальнотеоретичному дослідженню особливостей інституційних характеристик сучасної держави як певної цілісності, виокремленої із соціального середовища та організованої як система взаємопов’язаних елементів, орієнтованих на забезпечення належних умов реалізації та захисту прав і свобод. Проаналізовано ґенезу та методологічні засади інституційного підходу в дослідженні сучасної держави, визначено інституційні засади системи сучасного суспільства та охарактеризовано інституційний вимір сучасної держави. Отримало загальнотеоретичне обґрунтування положення щодо того, що інституційний підхід зберігає важливе місце не тільки в економічних, але і в сучасних юридичних дослідженнях. Завдяки використанню інституційного підходу стає можливим розкриття особливостей розвитку та формування ключових соціальних інститутів, а відтак і норм, які створюються для упорядкування відносин у цій сфері. Інституційний світ зі своїми правилами та організаціями, елементами та функціями, розвивається в силу рушійної енергії потреб соціуму, для задоволення і обслуговування яких ці інститути власне і створюються. Обґрунтовано, що формування нової інституційної системи сучасного суспільства призводить до зміни ролі державних інститутів і держави в ній. Сучасна інституційна система характеризується високим ступенем інституційних взаємодій при низькому рівні ієрархізації та різновекторності руху інформації, що приводить до рівномірного розподілу ресурсів і владних повноважень. В інституційній системі сучасної держави формується декілька осередків інституціоналізації, внаслідок чого формується нова конкурентна парадигма розвитку інститутів сучасної держави. Встановлено, що інституцоналізація сучасної держави має вплив на її ефективність за двома напрямами. По-перше, інституціоналізація приводить до упорядкування суспільних відносин взагалі і владних відносин, зокрема. По-друге, інституціоналізація державної влади приводить до встановлення раціонального типу легітимності, що означає усталення якісно нового порядку взаємовідносин між владою і суспільством. Результатом інституціоналізації в державі є підвищення рівня інституційної та загальної довіри до влади. en_US
dc.description.abstract The dissertation is devoted to a general theoretical study of the features of institutional characteristics of a modern state as a certain integrity, separated from the social environment and organized as a system of interrelated elements focused on ensuring proper conditions for the implementation and protection of rights and freedoms. The thesis consists of three sections, in which the genesis and methodological foundations of the institutional approach in the study of a modern state are analyzed, institutional foundations of the system of a modern society are defined and the institutional dimension of a modern state is characterized. While establishing the role and significance of the political, economic and legal components of the institutional theory in state studies, it was ascertained that these components of the institutional theory enable the comprehensive analysis of a modern state and its institutions – both from the point of view of their organization and functioning, and relationship with the environment. Institutional analysis of a modern state presupposes the consideration of a state as a certain institution of a society, therefore, it is impossible without characterizing the architecture of а modern society and main transformation processes that form the foundations of a modern state existence. The basis for constructing the concept of а modern society is the modernist paradigm; within its framework the process of a modern society formation is described by scientists in the categories of «traditional» and «modern» society. The distinctive feature of the architecture of a modern society is the significant role of virtual institutions. Communicative Internet technologies create the ability to search instantly the information you need. At present, almost any of the population strata uses (receives, analyzes, transmits) information that is in the public domain. The Internet creates unique conditions for communication (in time and space) between people. Thanks to Internet resources, people get the opportunity to work (online business, freelance), study, express political opinions and even take part in government (e-government). It is the existence of social institutions of the virtual space that is a distinctive feature of the institutional dimension of a modern state. Application of the institutional approach to the characteristics of a modern state enables us to distinguish the levels of institutional competition, namely: 1) the interstate level, at which the «market of institutions» is formed and institutional competition between states and international organizations is intensified; 2) the national level, at which a competitive environment is formed in relations between national and regional institutions. At this level institutional competition can be typical – competition between formal institutions, and atypical – competition between formal and informal institutions. These circumstances and general globalization trends have become the principles of institutionalization of suprastate and supranational institutions. Suprastatehood arises at the stage of realization of the goals and objectives of an international organization, established in the constituent agreement or other international treaties of the organization. Sovereign member states enshrine in their legislation provisions on the possibility of imposing state rights on an international organization. These supranational formations reflect the development of state processes in the modern period and, in fact, the consequences of a continuous process of institutionalization in the social sphere. The general characteristics of a modern state as a special institution of the political system of а society makes it possible to carry out further analysis of the institutional dimension by researching and classifying its institutions.
dc.language.iso other en_US
dc.subject глобалізація en_US
dc.subject державна влада en_US
dc.subject державний суверенітет en_US
dc.subject електронне урядування en_US
dc.subject діджиталізація у державній сфері en_US
dc.subject інститути сучасної держави en_US
dc.subject механізм держави en_US
dc.subject наддержавні утворення en_US
dc.subject інституціоналізація en_US
dc.subject правовладдя en_US
dc.subject сучасна держава en_US
dc.subject globalization en_US
dc.subject state power en_US
dc.subject state sovereignty en_US
dc.subject e-government en_US
dc.subject digitalization in the state sphere en_US
dc.subject institutions of a modern state en_US
dc.subject institutionalization en_US
dc.subject suprastate formations en_US
dc.subject state mechanism en_US
dc.subject rule of law en_US
dc.subject modern state en_US
dc.title Інституційна характеристика сучасної держави: теоретико-правове дослідження en_US
dc.title.alternative діс. к.ю.н. 12.00.01 en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Ковбасюк Степан Валерійович
    старший викладач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції
  • Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01
    Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 приймає до розгляду і проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура

Show simple item record